Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Ob-1266/18, Stran 355
Svet zavoda Knjižnice Dravograd na podlagi 17. in 39.b člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK, 92/15), 21., 22. in 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Dravograd s spremembami in dopolnitvami (MUV, št. 21/2003, Uradni list RS, št. 133/03, 44/12, 60/15, 79/17), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in na podlagi sklepa sveta zavoda Knjižnice Dravograd z dne 25. 1. 2018 objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice
javnega zavoda Knjižnica Dravograd 
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje ustrezne naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma visokošolsko izobrazbo druge stopnje,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih mestih,
– pozna področje dejavnosti javnega zavoda,
– ima opravljen strokovni izpit s področja bibliotekarstva*,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ima znanje uradnega jezika,
– je državljan Republike Slovenije,
– predloži program dela in razvoja javnega zavoda v mandatnem obdobju,
– predloži potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti.
*Če kandidat nima opravljenega strokovnega izpita s področja bibliotekarstva, ga mora opraviti najkasneje v enem letu po nastopu funkcije.
Delovno razmerje bo sklenjeno za krajši delovni čas od polnega (4 ure dnevno, 20 ur tedensko) za določen čas, mandatno dobo petih let.
Predviden začetek dela bo 13. 5. 2018.
Pisno prijavo s kratkim življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti ovojnici priporočeno na naslov: Svet zavoda Knjižnice Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, s pripisom: »Prijava na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Kandidat, ki se prijavi na razpisano delovno mesto, priloži izjavo, da soglaša, da se lahko njegovi osebni podatki javno obravnavajo na seji občinskega sveta, če je izbran in se zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.
Svet zavoda Knjižnice Dravograd