Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

341. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v plačni razred, stran 1128.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv in 67/17), 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 – v nadaljevanju: Uredba) ter vloge javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj z dne, 5. 1. 2018 in 12. 1. 2018, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta ravnatelja v plačni razred za določitev osnovne plače, izdaja županja Občine Črnomelj, po pridobljenem soglasju pristojnega organa, naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v plačni razred 
I. 
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se za določitev osnovne plače uvrsti v 50. plačni razred.
II. 
Uvrstitev ravnatelja v plačni razred iz prejšnje točke se izvede s 1. januarjem 2018.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 16. 1. 2018 podalo soglasje št. 1007-100/2017/159 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-1/2018
Črnomelj, dne 2. februarja 2018
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.