Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

318. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018, stran 1092.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 71/17 – ZIPRS1819) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 1. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 2/17) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
I.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
Rebalans 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
36.098.657
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
32.754.305
70
DAVČNI PRIHODKI 
23.250.443
700 Davki na dohodek in dobiček 
16.907.685
703 Davki na premoženje 
5.931.600
704 Domači davki na blago in storitve 
411.158
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
9.503.862
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
8.680.069
711 Takse in pristojbine 
17.000
712 Globe in druge denarne kazni 
72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
194.638
714 Drugi nedavčni prihodki 
539.655
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
446.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
446.000
73
PREJETE DONACIJE 
16.710
730 Prejete donacije iz domačih virov 
9.900
731 Prejete donacije iz tujine 
6.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.741.388
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.106.068
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.635.320
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
140.254
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
140.254
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
42.054.996
40
TEKOČI ODHODKI 
10.075.600
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.627.348
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
395.527
402 Izdatki za blago in storitve 
6.732.725
403 Plačila domačih obresti 
160.000
409 Rezerve 
160.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
14.299.874
410 Subvencije 
434.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
7.365.288
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.387.751
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.044.835
414 Tekoči transferi v tujino 
68.000
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
16.441.072
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
16.441.072
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.238.450
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
651.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
587.450
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–5.956.339
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–5.800.739
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
8.378.831
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
18.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
18.000
750 Prejeta vračila danih posojil 
18.000
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
271.716
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
271.716
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
271.716
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–253.716
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
7.316.000
50
ZADOLŽEVANJE 
7.316.000
500 Domače zadolževanje 
7.316.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.380.000
55
ODPLAČILO DOLGA
1.380.000
550 Odplačilo domačega dolga
1.380.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–274.055
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
5.936.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
5.956.339
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
274.055
« 
2. člen 
V prvem odstavku 5. člena odloka se število »290.000« nadomesti s številom »60.000«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena odloka se število »40.000« nadomesti s številom »100.000«.
4. člen
V 14. členu odloka se število »1.450.000« nadomesti s številom »7.316.000«.
KONČNE DOLOČBE 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-27/2016-46
Nova Gorica, dne 1. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Matej Arčon l.r.