Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec, stran 1090.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 29. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec 
1. člen 
V Odloku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 76/10) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, h kateri morajo biti priložena zahtevana dokazila.
Vlogo za vpis otroka v vrtec za posamezno šolsko leto, ki jo pripravi pristojni organ, dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca ter na spletnih staneh vrtca in Mestne občine Ljubljana.
Vlogo odda eden od staršev oziroma druga oseba, ki izvaja starševsko skrb v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja (v nadaljevanju: vlagatelj).«.
2. člen 
Za tretjim odstavkom 9. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi tretji vrtec, v katerega želi vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire in druge izbire (v nadaljevanju: vrtec tretje izbire).«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli vrtec iz 1. člena tega odloka (v nadaljevanju: katerikoli vrtec), če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire niti v vrtec tretje izbire.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
3. člen 
V drugem odstavku 11. člena se za besedilom »pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši« doda besedilo »(v nadaljevanju: pogodba)«.
4. člen 
V drugem odstavku 12. člena in v prvem stavku prvega odstavka 18. člena se za besedo »pogodbe« črta besedilo »o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši«.
5. člen 
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno izmed izbir (vrtec prve izbire ali vrtec druge izbire ali vrtec tretje izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec, glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »pogodbe« črta besedilo »o vključitvi otroka v vrtec«. V drugem stavku se za besedilom »ali v vrtec tretje izbire« črta vejica in doda besedilo »ali katerikoli vrtec,«.
V prvem stavku četrtega odstavka se za besedo »pogodbe« črta besedilo »o vključitvi otroka v vrtec«. V drugem stavku se za besedo »roku« številka »15« nadomesti z besedilom »5 delovnih«.
V petem odstavku se za besedo »pogodbe« črta besedilo »o vključitvi otroka v vrtec«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da starši trikrat zapored odklonijo ponujeno prosto mesto ali z vrtcem iz 1. člena tega odloka ne podpišejo pogodbe v roku, določenem v četrtem odstavku tega člena, se otroka uvrsti na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo »pogodbo« črta besedilo »o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka«.
6. člen 
V 22. členu se za besedo »pogodbe« črta besedilo »o vključitvi otroka v vrtec« ter številka »15« za besedo »roku« nadomesti z besedilom »5 delovnih«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Postopki vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018 se zaključijo skladno z določbami odloka, ki je veljal v času začetka postopka vpisa za šolsko leto 2017/2018.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-151/2017-2
Ljubljana, dne 29. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti