Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

306. Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 1081.

  
Na podlagi prvega odstavka 69. člena Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/16) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije
naslednji
A N E K S   Š T E V I L K A   1 
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/16)
1. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/16) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
(1) Najnižje osnovne plače po tarifnih razredih od 1. 1. 2018 dalje znašajo:
Tarifni razred
Mesečni znesek za 174 ur v €
Urni znesek v €
I.
471,54
2,71
II.
516,78
2,97
III.
572,46
3,29
IV.
631,62
3,63
V.
708,18
4,07
VI.
833,46
4,79
VII.
941,34
5,41
VIII.
1.110,12
6,38
2. člen 
V Tarifni prilogi se besedilo prvega in drugega odstavka v točki 2a) 2. člena spremenita tako, da se po novem glasita:
2a) Prehrana med delom
(1) Če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,55 € na dan.
(2) Če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more uživati, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,04 € na dan.
3. člen 
V Tarifni prilogi se besedilo točke 3č) v 3. členu spremeni tako, da se po novem glasi:
3č) Regres za letni dopust
Delavcu pripada regres za letni dopust v višini 900 €. Znesek velja za leto 2018.
4. člen 
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 67/16) ostanejo nespremenjene.
5. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. januarja 2018.
Ljubljana, dne 15. januarja 2018
Predstavniki delojemalcev 
 
Sindikat kmetijstva 
in živilske industrije Slovenije 
Marjan Vindiš l.r.
Predsednik
Predstavniki delodajalcev 
 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
Anka Miklavič Lipušček l.r.
Predsednica UO
 
Združenje delodajalcev Slovenije 
Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo 
Dušan Gradišar l.r.
Predsednik
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 5. 2. 2018 izdalo potrdilo št. 02047-5/2005-28 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 2/10.