Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

317. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 1091.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica 
1. Uvod 
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju SD5 OPN).
Podatki o objavah veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica: Uradni list RS, št. 85/13, spremembe in dopolnitve 10/14, 50/14, 87/15, 21/16.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Občina vodi postopek priprave sprememb in dopolnitev št. 4 občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD4 OPN). Po prejetju prvih mnenj nosilcev urejanja prostora se je izkazalo, da sta le dve v osnutek vključeni aktualni pobudi takšne narave, da po mnenju pristojnih nosilcev urejanja prostora zahtevata izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
Občina bo pobudi, ki zahtevata izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, izključila iz vsebine osnutka SD4 OPN. Skupaj z ostalimi pobudami, ki so na občino prispele v času po pripravi osnutka SD4 OPN oziroma bodo na občino prispele dovolj zgodaj, da jih bo možno vključiti v osnutek SD5 OPN (trenutno skupaj 14 pobud drugih oseb), ju bo obravnavala v postopku SD5 OPN.
Na tak način bo postopek SD4 OPN hitreje zaključen, manjša bo tudi finančna obremenitev občine v obeh postopkih.
3. Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka 
SD5 OPN se izdelajo za celotno območje Občine Miren - Kostanjevica, nanašajo se na izvedbeni del OPN, strateški del bo spremenjen v primeru, ko bo to potrebno zaradi usklajevanja s predpisi ali s spremembami izvedbenega dela.
SD5 OPN bodo vključevale spremembe namenske rabe, vključno s spremembami namenske rabe kmetijskih zemljišč, spremembe izvedbenih pogojev in spremembe načina urejanja.
Postopek SD5 OPN se izvede po postopku sprejema občinskega prostorskega načrta.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev 
Posamezne faze dokumenta bodo ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag ter smernic nosilcev urejanja prostora pripravljene na osnovi analize prejetih pobud za spremembo namenske rabe drugih oseb, analize ostalih pobud ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
5. Roki za izvedbo 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD5 OPN je predvidena v novembru 2018, sprejem predloga dokumenta na seji občinskega sveta v juniju 2019.
Navedeni roki bodo prilagojeni okoliščinam in zahtevam, ki bodo ugotovljeni v procesu priprave dokumenta.
Roki upoštevajo izdelavo okoljskega poročila za v dopolnjeni osnutek dokumenta vključene pobude in izvedbo celovite presoje vplivov na okolje.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti 
Pripravljavec SD5 OPN je Občina Miren - Kostanjevica.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo mnenja k osnutku in predlogu dokumenta, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za Gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– DARS d.d., Ulica XIV. Divizije, 3000 Celje;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Vodovodi in kanalizacija d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica;
– Kraški vodovod, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Telekom d.d., Cigaletova 2, 1000 Ljubljana;
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
– Komunala d.d., Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se tudi ti vključijo v postopek.
7. Veljavnost sklepa 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0003/2018-1
Miren, dne 29. januarja 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.