Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

334. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje, stran 1122.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 2. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje 
1. člen 
(predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
S tem sklepom se začne priprava četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (v nadaljevanju tudi SD04 OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16; v nadaljevanju: OPN). V postopku izdelave so trenutno tudi druge spremembe in dopolnitve, ki so se pričele s sklepom o začetku priprave, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/17 in 45/17 in ki do objave tega sklepa še niso zaključene. Četrte spremembe in dopolnitve se izvedejo v rednem postopku priprave prostorskega akta, vključno z vsebinami in prilogami, ki so potrebne za njegov sprejem.
V SD04 OPN se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine v tekstualnem in grafičnem delu strateškega in izvedbenega dela OPN ter v prilogah.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
TPV d.o.o., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: družba) na poslovni enoti Velika Loka izvaja proizvodnjo avtomobilskih sestavnih delov s procesi sestave, varjenja, lakiranja in montaže. Objekti za to proizvodno dejavnost ležijo na območju, ki je z veljavnim OPN opredeljeno kot območje proizvodne dejavnosti s podrobno namensko rabo (1032) gospodarska cona (IG) v enoti urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) VLO-004 IG (d). Sedaj opredeljeno območje gospodarske cone vključuje še manjšo površino nepozidanega stavbnega zemljišča v sosednji EUP MRL-001 IG (d).
Družba izkazuje potrebe po širitvi svoje dejavnosti z novogradnjo večjega objekta, za kar na stavbnih zemljiščih v okviru teh EUP ni dovolj razpoložljivega prostora. Družba je zato lokalni skupnosti podala pobudo za spremembe in dopolnitve OPN. Pobuda se nanaša na površine vzhodno od gospodarske cone v skupni površini cca 1,3 ha, od tega gre za predlog spremembe namenske rabe stavbnega zemljišča na območju stanovanj s podrobno namensko rabo (1013) površine podeželskega naselja (SK) v površini cca 0,21 ha, preostali predlog širitve pa se nanaša na območje kmetijskega zemljišča (K1, v manjšem delu tudi na K2). Večina parcel je v lasti pobudnika.
3. člen 
(območje sprememb in dopolnitev OPN) 
Spremembe in dopolnitve tekstualnega dela OPN se nanašajo na širitev gospodarske cone (IG) za potrebe dejavnosti družbe in s tem povečanje EUP MRL-001 IG (d) za potrebno površino umestitve načrtovanega proizvodnega objekta, pri tem pa tudi za preveritev in eventualno potrebno dopolnitev prostorskih izvedbenih pogojev, določenih s sedaj veljavnim OPN.
Spremembe in dopolnitve grafičnega dela OPN se nanašajo na zemljišča s parcelnimi številkami 679 del, 680/2 del in 1026 del, vse k.o. Škovec (na območju površine podeželskega naselja (SK)) in na zemljišča s parcelnimi številkami 678 del, 679 del, 680/1 del in 585/2, vse k.o. Škovec (na območju kmetijskih zemljišč (K1 in K2) in površini cest (PC)).
V primeru, da se v postopku priprave prostorskega akta ugotovi neskladnost med grafičnim delom in seznamom parcelnih številk ali napaka, neskladje in podobno, se seznam ustrezno dopolni.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Upoštevajo se idejne rešitve, ki se strokovno preveri, na njihovi podlagi pa se določijo spremembe tekstualnega dela in območje sprememb grafičnega dela OPN. Načrtovane spremembe namenske rabe in spremembe prostorsko izvedbenih pogojev se uskladijo s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
5. člen 
(rok za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
Predviden rok za izpeljavo postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je 12 mesecev, okvirni roki za pripravo posameznih faz pa so:
– izdelava osnutka prostorskega akta – februar 2018,
– priprava vlog za 1. mnenje nosilcev urejanja prostora – marec 2018,
– priprava vloge za CPVO – marec 2018,
– izdelava okoljskega poročila – april, maj 2018,
– izdelava dopolnjenega osnutka – julij 2018,
– javna razgrnitev – avgust, september 2018,
– objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve – oktober 2017,
– izdelava predloga prostorskega akta – november 2018,
– priprava vlog za 2. mnenje nosilcev urejanja prostora – december 2018,
– izdelava usklajenega predloga prostorskega akta – januar 2018,
– obravnava in sprejem na občinskem svetu ter objava v Uradnem listu RS – februar 2019.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev) 
V postopku SD04 OPN naj sodelujejo vsi državni NUP in tisti lokalni NUP, pri katerih se ob pripravi osnutka akta izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji državni NUP za področje:
1. razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,
2. kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
3. gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana ter Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
4. rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana,
5. ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,
6. varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
7. cestnega prometa in železniškega prometa in področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
8. trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
9. pomorskega in zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
10. rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
11. energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
12. zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
13. obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
14. vojnih in prikritih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
15. blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
16. ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o., Sektor za prenosno omrežje, Hajdrihova 2, p.p. 255, 1000 Ljubljana.
Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji lokalni NUP:
17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto,
18. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
19. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,
20. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
21. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
22. Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
23. AKOS, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
24. Telekom Slovenije, d.d., Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
25. GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov sprememb in dopolnitev plana na okolje. V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne NUP (Ministrstvo za zdravje zaradi CPVO in drugi), v kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
7. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 007-4/2018
Trebnje, dne 2. februarja 2018
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.