Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Ob-1281/18, Stran 355
Svet Osnovne šole Vič, Abramova ulica 26, 1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 53. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj – ZOFVI) in sklepa številka K3D/2, sprejetega na 3. dopisni seji Sveta šole Osnovne šole Vič, dne 2. 2. 2018, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja Osnovne šole Vič, Abramova ulica 26, Ljubljana, izpolnjevati pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj – ZOFVI), in sicer:
1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja,
3. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
4. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor ter
5. ima opravljen ravnateljski izpit.
Kandidati naj bodo usposobljeni za delo z računalnikom, zaželeno je, da imajo pedagoške, vodstvene, organizacijske ter druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbran kandidat bo imenovan za obdobje petih let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice. Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2018. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisno prijavo z dokazili:
– o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
– o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni,
ter tudi:
– opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom,
– program in vizijo vodenja Osnovne šole Vič za mandatno obdobje,
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Vič, Abramova ulica 26, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu objavljen izraz ravnatelj v moški spolni slovnični obliki je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Osnovne šole Vič, Ljubljana