Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

326. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2018, stran 1109.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D, 14/15 – ZUUJFO, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Semič za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Semič za leto 2018 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v €
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
3.996.437,20
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.496.408,20
70
DAVČNI PRIHODKI
3.103.459
700 Davki na dohodek na dobiček
2.794.289
703 Davki na premoženje
218.660
704 Domači davki na blago in storitve
90.500
706 Drugi davki
10
71
NEDAVČNI PRIHODKI
392.949,20
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
299.058
711 Takse in pristojbine
5.700
712 Globe in druge denarne kazni
7.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
350
714 Drugi nedavčni prihodki
80.241,20
72
KAPITALSKI PRIHODKI
173.225,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
14.295
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredstev
158.930
73
PREJETE DONACIJE
250
730 Prejete donacije iz domačih virov
250
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
326.554
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
321.554
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
5.000
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.157.394
40
TEKOČI ODHODKI
1.005.713
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
261.105
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.540
402 Izdatki za blago in storitve
683.045
403 Plačila domačih obresti
7.000
409 Rezerve
17.023
41
TEKOČI TRANSFERI
1.729.460
410 Subvencije
287.678
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
819.328
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
173.760
413 Drugi tekoči domači transferi
448.694
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.275.686
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.275.686
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
146.535
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
73.300
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
73.235
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.160.956,80
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
/
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
/
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
833.274
50
ZADOLŽEVANJE
833.274
500 Domače zadolževanje
833.274
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
132.606
55
ODPLAČILA DOLGA
132.606
550 Odplačila domačega dolga
132.606
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–460.288,80
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
700.668
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.160.956,80
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
460.288,80
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni osemmestnih podkontov.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme,
– transferni prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– transferni prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki CeROD,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) v okviru področja proračunske porabe posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, županja, občinska uprava), odloča na predlog neposrednega uporabnika proračuna, županja. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30 % obsega tega podkonta. Ne glede na to omejitev je županja pooblaščena za prerazporejanje pravic porabe med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini ±5.000,00 EUR. Prav tako je županja pooblaščena, da brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja proračunske porabe v drugo področje proračuna do višine 10 % posameznega področja.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi pravilne opredelitve odhodka po programski klasifikaciji in prerazporeditve iz splošne proračunske rezervacije.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta prične, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 100 % teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2018 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora novelirano investicijsko dokumentacijo predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo za vse investicijske projekte Občine Semič s sklepom potrjuje županja.
8. člen 
(proračunski skladi) 
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 6.000,00 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.600,00 € županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu, ki ne sme biti višji od 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija v letu 2018 je oblikovana v višini 11.023,00 EUR.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
10. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2018 dolžnikom odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 2.100,00 €. V primeru odpisa dolgov, ki bi presegali navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 833.274,00 eurov.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Semič, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.
12. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2018 zadolžijo do skupne višine 0,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje, lahko v letu 2018 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0,00 €.
13. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0,00 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega delovnega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom. Sredstva se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna. Sredstva se smejo uporabljati le za namene, za katere so dana.
Posredni uporabniki občinskega proračuna ne smejo za račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske, določene s proračunom.
15. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni občinski upravi in županji občine predložiti finančne načrte za naslednje proračunsko leto na način in v rokih, ki jih predpiše županja.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so ob zaključku leta oziroma po potrebi dolžni županji poročati o realizaciji nalog.
Posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni dodatno predložiti tudi podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja, direktorica občinske uprave, nadzorni odbor ali občinski svet.
16. člen 
(začasno financiranje v letu 2019) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Semič v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-09/2017-29
Semič, dne 1. februarja 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.