Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2018 z dne 9. 2. 2018

Kazalo

327. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018, stran 1112.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF,14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16) je Občinski svet Občine Škocjan na 17. redni seji dne 30. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 (Uradni list RS, št. 87/16) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans 1 za leto 2017
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
6.570.257
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.948.412
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.570.702
700
Davki na dohodek in dobiček
2.308.752
703
Davki na premoženje
175.750
704
Domači davki na blago in storitve
75.200
706
Drugi davki
11.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
377.710
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
188.510
711
Takse in pristojbine
3.500
712
Globe in druge denarne kazni
15.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714
Drugi nedavčni prihodki
120.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
786.566
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
785.566
73
PREJETE DONACIJE
600
730
Prejete donacije iz domačih virov
600
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.834.679
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
558.679
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
2.276.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.479.716
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.119.758
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
319.842
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
52.280
402
Izdatki za blago in storitve
712.636
409
Rezerve
35.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.196.849
410
Subvencije
67.700
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
777.300
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
80.900
413
Drugi domači transferi
270.949
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.141.109
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.141.109
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
22.000
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
22.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–909.458
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
63.253
500
Domače zadolževanje
63.253
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
10.549
550
Odplačila domačega dolga
10.549
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–856.754
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
52.704
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
909.458
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
856.754
« 
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2018 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2018 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2016
Škocjan, dne 30. januarja 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.