Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

336. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 1124.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen
S tem odlokom se določajo vrsta storitve socialnega servisa, ki ga Občina Ajdovščina (v nadaljevanju: občina) subvencionira, upravičenci, višina subvencije, pogoji, merila in postopek za uveljavitev ter prejemanje subvencije.
2. člen 
(1) Občina subvencionira socialno varstveno storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo). Subvencija pripada občanom, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini ter tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v občini in dejansko bivajo na območju občine ter izpolnjujejo druge pogoje iz tega odloka.
(2) Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati še naslednje pogoje:
– so starejši od 70 let ali imajo ugotovljeno prvo, drugo ali tretjo stopnjo telesne okvare po seznamu telesnih okvar, ki se uporablja za odločanje o pravici do invalidnine;
– bivajo sami;
– njihovi dohodki in prihranki ne smejo presegati višine, ki jo s sklepom določi župan.
3. člen 
(1) Subvencija se upravičencu dodeli za 24 mesecev.
(2) Subvencija znaša 10 evrov mesečno. Za upravičenca, ki ima slabši socialni status, znaša subvencija 25 evrov mesečno. Cenzus za določitev upravičenca, ki ima slabši socialni status, določi župan s sklepom. Višina subvencije je določena v bruto znesku. Od zneska se obračunana dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(3) V nobenem primeru subvencija ne more biti višja kot je mesečni strošek naročnine na storitev varovanja na daljavo. Prav tako se subvencija ne dodeli za stroške priključnine ali stroške opreme za vzpostavitev storitve.
4. člen 
Izvajalci storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo imeti veljavno dovoljenje pristojnega ministrstva za izvajanje te storitve (v nadaljevanju: izvajalec).
5. člen 
(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi prijave na javni razpis, ki se objavi na spletnih straneh občine. Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja pogojev, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
(2) V primeru, da je prejetih več vlog in sredstva ne zadoščajo za dodelitev subvencije vsem, se subvencije dodelijo tistim upravičencem, ki imajo nižje dohodke ter prihranke.
(3) Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene zadeve Občine Ajdovščina.
(4) Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
(5) Naloga komisije je, da pregleda prispele vloge, ugotovi popolnost vlog in izpolnjevanje razpisnih pogojev. Na podlagi pregleda in ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog upravičencev do subvencije ter seznam vlog, ki se zavržejo ali zavrnejo.
(6) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka izda Občinska uprava Občine Ajdovščina odločbe o dodelitvi subvencije oziroma sklepe o zavržbi ali zavrnitvi vlog. Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba županu.
6. člen 
(1) Upravičenec do subvencije je po prejemu odločbe v roku, ki je določen v odločbi, dolžan občini predložiti dokazilo o sklenjeni pogodbi za izvajanje storitve ter dokazila o vzpostavitvi storitve, sicer se šteje, da odobrene subvencije ne bo koristil.
(2) Upravičencu pripada subvencija z mesecem, ko je storitev pri upravičencu vzpostavljena in sklene pogodbo o dodelitvi subvencije iz 7. člena tega odloka.
7. člen 
Pogodba o dodelitvi subvencije se sklene med upravičencem, občino in izvajalcem storitve. V pogodbi se določijo njihove medsebojne pravice ter obveznosti.
8. člen 
(1) Upravičenec mora o vsaki spremembi v zvezi z izvajanjem storitve občino obvestiti najkasneje v roku 8 dni od nastanka spremembe.
(2) V primeru, da je upravičenec subvencijo prejel na podlagi navedb neresničnih podatkov ali lažnih dokazil, je le-to dolžan vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
9. člen 
Pravica do subvencije preneha v primeru:
– smrti upravičenca,
– vključitve upravičenca v institucionalno varstvo,
– prenehanja izvajanja storitve pri upravičencu.
10. člen 
(1) Upravičenec do subvencije mora Občinski upravi na njeno zahtevo omogočiti pregled porabe sredstev.
(2) V kolikor se ob pregledu ugotovi manjše nepravilnosti, se upravičenca na nepravilnosti opozori in določi rok za odpravo le-teh. V kolikor upravičenec nepravilnosti še vedno ne odpravi, se prekine plačevanje subvencije do izteka veljavnosti pogodbe.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-1/2018
Ajdovščina, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.