Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

320. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 8, stran 1097.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) – v nadalj.: ZPNačrt, ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 1. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 8 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 8 
Za območje Občine Postojna je sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10, 105/11, 79/12, 80/12, 102/12, 14/13, 58/13, 17/14, 15/15, 27/16 in 9/17) – v nadalj. OPN PO.
Občina Postojna je prejela pobudo za opredelitev posebne EUP za območje gradnje poslovnega objekta s parkiriščem in gostinskim lokalom v območju zemljišč s parc. št. 1694/2, 1694/10 in 1694/11, vse k.o. Kačja vas s strani podjetja KATERN d.o.o., Planina 198, 6232 Planina, katere realizacija bi omogočila nadaljnji razvoj dejavnosti podjetja Katern d.o.o..
2. Pravna podlaga za pripravo Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Postojna št. 8 (v nadalj.: SD OPN PO8) 
Pravna podlaga za pripravo SD OPN PO8 je:
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08),
– OPN PO.
3. Območje, predmet in vrsta postopka SD OPN PO8 
SD OPN PO8 se izdela zgolj za območje zemljišč s parc. št. 1694/2, 1694/4, 1694/5, 1694/7, 1694/8, 1694/9, 1694/10 in 1694/11 ter 2929/6-del in 1682/6-del, vse k.o. Kačja vas (list št. 23), in sicer se opredeli posebno enoto urejanja prostora (v nadalj.: EUP) ter podrobne prostorske izvedbene pogoje za navedeno EUP.
Območje gradnje poslovnega objekta s parkiriščem in gostinskim lokalom na Mačkovcu obsega približno 1.23 ha in se nahaja zahodno od obstoječe regionalne ceste z oznako R2-409, odsek 0304 Planina–Ravbarkomanda.
Postopek priprave in sprejema SD OPN PO8 se izvede v skladu s 53. členom ZPNačrt po skrajšanem postopku priprave občinskega prostorskega načrta.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev SD OPN PO8 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi.
Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:
– idejna zasnova umestitve objektov v prostor,
– izdelan geodetski načrt območja,
– prikaz stanja prostora.
V kolikor se bo v postopku priprave SD OPN PO8 izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo SD OPN PO8 
Terminski plan predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo SD OPN PO8:
Vrsta načrta/aktivnost
Rok izdelave
Okvirni termin
sprejem sklepa o pripravi SD OPN PO8
januar 2018
izdelava geodetskega načrta območja in idejne zasnove območja
januar 2018
izdelava osnutka SD OPN PO8 za pridobitev smernic skupaj s prikazom stanja in osnutkom podrobnih PIP
30 dni od prejema vhodnih podatkov 
januar/februar 2018
pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO
zakonski rok 8+15 dni (CPVO-60 dni)
februar/marec/ april 2018
izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN PO8 za javno razgrnitev 
20 dni od prejetih prvih mnenj 
april 2018
javna razgrnitev (JR) SD OPN PO8 z javno obravnavo
zakonski rok 15 dni
maj 2018
priprava stališč do pripomb z JR
5 dni od končane JR 
maj 2018
izdelava predloga SD OPN PO8 za druga mnenja
10 dni od sprejema stališč 
junij 2018
pridobitev drugih mnenj s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora 
zakonski rok 8+15 dni
junij 2018
izdelava usklajenega predloga SD OPN PO8 za obravnavo in sprejem na OS
10 dni od prejetih mnenj 
julij 2018
sprejem SD OPN PO8 na občinskem svetu Občine Postojna, objava in uveljavitev 
julij 2018
izdelava končnega dokumenta SD OPN PO6
15 dni od sprejema na OS
julij 2018
V kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se roki ustrezno spremenijo (od faze pridobivanja smernic naprej).
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPN PO8 
V postopku priprave SD OPN PO8 sodelujejo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo mnenja in opredelijo izhodišča za prostorski razvoj.
Državni nosilci urejanja prostora so:
– za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
– za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, Ljubljana,
– za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana,
– za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
– za področje cestnega prometa in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, Ljubljana ter,
za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana,
– za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, Ljubljana.
Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– za lokalno cestno omrežje: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– za elektroenergetsko omrežje: Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– za področja ravnanja z odpadki na lokalni ravni: Publicus d.o.o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana
– za telekomunikacijsko omrežje: Telekom Slovenije, Center za kabelska omrežja in zagotavljanje storitev Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper
– za plinsko omrežje: Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p.3720, 1001 Ljubljana
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bi podal prvih mnenj/drugih mnenj, se bo štelo, da nima usmeritev oziroma pripomb, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN PO8 
Sredstva za izdelavo SD OPN PO8 in strokovnih podlag zagotovi pobudnik in sicer podjetje KATERN transport, gradbena mehanizacija, proizvodnja, trgovina in druge storitve d.o.o., Planina 198, 6232 Planina.
Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPN PO8.
8. Veljavnost sklepa o začetku 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-1/2018-4
Postojna, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.