Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Ob-1280/18, Stran 337
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št. 5/16) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2018 (MUV, št. 7/17 in 28/17) objavlja Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
javni razpis 
za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja kmetijstva v Mestni občini Maribor v letu 2018
I. Predmet javnega razpisa in višina sredstev: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2018 v okvirni višini 70.000 EUR, na proračunski postavki 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva.
II. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in upravičenci
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) Podukrep: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov,
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij ter
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže in opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje in projektna dokumentacija za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14 (5) člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo,
– zbirna vloga (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– po pridobitvi sklepa o odobritvi sredstev – račun ali fotokopija računa in dokazilo o plačilu računa ter drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskem gospodarstvu. DDV ni upravičen strošek.
Ukrep 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov ter
– nakup novih strojev in opreme namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov.
Osnovni pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti. V kolikor upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati in pričeti z izvajanjem v dveh letih od prejema pomoči. V kolikor upravičenec že ima registrirano dejavnost, mora pričeti z izvajanjem najkasneje v dveh letih od prejema pomoči,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,
– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči,
– predračun za načrtovano naložbo,
– ustrezni poslovni načrt, ki ga lahko pripravi upravičenec ali mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
– zbirna vloga (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,
– dejavnost se mora izvajati na kmetijskem gospodarstvu še vsaj dve leti po zaključeni naložbi oziroma po prejemu pomoči,
– po pridobitvi sklepa o odobritvi sredstev – račun ali fotokopija računa in dokazilo o plačilu računa ter
– drugi pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek.
Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR, najnižji pogodbeni znesek pa 100 EUR. Upoštevajo se samo računi višji od 200 EUR brez DDV.
III. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Upravičenci do sredstev državnih pomoči so:
Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma, v primerih ukrepa po členu 17 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, dejavna v kmetijskem sektorju ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež na območju občine, minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini ter so oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za ukrep 3 morajo kmetijska gospodarstva biti dejavna/registrirana tudi na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov.
Za vse pomoči velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Maribor in do 1. 10. 2018. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje tega razpisa. V primeru, da bo zaprošeno za več sredstev, kot je zagotovljeno v proračunu, se bodo sredstva razdelila upravičencem v sorazmernem deležu po ukrepu.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 3. 2018.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti ovojnici opremljeni z izpolnjenim obrazcem – ovojnica, dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Upoštevale se bodo vloge, oddane na sedežu Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, v sobi 14, do vključno 30. 3. 2018 do 13. ure oziroma poslane po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 3. 2018.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo najkasneje do 13. 4. 2018. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. O izidu javnega razpisa bodo upravičenci do sredstev obveščeni do 30. 11. 2018.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo, Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, ali v sprejemni pisarni, soba 14, pritličje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika »javni razpisi«. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo«.
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti