Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Ob-1294/18, Stran 346
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16), 11. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 24/14 in 50/17; v nadaljevanju: odlok), Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 2/17) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018
1. Izvajalec javnega razpisa: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih spomenikov. Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine je varstvo nepremične kulturne dediščine v javno korist.
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine na razglašenih kulturnih spomenikih iz drugega odstavka 6. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: odlok), in sicer:
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007; v nadaljevanju Katalog), na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani. Katalog je sestavni del razpisne dokumentacije.
Predmet javnega razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– objekti znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki sami niso razglašeni za kulturni spomenik,
– dediščina, razglašena za kulturni spomenik po objavi javnega razpisa.
5. Višina sredstev in število vlog
Višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 50.000,00 EUR, od tega:
– sredstva za Sklop 1 – 15.000,00 EUR,
– sredstva za Sklop 2 – 35.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018.
Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko za posamezen kulturni spomenik predloži največ eno vlogo na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2.
6. Obdobje v katerem mora biti projekt realiziran: projekt mora biti realiziran v proračunskem letu 2018, in sicer najkasneje do 30. 11. 2018. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
7. Upravičeni stroški
7.1. Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške prijaviteljev, opredeljene v 8. členu odloka.
Upravičeni stroški za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti na kulturnih spomenikih, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in so potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica), in sicer:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov,
– stroški sanacije tlakov,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika.
Upravičeni stroški za Sklop 2 so stroški za izvedbo restavratorskih posegov po Katalogu.
7.2. Med upravičene stroške ne sodijo izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti kulturnega spomenika, stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti spomenika (npr. elektro in vodoinstalacijska dela, notranja oprema, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno), redna vzdrževalna dela, kot so beljenje in podobno, arheološke raziskave ter izdelava projektne dokumentacije.
7.3. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Stroški so upravičeni le, če so nastali v letu 2018. Vsa dela morajo biti zaključena do 30. 11. 2018.
7.4. Podlaga za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na občino najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 30. 11. 2018. Stroški, ki bodo nastali po 30. 11. 2018, se ne morejo uveljavljati.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če predlagatelj prekorači rok za dokončanje projekta.
7.5. Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upoštevala izključno naslednja dokazila: kopije računov s priloženimi bančnimi izpisi nakazil ter kopije plačanih virmanov oziroma položnic, ne bo pa upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del.
7.6. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop 1:
8.1.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
8.1.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki spomenikov s področja nepremične kulturne dediščine na območju občine.
Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Prijavitelj v prijavnem obrazcu navede podatke o lastništvu nepremičnine. Podatki v prijavnem obrazcu morajo biti identični s podatki v zemljiški knjigi. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina ipd.).
b) Soglasje solastnikov (samo v primeru, če je več solastnikov objekta): v primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov skladno z določili Stvarnopravnega zakonika oziroma Stanovanjskega zakona.
8.1.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.1.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev za Sklop 1.
8.1.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen, oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
8.1.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 11. 2018, ne glede na to, da celotna investicija traja več let. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del in tudi dostavljena vsa zahtevana dokumentacija, potrebna za nakazilo odobrenih sredstev.
8.1.7. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica. Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
8.1.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturno varstveni pogoji.
Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta.
8.1.9. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po predpisih s področja graditve objektov.
Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja. Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, poda predlagatelj izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.
8.1.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki.
8.1.11. Predlagatelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb ter njihov vpliv na ogroženost kulturnega spomenika.
Dokazilo: Opis ogroženosti kulturnega spomenika.
8.1.12. Predlagatelj mora priložiti podpisano Izjavo – »Splošna izjava – Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
8.1.13. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku priložiti grafične priloge, izdelane v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: grafične priloge, izdelane v obliki popisa del ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) po Zakonu o graditvi objektov (priloge niso obvezne za zamenjavo kritine).
8.1.14. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne sme izdelati Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).
Dokazilo: popis del in predračun upravičenih stroškov, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.1.15. Predlagatelj v primeru, da kulturnemu spomeniku zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba varovanih vrednot, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
Dokazilo: statično poročilo.
8.2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop 2:
8.2.1. Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik z aktom o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Mestne občine Nova Gorica. Predmet sofinanciranja so izključno tiste lastnosti kulturnega spomenika, ki so bile podlaga za razglasitev kulturnega spomenika.
8.2.2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali solastniki spomenikov s področja nepremične kulturne dediščine na območju občine.
Predlagatelj – upravičenec do sredstev razpisa – je lahko le lastnik ali solastnik kulturnega spomenika z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Prijavitelj v prijavnem obrazcu navede podatke o lastništvu nepremičnine. Podatki v prijavnem obrazcu morajo biti identični s podatki v zemljiški knjigi. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina ipd.).
b) Soglasje solastnikov (samo v primeru, če je več solastnikov objekta): v primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov skladno z določili Stvarnopravnega zakonika oziroma Stanovanjskega zakona.
8.2.3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva najmanj v višini 50 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.2.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev za Sklop 2.
8.2.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova tega razpisa, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih predlagatelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti predlagatelj iz lastnih virov.
8.2.6. Projekt se mora zaključiti najpozneje do 30. 11. 2018 ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Do tega datuma mora biti projekt fizično končan, kar pomeni zaključek vseh del in tudi dostavljena vsa zahtevana dokumentacija, potrebna za nakazilo odobrenih sredstev.
8.2.7. Predlagatelj mora za predlagane posege pridobiti potrdilo ZVKDS OE Nova Gorica, da gre za restavratorske posege po Katalogu, na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.
Dokazilo: Potrdilo ZVKDS OE Nova Gorica.
8.2.8. Predlagatelj mora za predlagane posege na kulturnem spomeniku pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Nova Gorica. Kulturno varstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja.
8.2.9. Predlagatelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na kulturnem spomeniku mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).
Dokazilo: popis del in predračun upravičenih stroškov, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.2.10. Predlagatelj mora prikazati dejansko stanje kulturnega spomenika s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje varovanih elementov spomenika, ki bodo predmet sofinanciranja (posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev).
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki.
8.2.11. Predlagatelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava – Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Postopek in način izbora prejemnikov
Odpirajo se samo vloge, ki bodo dostavljene v roku iz 12. točke tega razpisa in ki bodo imele pravilno označene ovojnice. Vloge odpira komisija za odpiranje vlog. Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse priloge in obrazce, navedene v IV. poglavju Razpisne dokumentacije za Javni razpis o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018, tako za prijave na Sklop 1 kot Sklop 2; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na obrazcih. Za popolno vlogo se šteje tudi vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Vse pravočasne, popolne vloge ter vloge, ki je vložila upravičena oseba, bodo ocenjene s strani strokovne komisije.
10. Kriteriji in višina sofinanciranja
10.1. Vloge prijavljene na Sklop 1 in Sklop 2 se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost spomenika/predmeta prijave zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov:
– spomenik/predmet prijave ni ogrožen (0 točk)
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je majhna, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo predmeta prijave (1 točka)
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je srednja, tj. predmet prijave ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave (5 točke)
– ogroženost spomenika/predmeta prijave je velika, tj. predmetu prijave zaradi poškodb in nevarnosti uničenja in porušitve grozi izguba spomeniških/varovanih lastnosti (10 točk).
Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika (od 0 do 5 točk)
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva predlagatelja projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 55 % do vključno 60 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 60 % do vključno 70 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 70 % do vključno 80 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 80 % (4 točke).
10.2. Največje možno število doseženih točk je 24. V okviru sredstev, ki so na razpolago, se financira tiste projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za kritje upravičenih stroškov projekta.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov dosežejo enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofinanciranja na naslednji način:
– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih pa se opravi žreb.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb odloka in določb javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Višina dodeljenih sredstev ne more biti višja od 50 % upravičenih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev za posamezen sklop.
10.3. Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne.
10.4. Financira se tolikšno število projektov, kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.
11. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi posebnega zakona.
12. Razpisna dokumentacija, število vlog, rok za oddajo vlog, odpiranje vlog
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v javnem razpisu.
Prijavitelj mora vlogo oddati na ustreznem obrazcu, in sicer:
– vloge za sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturno-varstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov morajo biti oddane na obrazcih »Razpisna dokumentacija – Sklop 1«,
– vloge za sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu pa na obrazcih »Razpisna dokumentacija – Sklop 2«.
V primeru, da predlagatelj vloži dve vlogi, eno na Sklop 1 ter drugo na Sklop 2, lahko priloge, ki so zahtevane za oba sklopa, vloži samo v enem izvodu.
Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen predlagatelj, je omejeno; predlagatelj lahko za posamezen kulturni spomenik predloži največ eno vlogo na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2. Predlagatelj, ki bo vložil dve vlogi, mora vlogi oddati ločeno, vsako v svoji ovojnici, posebej za Sklop 1 ter posebej za Sklop 2.
Rok za prijavo na razpis je do 9. 3. 2018 do 10. ure.
12.2. Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge, oddane na obrazcih razpisne dokumentacije. Za pravočasno se šteje vloga, ki do izteka roka, to je do 9. 3. 2018 do 10. ure, prispe na naslov Mestne občine Nova Gorica (žig na priporočeni pošiljki ni merilo) oziroma je do 9. 3. 2018 do 10. ure vložena v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica. Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka roka za prijavo.
12.3. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo se pošlje v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali se odda osebno v glavni pisarni Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje/soba 36) z navedbo na naslovni strani ovojnice:
– za prijave projektov na Sklop 1: »Javni razpis za izbor projektov – Nepremična kulturna dediščina 2018, sklop 1 – Ne odpiraj«, v primeru dopolnitve, se doda beseda »Dopolnitev – sklop 1«, oziroma
– za prijave projektov na Sklop 2: »Javni razpis za izbor projektov – Nepremična kulturna dediščina 2018, sklop 2 – Ne odpiraj«, v primeru dopolnitve, se doda beseda »Dopolnitev – sklop 2«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti v obeh primerih obvezno navedeno ime (naziv) in polni naslov (sedež) prijavitelja.
12.4. Odpiranje vlog bo predvidoma potekalo 12. 3. 2018 v prostorih Mestne občine Nova Gorica. Odpiranje vlog je javno.
12.5. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku petih dni od poziva ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Mestna občina Nova Gorica lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo občina odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.
13. Obveščanje o izboru: o izboru in dodelitvi sredstev odloči pristojni organ z odločbo. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni z odločbo najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
14. Dostopnost razpisne dokumentacije in dodatne informacije o razpisu
14.1. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka na voljo na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si pod rubriko »Za občane« – »Razpisi« – »Aktualni razpisi«. Vlagatelji jo lahko v razpisnem roku dvignejo tudi osebno na Mestni občini Nova Gorica, na Oddelku za družbene dejavnosti, soba 27/III, med uradnimi urami, in sicer od ponedeljka do petka.
14.2. Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela (osebno ali priporočeno po pošti) na Mestno občino Nova Gorica do roka, navedenega pod točko 12.2. Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
14.3. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na tel. 05/33-50-165 (Majda Petejan) ali 05/33-50-161, Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost