Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

315. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi), stran 1089.

  
Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 22. člena Statuta Občine Kranj (UPB-1, Uradni list RS, št. 30/17) je župan Mestne občine Kranj dne 31. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi) 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP z oznako KR SA 6/2 (Stanovanjska soseska Ob Savi, v nadaljevanju: OPPN).
Sklep o začetku priprave OPPN obsega:
– oceno stanja in razloge za pripravo OPPN,
– pravno podlago za pripravo OPPN,
– opis dela območja, ki je predmet OPPN in program,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz,
– seznam nosilcev urejanja prostora ter
– obveznosti.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Območje OPPN je del večjega degradiranega območja nekdanjih industrijskih kompleksov ob reki Savi. Velik stavbni fond, ki je bil potreben za v preteklosti uspešne dejavnosti, propada in degradira celoten prostor. Strateški prostorski načrt Mestne občine Kranj pa v degradiranih urbanih površinah prepoznava velik potencial za razvoj. Za opuščena industrijska območja ob Savi predvideva delno ali celovito prenovo, s katero se bodo območja revitalizirala in v prihodnosti oblikovala v celovito potezo centralnih in stanovanjskih površin v zelenju.
Razlog za pripravo OPPN je celovita prenova območja, kamor bo umeščena nova stanovanjska soseska v zelenju. Soseska bo obsegala več objektov večstanovanjske gradnje, ob reki Savi pa bodo rekreacijske in zelene površine. Skladen razvoj območja bo dosežen z vnosom novih, ustreznih vsebin in s sočasnim urejanjem prometne in ostale gospodarske infrastrukture.
3. člen 
(pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Pravna podlaga za pripravo OPPN je:
– 57. člen ZPNačrt (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
– točka 3.34. 48. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14).
4. člen 
(območje OPPN in program) 
Območje OPPN zajema osrednji del enote urejanja prostora EUP z oznako KR SA 6/2 in se nahaja na južnem delu mesta Kranj, ob bregu vodotoka Sava, med nekdanjima industrijskima kompleksoma Zvezda in Inteks.
Območje OPPN meri cca 3,2 ha in obsega zemljišča ter dele zemljišč s parcelnimi številkami:
– k.o. Huje(2122): 229/1 (del), 234, 235, 236, 240/1, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, 241/3, 241/4, 241/6, 241/7, 241/9, 241/10, 241/11, 242/1, 242/3, 242/4, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 247/1, 247/3, 247/4, 247/5, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 247/11, 248/4, 248/41, 248/42, 248/43, 248/5, 248/7, 248/10, 248/11, 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 248/25, 248/26, 248/27, 248/28, 248/29, 248/30, 248/31, 248/32, 248/33, 248/34, 248/35, 248/36, 248/37, 248/38, 248/39, 248/40.
Zemljišča so nepozidana, v naravi večinoma travniške in samoniklo zaraščene površine. Območje je dostopno z dveh strani, z južne strani po enopasovnem mostu z izmenično enosmernim prometom in s severne strani iz Savske ceste.
5. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
V postopku priprave OPPN se strokovne rešitve pripravijo na podlagi analize stanja, izdelanih strokovnih podlag, prostorskih potreb pobudnika, izbrane variantne rešitve predhodno izvedenega natečaja ter smernic in zahtev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Del strokovnih podlag je bilo že izdelanih. V kolikor to izhaja iz smernic bodo ostale strokovne podlage izdelane v fazi priprave OPPN, do izdelave dopolnjenega osnutka.
6. člen 
(postopek in roki za pripravo posameznih faz OPPN) 
Postopek priprave in sprejema OPPN se vodi skladno z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
1. Objava sklepa o pripravi OPPN,
2. Izdelava osnutka OPPN – 21 dni,
3. Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),
4. Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 21 dni po pridobitvi smernic in izdelave vseh potrebnih strokovnih podlag,
5. Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni,
6. Obravnava odloka o OPPN na Svetu MOK (prva obravnava) – v času javne razgrnitve,
7. Priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 21 dni po javni razgrnitvi,
8. Priprava predloga OPPN – 30 dni po sprejetju stališč do pripomb,
9. Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga,
10. Izdelava usklajenega predloga OPPN – 21 dni po pridobitvi pozitivnih mnenj,
11. Sprejem usklajenega predloga odloka o OPPN (druga obravnava) na Svetu MOK,
12. Priprava končnega elaborata v 14 dneh po sprejemu dokumenta na Svetu MOK,
13. Objava odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
V kolikor se na podlagi obvestila pristojnega ministrstva ugotovi, da je potrebno voditi tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje se le-ta vključi v postopek. Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku lahko spremenijo.
Sprejet OPPN se po njegovi uveljavitvi posreduje Ministrstvu za okolje in prostor ter Upravni enoti Kranj.
7. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za promet, Agencija za civilno letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj;
6. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje vodovoda, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
7. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje odpadnih vod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
8. Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Področje ravnanja z odpadki, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;
9. Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
10. Telekom Slovenije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
11. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
12. Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
13. Domplan, d.d., PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj;
14. Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Drugi udeleženci:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V postopek so lahko vključeni tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(obveznosti financiranja) 
Sredstva za izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Postopek sprejema vodi občinska uprava Mestne občine Kranj.
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave v uradnem glasilu.
Št. 350-214/2017-2
Kranj, dne 31. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.