Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

312. Odlok o nekdanjih toponimih, stran 1085.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K 
o nekdanjih toponimih 
Št. 620-1/2018
Koper, 2. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 1. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o nekdanjih toponimih 
1. člen 
Ta odlok ureja označevanje ulic, trgov, nabrežij, naselij idr. v Mestni občini Koper z nekdanjimi lokalnimi toponimi.
2. člen 
Z namenom raziskovanja in analiziranja lokalnih toponimov Župan imenuje petčlansko strokovno komisijo za področje toponomastike v Mestni občini Koper (v nadaljevanju: komisija). Komisija predlaga vsebino, grafično podobo in lokacijo napisov, znakov, tabel, simbolov idr. (v nadaljevanju: obvestilne table). V postopku je potrebno pridobiti vsa potrebna dovoljenja.
3. člen 
Na podlagi predloga komisije župan s sklepom odloči o postavitvi obvestilnih tabel.
4. člen 
Strokovna, tehnična in administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-1/2018
Koper, dne 1. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O 
sui toponomi storici 
N. 620-1/2018
Capodistria, 2 febbraio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visti gli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza CC) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 1 febbraio 2018, ha approvato il
D E C R E T O 
sui toponomi storici 
Articolo 1 
Col presente decreto si regolamenta l'apposizione della segnaletica toponomastica delle vie, delle piazze, delle rive, degli abitati, ecc. nel Comune città di Capodistria.
Articolo 2 
Il Sindaco nomina una commissione per il settore della toponomastica nel Comune città di Capodistria, composta da cinque membri (qui di seguito: commissione), finalizzata all'espletamento dell'attività di ricerca e analisi dei toponimi locali. La Commissione propone il contenuto, l'immagine grafica e il luogo del posizionamento delle scritte, dei segni, delle tabelle, dei simboli, ecc. (qui di seguito: targhe informative). Nel procedimento è necessario ottenere tutti i permessi necessari.
Articolo 3 
In virtù della proposta della Commissione, il Sindaco stabilisce mediante delibera l'affissione delle targhe informative.
Articolo 4 
Le mansioni di carattere professionale, tecnico e amministrativo per la Commissione vengono espletate dall'amministrazione comunale.
Articolo 5 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 620-1/2018
Capodistria, 1 febbraio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.