Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Št. 430-22/2018/3 Ob-1268/18, Stran 358
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin v njenem upravljanju
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
a) Počitniška enota na naslovu Šmarješke Toplice 155, Šmarješke Toplice, Republika Slovenija, parc. št. 433/26 k.o. 1467 Družinska vas, v izmeri skupne površine 373 m², s sestavinami: – stanovanjska hiša (ident. št. st. 1666), – zunanja ureditev, – komunalna oprema.
Nepremičnina je v upravljanju prodajalca, pravno stanje nepremičnin je urejeno. Nepremičnina je zajeta v programu razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem države.
Izhodiščna cena za nepremičnino je 40.000,00 EUR.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
3. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 21. 2. 2018 do 8. ure, na naslov Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij; Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem, priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, kar mora preveriti vsak ponudnik zase.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba, ki bo vsebovala najvišjo kupnino izmed vseh popolnih ponudb za posamično nepremičnino, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, komisija opravila še dodatna pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Dražba se izpelje po odpiranju ponudb, izklicna cena je enaka najugodnejši ponudbeni ceni, najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR.
Ponudbe se bodo odpirale dne 21. 2. 2018 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem.
4. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja dva meseca od dneva prejema na Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
5. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Davek na promet nepremičnin po stopnji ni vključen v ceno in ga kupec plača pristojnemu državnemu organu, v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe.
7. Višina varščine
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini v višini 10 % ponujene cene na račun št.: RS SI56 0110 0630 0109 972, sklic 00 2031-720099-20310299 – davčna številka kupca, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Šmarješke Toplice.
Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in ogled predmeta javnega zbiranja ponudb
Ogled predmeta javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite na Mirka Jarca, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem, tel. 01/346-66-31 ali 041/925-526, e-pošta: mirko.jarc@gov.si ali helena.mlakar@gov.si.
Vse informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javnem zbiranju ponudb
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (osebno ime oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine),
– navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine.
Poleg slednjega pa še:
– potrdilo o plačani varščini v višini 10 % od ponujene kupnine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR),
– potrdilo o državljanstvu oziroma izpis iz poslovnega registra,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo v roku, ki je določen v 4. točki te objave.
Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz druge ali tretje alineje drugega odstavka te točke, lahko le-te predložijo na dan javnega odpiranja ponudb.
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te točke, bo po sklepu komisije, ki bo vodila javno odpiranje ponudb, izločen iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni