Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

Ob-1274/18, Stran 332
Na podlagi 12. in 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 in 25/17 – ZVaj), 33. in 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13), Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole in meril za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole (Uradni list RS, št. 76/14) ter določil strokovnega sveta o največjem mogočem številu različnih predmetov, za katere je kandidat lahko imenovan, ŠC PET Ljubljana, višja strokovna šola, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, objavlja
razpis 
za pridobitev naziva predavatelj(ica) Višje strokovne šole za programa
TELEKOMUNIKACIJE, za predmetna področja:
EKONOMIST za predmetna področja:
– Poslovno komuniciranje in vodenje,
– Poslovni tuji jezik,
– Komuniciranje v tujem jeziku,
– Poslovno komuniciranje,
– Informacijske in komunikacijske tehnologije,
– Informatika,
– Varnost pri delu, požarna varnost in varstvo okolja,
– Poslovna matematika s statistiko,
– Projektiranje in dokumentiranje,
– Organizacija in menedžment,
– Gradniki telekomunikacij,
– Ekonomija,
– Telekomunikacijska omrežja I,
– Osnove poslovnih financ,
– Prenosni in komutacijski sistemi,
– Trženje,
– Telekomunikacijska omrežja II,
– Poslovno pravo,
– Mobilne in satelitske telekomunikacije,
– Finančni trgi,
– Elektronske komunikacijske storitve,
– Bančništvo,
– Multimedijske tehnologije,
– Denarno poslovanje,
– Audio/video sistemi,
– Uvod v finančne trge in institucije,
– Širokopasovna omrežja,
– Temelji bančnega poslovanja,
– Terminalne naprave,
– Osnove zavarovalništva,
– Ekonomika podjetja,
– Premoženjska zavarovanja,
– Trženje storitev,
– Osebna zavarovanja,
– Prodaja.
– Zavarovalna ekonomika,
– Osnove aktuarske matematike,
– Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
– Transportni menedžment,
– Tarifni sistemi,
– Varnost v logističnih procesih,
– Poslovna logistika,
– Upravljanje zalog,
– Oskrbovalne verige,
– Kvantitativne metode v logistiki.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) bo naziv predavatelj/-ica višje strokovne šole podeljen za obdobje petih let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede:
1. izobrazbe – Pravilnik o izobrazbi predavateljev v VSŠ in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 35/11);
2. delovne dobe – tri leta ustreznih delovnih izkušenj;
3. vidnih dosežkov na strokovnem področju – Pravilnik za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naš naslov: ŠC PET Ljubljana, Višja strokovna šola, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na razpis«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni po končanem uradnem postopku. Kandidati ki bodo izbrani, bodo pridobili naziv predavatelja višje strokovne šole v roku 6 mesecev po tem, ko bodo predložili vso, za to potrebno dokumentacijo.
ŠC PET Ljubljana, višja strokovna šola