Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Št. 410-0006/2018 Ob-1298/18, Stran 352
Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2018
1. Naziv in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2018, in sicer:
– prireditev ob občinskem prazniku, za katero se šteje prireditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija tekočega leta, in za katero organizator razpisni dokumentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku (kontakt: Boštjan Luštrik, 041/378-050, 01/361-43-46, bostjan@medvode.info);
– mednarodnih prireditev, za katero se šteje prireditev, kjer je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah iz druge države;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve organizatorja, to so obletnice vsakih deset in vsakih sto let od ustanovitve;
– drugih občinskih prireditev, to je prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dve prireditvi.
3. Za sofinanciranje ne morejo kandidirati organizatorji, ki imajo do Občine Medvode in njenih javnih zavodov neporavnane obveznosti. Za sofinanciranje prav tako ne morejo kandidirati javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode. Izjemoma lahko ti javni zavodi kandidirajo v primerih, ko sofinanciranje prireditve prijavljajo za primere iz tretje alineje druge točke javnega razpisa.
Organizatorji, ki kandidirajo za sofinanciranje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev;
– iz registra pravnih oseb je razvidno, da so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane prireditve;
– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– realizirani delež sofinanciranja s strani Občine Medvode ne sme preseči v prijavi prireditve zapisanega deleža, kar je pri pridobivanju sredstev razpisa treba dokazovati s fotokopijami računov celotne izvedbe prireditve (za vseh 100 % odhodkov);
– vsaka prijavljena prireditev organizatorja ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prireditve.
4. Merila, po katerih se izberejo organizatorji v letu 2018, so določena v 13. členu Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 13/17), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je:
– iz prve alineje 2. točke tega javnega razpisa 15.000 evrov iz proračunske postavke 1.4.1.7 Prireditve za občinski praznik;
– iz druge alineje 2. točke tega javnega razpisa 3.000 evrov iz proračunske postavke 1.4.1.21 Mednarodne prireditve;
– iz tretje in četrte alineje 2. točke tega javnega razpisa 15.000 evrov iz proračunske postavke 1.4.1.8 Druge občinske prireditve.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
Razpisnik lahko v primeru velikega števila prijav organizatorjev, katerih prireditve po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, določi minimalno število točk, ki jih mora zbrati posamezna prireditev, da bi bila sofinancirana.
6. Prijavitelji lahko z isto prireditvijo kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2018.
7. Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2018.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Rok za prijavo na javni razpis začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni ovojnici z oznako »Javni razpis – Prireditve 2018 – Ne odpiraj!« na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
10. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 15. ure tega dne predložena v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
11. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 5 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene.
12. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2018.
13. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode (www.medvode.si).
14. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa;
– besedilo Pravilnika o sofinanciranju prireditev v Občini Medvode;
– prijavni obrazec;
– vzorec pogodbe;
– obrazec za prijavo dogodka in prireditve;
– zahtevek za izplačilo;
– obrazec poročila o porabi sredstev;
– obrazec za prijavo prireditve;
– poročilo o izvedbi prireditve.
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Oddelku za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve občinske uprave Občine Medvode prek tel. 361-95-21 (Gregor Rozman).
Občina Medvode