Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

358. Pravilnik o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih, stran 1210.

  
Na podlagi devetega odstavka 79.č člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) minister, pristojen za kulturo, izdaja
P R A V I L N I K 
o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih 
1. člen 
Ta pravilnik določa:
– pogoje in način imenovanja strokovnih komisij, podrobnejša merila za določitev plačila članom strokovnih komisij,
– način izvedbe javnega natečaja in
– višino denarnih nagrad avtorjem umetniških del, izbranih na javnem natečaju.
2. člen 
Pri pripravi in izvedbi javnega natečaja morajo biti upoštevana načela enakopravnosti, konkurence, anonimnosti, strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti strokovne komisije ter načelo javnosti.
3. člen 
(1) Za izbiro umetniških del v investicijskih projektih investitor imenuje strokovno komisijo za izbiro umetniških del (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
(2) Strokovno komisijo sestavlja od tri do sedem članov, ki jo po njihovem predhodnem soglasju imenuje predstojnik investitorja. Investitor izmed članov imenuje predsednika.
(3) Strokovno komisijo sestavljajo strokovnjaki s seznama strokovnjakov, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter drugi člani, ki jih imenuje investitor po lastni izbiri, med katerimi mora biti obvezno projektant arhitekture investicijskega projekta. Večina članov se imenuje s seznama strokovnjakov, praviloma s področja, za katerega se predvideva poraba sredstev.
(4) Strokovna komisija se imenuje za čas do zaključka javnega natečaja.
(5) Strokovno komisijo sestavljajo izključno fizične osebe, ki niso povezane z udeleženci natečaja. Član strokovne komisije se mora v primerih dejanskega ali navideznega nasprotja interesov in če je s članom strokovne komisije v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti do vključno drugega kolena ali v zakonski ali zunajzakonski zvezi ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, v skladu z Zakonom o partnerski zvezi izločiti iz strokovne komisije.
4. člen 
(1) Ministrstvo vodi seznam strokovnjakov za izbiro umetniških del, na katerega se uvrstijo strokovnjaki, ki delujejo na področju likovnih umetnosti (kiparstva, slikarstva, oblikovanja, fotografije, kritike), intermedijske umetnosti, notranje in krajinske arhitekture ter kulturne dediščine.
(2) Strokovnost kandidata se preverja na podlagi referenc (življenjepisa, Cobbisa, priporočil in podobno) za zadnjih pet let njegovega dela na področju iz prejšnjega odstavka, na katerem kandidat deluje. Če je za opravljanje dejavnosti oziroma dela na področju posamezne kulturne dejavnosti, na katerem kandidat deluje, zahtevana predpisana izobrazba ali reguliran poklic, mora kandidat za člana komisije izpolnjevati ta pogoj.
5. člen 
(1) Ministrstvo objavi javni poziv za uvrstitev na seznam strokovnjakov na svoji spletni strani.
(2) Predlog za uvrstitev na seznam strokovnjakov lahko podajo strokovna združenja oziroma stanovske organizacije ali posameznik, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Predlog mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja,
– ime, priimek in naslov kandidata,
– podatke in dokazilo o ustrezni izobrazbi kandidata,
– dokumentacijo, iz katere so razvidne reference in preteklo dela kandidata na področju iz prvega odstavka prejšnjega člena (življenjepis, biografija, priporočila …) ter izobrazba kandidata,
– izjavo kandidata, da dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja seznama strokovnjakov in posredovanja podatkov za namen izvajanja javnih natečajev za izbiro umetniških del,
– soglasje kandidata, če predlog podaja strokovno združenje oziroma stanovska organizacija.
(4) Mnenje o strokovni usposobljenosti kandidata poda pristojna strokovna komisija iz 21. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17; v nadaljnjem besedilu: zakon), če predlog vsebuje vse zahtevane podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka.
(5) Kandidat se uvrsti na seznam strokovnjakov naslednji mesec po podanem pozitivnem mnenju o strokovni usposobljenosti, vendar ne pred seznanitvijo kandidata. V primeru negativnega mnenja strokovne komisije iz prejšnjega odstavka se kandidat ne uvrsti na seznam strokovnjakov ter se ga o tem obvesti.
(6) Strokovna usposobljenost posameznika se preverja vsakih pet let. Če posameznik, ki je na seznamu strokovnjakov, ne izpolnjuje več pogojev iz 4. člena tega pravilnika, se ga izbriše s seznama in se ga o tem obvesti. Posameznik se izbriše s seznama tudi na njegovo zahtevo, v primeru smrti in odvzema poslovne sposobnosti.
6. člen 
(1) Na seznam strokovnjakov za izbiro umetniških del se vpisujejo naslednji podatki:
– ime in priimek strokovnjaka,
– stalno in začasno prebivališče strokovnjaka,
– področje, na katerem opravlja dejavnost, iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika,
– datum vpisa na seznam.
(2) Javno se objavijo le podatki iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo lahko osebne podatke iz prvega odstavka tega člena obdeluje samo za izvajanje nalog v zvezi z ukrepi umetniškega deleža v javnih investicijah in za statistične namene.
7. člen 
(1) Člani strokovne komisije so upravičeni do plačila, ki ne sme preseči petkratnika povprečne neto plače v Republiki Sloveniji v koledarskem letu pred letom izvedbe javnega natečaja, v okviru deleža stroškov, določenega v 79.c členu zakona.
(2) Plačilo za delo člana strokovne komisije je sestavljeno iz plačila za dejansko opravljeno delo in potnih stroškov, ki jih član strokovne komisije uveljavlja na podlagi izjave in dodatka za predsednika. Plačilo se izvede na podlagi dejansko opravljenega dela, ki se izkaže s podpisanim poročilom o izbiri in predlogom strokovne komisije iz 14. člena tega pravilnika.
(3) Plačilo za delo vsakega člana strokovne komisije je iz dveh delov:
– prvi del obsega 70 % in je namenjen za plačilo udeležbe na vseh sejah strokovne komisije, obračunava pa se po dejanski navzočnosti na sejah strokovne komisije oziroma se zmanjšuje proporcionalno z izostanki s sej;
– drugi del obsega 30 % in je namenjen za plačilo individualnega dela ter se obračunava po dejansko porabljenem številu ur.
Predsednik je upravičen do dodatka za predsednika, ki lahko znaša največ 2 % zneska iz prve alineje tega odstavka.
(4) Za izračun povračila potnih stroškov se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zaposlenih v javnem sektorju.
(5) Do plačila in povračila stroškov niso upravičeni člani, če jim jih povrne njihov delodajalec.
8. člen 
(1) Investitor začne postopek javnega natečaja s sklepom o začetku postopka, ki vsebuje:
– navedbo javnega investicijskega projekta, v okviru katerega se izvede javni natečaj za izbiro umetniških del,
– celotno vrednost javnega investicijskega projekta in vrednost umetniškega deleža oziroma javnega natečaja,
– predmet javnega natečaja,
– predvideno število odkupov umetniških del za posamezen investicijski projekt,
– kriterije za presojo umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor,
– najvišjo končno vrednost umetniškega dela in znesek nagrad avtorjem,
– vrednost plačila članom strokovnih komisij,
– navedbo enega ali več skrbnikov za izvedbo javnega natečaja,
– strokovno komisijo,
– morebitne druge stroške,
– vir sredstev,
– okvirni terminski načrt, pri čemer razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni.
(2) Natečaj se izvede kot javni anonimni natečaj.
(3) Strokovna komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega natečaja v zapisniku presoditi, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni natečaj.
9. člen 
(1) Besedilo objave javnega natečaja mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež investitorja,
– predmet javnega natečaja,
– arhitekturne podlage oziroma načrte, ki celovito predstavijo lokacijo,
– predvideno število odkupov umetniških del za posamezen investicijski projekt,
– navedbo, da gre za anonimni natečaj,
– kriterije za presojo umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji,
– najvišjo končno vrednost umetniškega dela in znesek nagrad avtorjem,
– način, naslov in rok za predložitev predlogov, ki ne sme biti krajši od 30 dni,
– navedbo pristojne osebe za dajanje informacij,
– informacijo o morebitni podrobnejši dokumentaciji, ki je predlagateljem na voljo.
(2) Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če so potrebni glede na vrsto predmeta javnega natečaja.
(3) Javni natečaj se objavi na spletni strani investitorja.
10. člen 
Če vrednost javnega natečaja skupaj z določeno najvišjo vrednostjo odkupljenih umetniških del dosega oziroma presega vrednosti za uporabo zakona, ki ureja javno naročanje za socialne in druge posebne storitve, se mora izvedba oziroma odkup umetniškega dela izvesti v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
11. člen 
(1) Predlagatelji so pravne ali fizične osebe, ki se udeležijo natečaja s svojimi natečajnimi predlogi umetniških del.
(2) Predlagatelj mora v predlogu navesti, kdo je avtor oziroma so avtorji umetniškega dela. Za umetniško delo, ki je delo več avtorjev, se mora predložiti dogovor, s katerim so opredeljena medsebojna avtorska razmerja oziroma delež posameznih soavtorjev. Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi umetniškega dela navede njegovo avtorstvo in s kakšno oznako. Če je predlagatelj skupina fizičnih oseb, mora taka skupina določiti predstavnika skupine.
(3) Kot predlagatelj ali avtor del ne sme nastopati oseba, ki:
– je razpisovalec javnega natečaja ali skrbnik za izvedbo javnega natečaja,
– je izdelala ali sodelovala pri izdelavi javnega natečaja,
– je bila imenovana za člana strokovne komisije,
– je med javnim natečajem delodajalec članu strokovne komisije,
– je med javnim natečajem lastnik ali solastnik družbe, v kateri dela član strokovne komisije, oziroma je poslovodna oseba druge organizacije.
12. člen 
Predlagatelj odda predlog v ovojnici, v kateri sta dve ločeni ovojnici, ki ne bosta z ničimer razkrivali identitete predlagatelja. Ovojnici morata biti označeni s pripisom »Ovojnica 1 – NATEČAJNI POGOJI, OBRAZCI« in »Ovojnica 2 – PREDLOG UMETNIŠKEGA DELA«, obe pa morata biti opremljeni z isto štirimestno šifro, ki jo določi predlagatelj.
13. člen 
(1) Predloge, prispele na javni natečaj, odpira skrbnik za izvedbo javnega natečaja. Skrbnik za izvedbo javnega natečaja odpre zunanjo ovojnico in ovojnico 1, preveri pravočasnost in popolnost predlogov ter izpolnjevanje pogojev. Predlagateljev se ne poziva na dopolnitev vlog.
(2) Prepozni predlogi se neocenjeni in nepregledani vrnejo predlagateljem na podlagi podatkov iz ovojnice 1. Nepopolni predlogi in predlogi, ki ne izpolnjujejo pogojev, se izključijo iz nadaljnjega postopka in se neocenjeni vrnejo predlagateljem. Preostali predlogi se uvrstijo v postopek ocenjevanja.
(3) O odpiranju predlogov se sestavi zapisnik.
14. člen 
(1) Skrbnik za izvedbo javnega natečaja predloži strokovni komisiji v ocenjevanje predloge umetniških del v ovojnicah 2.
(2) Strokovna komisija pregleda predloge umetniških del in jih oceni. Ocene obrazloži v skladu s kriteriji umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor, ki so določeni v javnem natečaju. Strokovna komisija med predlogi, uvrščenimi v postopek ocenjevanja, izbere tri avtorje in predlaga višino nagrad. Če je prispelih predlogov manj kot pet, strokovna komisija izbere samo prvouvrščenega avtorja. Na podlagi uvrstitve predlogov v ocenjevalnem postopku strokovna komisija določi višino nagrad avtorjem. V skladu z besedilom javnega natečaja določi število odkupov umetniških del in znesek odkupnih vrednosti umetniških del. Če med prispelimi predlogi po oceni strokovne komisije ni primernih predlogov, lahko strokovna komisija predlaga, da se postopek ponovi. Strokovna komisija je pri svojih odločitvah samostojna.
(3) Strokovna komisija sestavi poročilo o izbiri, ki za vsak predlog, uvrščen v postopek ocenjevanja, obsega:
– šifro predloga,
– naziv umetniškega dela, navedenega v predlogu,
– strokovno oceno ter obrazložitev v skladu s kriteriji za presojo umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor, določen v javnem natečaju,
– vrstni red uvrstitve predloga v ocenjevalnem postopku.
Poročilo o izbiri podpišejo vsi člani strokovne komisije. Po končani izbiri se opravi identifikacija avtorjev.
(4) Anonimnost predlagateljev se spoštuje, dokler strokovna komisija ne sprejme odločitve o izbiri.
(5) Na podlagi izbire in identifikacije avtorjev strokovna komisija pripravi in posreduje predlog investitorju, ki obsega:
– vrstni red uvrstitve predlogov v ocenjevalnem postopku,
– šifre predlogov,
– nazive umetniških del,
– nazive avtorjev v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega pravilnika,
– ocenjeno vrednost umetniških del,
– število predlaganih nagrad po vrstnem redu,
– višino posamezne denarne nagrade,
– seznam umetniških del, predlaganih za odkup,
– znesek odkupa posameznega umetniškega dela,
– utemeljitev predloga
in ki ga podpišejo vsi člani strokovne komisije.
(6) Če strokovna komisija ne predlaga nobenega nagrajenca, lahko predlaga, da se postopek ponovi.
(7) Investitor na podlagi poročila o izbiri in predloga strokovne komisije izda obrazložen sklep o izbiri in nagradah oziroma odloči, da se ne izbere noben avtor. Investitor je pri odločanju vezan na predlog strokovne komisije. Obvestilo o izbiri se objavi na isti način, kot je bil objavljen javni natečaj. Investitor obvesti predlagatelje o izbiri.
(8) Obvezna vsebina objave obvestila o izidu uspelega javnega natečaja je naslednja:
– naziv investitorja,
– naslov in elektronski naslov investitorja,
– predmet javnega natečaja,
– število predlagateljev,
– podatki o predlagateljih, ki so prejeli nagrado, in o višini nagrad,
– podatki o odkupljenih umetniških delih in njihovih avtorjih v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega pravilnika ter znesek odkupov umetniških del.
(9) Investitor po objavi obvestila o izidu javnega natečaja predstavi umetniška dela z javno predstavitvijo umetniških del in objavo imen avtorjev v skladu z drugim odstavkom 11. člena tega pravilnika. Sodelujoči avtorji s prijavo na javni natečaj soglašajo z javno predstavitvijo natečajnih del in objavo imen avtorjev v spremljajočih gradivih, publikacijah, v strokovnih ali drugih medijih.
(10) Po končanem postopku javnega natečaja bo investitor umetniška dela, ki ne bodo nagrajena oziroma odkupljena, vrnil predlagateljem.
(11) Javnost ne more prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju predlogov ter sprejemanju poročila predlogov na strokovni komisiji.
15. člen 
(1) Strokovna komisija dela na rednih sejah, ki so zaprte za javnost. Seje strokovne komisije sklicuje skrbnik za izvedbo javnega natečaja. Delo strokovne komisije vodi in usmerja predsednik.
(2) Strokovna komisija lahko dela tudi na dopisnih sejah, vendar samo, če je investitor zagotovil elektronsko uporabo informacijsko-telekomunikacijskih storitev za vsakega člana strokovne komisije. Na dopisnih sejah sodelujejo člani tako, da svoja stališča hkrati posredujejo vsem članom strokovne komisije in skrbniku natečaja. Na dopisnih sejah se ne morejo sprejemati odločitve, ki bi se nanašale na ocenjevanje umetniških projektov.
(3) O poteku vsake seje se vodi zapisnik, za katerega je pristojen skrbnik natečaja. Po vsaki končani redni ali dopisni seji zapisnik podpišeta predsednik strokovne komisije in skrbnik natečaja.
(4) Strokovna komisija odloča z večino glasov vseh članov. Šteje se, da je seja strokovne komisije sklepčna, če je na njej navzoča večina njenih članov in če je na njej navzoč predsednik.
16. člen 
(1) Investitor nameni najmanj 70 odstotkov sredstev iz drugega oziroma tretjega odstavka 79.b člena zakona za izplačilo nagrad avtorjem in odkupe likovnih umetniških del.
(2) Vrednost nagrad se določi glede na vrednost nagrajenega umetniškega dela in število izbranih umetniških del. Skupna vrednost vseh nagrad ne sme presegati 20 odstotkov najvišje vrednosti umetniškega dela.
(3) Investitor lahko v skladu z zadnjim stavkom prvega odstavka 79.b člena zakona v celoti porabi sredstva za izvedbo ukrepov za varstvo kulturne dediščine. Investitor s sklepom določi vrednost in namen sredstev ter ukrepe, ki jih bo izvedel za varstvo kulturne dediščine.
17. člen 
Sklep o izbiri in nagradah iz sedmega odstavka 14. člena tega pravilnika je podlaga za sklenitev pogodbe o izvedbi oziroma odkupu predlaganega umetniškega dela s prvouvrščenim avtorjem. Strokovna komisija lahko predlaga, da se v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 9. člena tega pravilnika sklenejo pogodbe z več izbranimi avtorji po vrstnem redu njihove uvrstitve v ocenjevalnem postopku.
18. člen 
Ta pravilnik se uporablja tudi za lokalne skupnosti in osebe javnega prava, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, kadar se odločijo za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih.
Ta pravilnik se ne uporablja za izvedbo projektnega natečaja po zakonu, ki ureja javno naročanje in natečaje po zakonu s področja urejanja prostora.
KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-20/2017/25
Ljubljana, dne 13. februarja 2018
EVA 2017-3340-0028
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti