Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

340. Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018, stran 1127.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US); določil 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 26. redni seji dne 30. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2018 
1. člen 
Občinski svet Občine Črenšovci s tem sklepom potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo »oskrba s pitno vodo na območju Občine Črenšovci v letu 2018« z dne 8. 1. 2018, pri čemer:
– cena omrežnine brez DDV znaša 3,539 € za priključek DN20 in
– cena vodarine brez DDV 0,5161 €/m3 porabljene pitne vode.
2. člen 
Občinski svet Občine Črenšovci s tem sklepom določa subvencijo k od 1. 1. 2018 veljavni ceni za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava.
Cena storitve oskrba s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
Vodomer
Faktor
Enota
Cena za priključek, brez DDV
Cena za priključek, z 9,5% DDV
Cena za priključek, brez DDV za uporabnika
Cena za priključek, z 9,5% DDV za uporabnika
Subvencija občine brez DDV
Subvencija občine z 9,5% DDV
DN ≤ 20
1
€/mesec
3,539
3,875
1,07
1,172
2,469
2,703
20 < DN < 40 
3
€/mesec
16,617
18,196
3,21
3,515
13,407
14,680
40 ≤ DN < 50
10
€/mesec
35,390
38,752
10,7
11,716
24,69
27,035
50 ≤ DN < 65
15
€/mesec
53,085
58,128
16,05
17,575
37,035
40,553
65 ≤ DN < 80 
30
€/mesec
106,17
116,256
32,10
35,150
74,07
81,106
80 ≤ DN < 100
50
€/mesec
176,95
193,760
53,50
58,582
123,45
135,178
100 ≤ DN < 150
100
€/mesec
353,90
387,520
107,00
117,165
246,9
270,355
150 ≤
200
€/mesec
707,80
775,041
214,00
234,33
493,8
540,711
2. Vodarino:
Vrsta storitve
Enota
Cena za vodarino brez DDV za uporabnika
Cena za vodarino z 9,5% DDV za uporabnika
Vodarina-GJS
€/m3
0,516
0,565
3. člen 
Občina Črenšovci v proračunu za leto 2018 zagotavlja sredstva za subvencioniranje cene omrežnine oskrbe s pitno vodo.
4. člen 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cena omrežnine in cena vodarine se uporabljata od 1. 1. 2018 dalje.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-26/2018-180
Črenšovci, dne 30. januarja 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.