Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

346. Odlok o spremembah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško, stran 1130.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 29. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško 
1. člen 
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v občini Krško (Uradni list RS, št. 72/11, 20/12, 23/15, 18/16, 71/16 in 62/17) se spremeni 46. člen tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet lahko določi varovane parkirne prostore ter druge posebne parkirne prostore, za katerih uporabo se pod splošnimi pogoji plačuje parkirnina.
(2) Javne parkirne površine, vrsta in način določitve se določijo s posebnim odlokom.«.
2. člen 
Spremeni se 1. točka prvega odstavka 54. člena tako, da se glasi:
»1. upravljanje in vzdrževanje javnih prometnih površin oziroma trgov in ulic v mestih in naseljih mestnega značaja, ter pripadajoče infrastrukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne ceste;«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2011-O603
Krško, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.