Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

373. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje “centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru”, stran 1247.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje “centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru”
Št. 350-1/2018
Koper, dne 2. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, ZPNačrt), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07 in 61/17 – ZUreP-2), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07 in 61/17 – ZUreP-2), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 ter 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 1. februarja 2018 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje “centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru”
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje “Centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru”, kateri je lociran znotraj Občinskega podrobnega prostorskega načrta “Trgovsko poslovni center pri Badaševici ob Šmarski cesti” (Uradni list RS, št. 60/17), ki ga je izdelalo podjetje EM STUDIO d.o.o. Koper v januarju 2018.
2. člen
(vsebina programa opremljanja) 
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture, določijo roki gradnje gospodarske javne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo, tehnični pogoji opremljanja, finančna konstrukcija opremljanja ter elementi odmere komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– opis območja opremljanja,
– opis obstoječe gospodarske javne infrastrukture,
– opis predvidene nove gospodarske javne infrastrukture,
– prikaz skupnih stroškov opremljanja območja,
– podlage za odmero in izračun komunalnega prispevka,
– terminski plan izvedbe opremljanja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja) 
Program opremljanja je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve izvedejo in služijo svojemu namenu, tako kot je to začrtano v prostorskem aktu,
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– program opremljanja posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja) 
Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega odloka temelji na Odloku o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«. Ureditveno območje obsega kare med obstoječimi objekti na jugu, Cesta Istrskega odreda na zahodu, Cesta na Markovec na severu ter Šmarska cesta na vzhodu. Skupno območje je okvirne velikosti 7,5 ha. Osrednji del območja občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega parcele in dele parcel št. 1564/5, 1564/6, 1842/5, 1842/21, 1842/22, 1842/23, 1842/24, 1842/25, 1842/27, 1842/28, 1842/30, 1842/31, 1842/32, 1843/6, 1845/2, 1846/3, 1846/4, 1851/1, 1853/2, 1856/27, 1856/29, 1856/30, 1856/31, 1856/32, 1856/33, 1856/34, 1856/38, 1856/40, 1856/41, 1856/42, 1856/43, 1856/44, 1856/45, 1856/46, 1856/47, 1856/48, 1856/49, 1856/50, 1856/51, 1856/52, 1856/53, 1856/54, 1856/55, 1856/56, 1856/57, 1856/58, 1856/59, 1856/60, 1856/61, 1856/62, 1856/63, 1856/64, 1856/65, 1857/19, 1857/20, 1857/28, 1857/33, 1857/34, 1857/35, 1857/36, 1857/37, 1857/38, 1857/39, 1857/40, 1857/41, 1857/42, 1857/43, 1857/44, 1857/45, 1857/46, 1857/47, 1857/48, 1857/49, 1857/50, 1857/51, 1857/52, 4602/52, 4602/53, 4602/54, 4638/12, 4638/13, 4638/14, 4638/15, 4638/16, 4638/17 vse katastrska občina Semedela.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura) 
Območje programa opremljanja zemljišč za gradnjo na območju “Centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru” je komunalno delno že opremljeno, saj so bili predhodni objekti infrastukturno urejeni. Vendar obstoječa komunalna oprema v celoti ni primerna za nove objekte, zato bo potrebno na območju izvesti nekaj rekonstrukcij obstoječih vodov in del gospodarske javne infrastrukture zgraditi tudi na novo.
Obstoječo komunalno infrastrukturo je potrebno rekonstruirati in oziroma nadomestiti z novo za zagotovitev funcioniranja objektov predvidene ureditve.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura) 
Na obravnavanem območju urejanja je predvidena naslednja infrastruktura:
– prometne in zunanje ureditve (ceste, krožišča, mostovi, hodniki za pešce in kolesarje ter parkirišča),
– ureditev kanalizacije (komunalna odpadna in padavinska voda),
– ureditev vodovodnega omrežja,
– ureditev javne razsvetljave,
– ureditev lokacije za zbiranje in odvoz odpadkov,
– ureditev elektroenergetskega omrežja,
– ureditev telekomunikacijskega omrežja
– ureditev plinovodnega omrežja
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
7. člen
(obračunsko območje investicije) 
Obračunsko območje investicije v komunalno opremo obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije) 
Skupni stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 760.792,74 EUR po cenah januar 2018 in zajemajo obstoječo infrastrukturo na obračunskem območju.
Obračunski stroški so določeni na podlagi prispevne stopnje na območje in v celoti znašajo 760.792,74 EUR, kateri odpadejo na zavezanca.
Skupni stroški za novo komunalno infrastrukturo, ki odpadejo na območje “Centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru” znašajo 1.631.921,00 EUR po cenah v januar 2018 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje gospodarske javne infrastrukture.
Obračunski stroški opremljanja območja “Centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru” so enaki skupnim stroškom in znašajo 1.631.921,00EUR.
9. člen
(financiranje predvidene investicije) 
Finančna sredstva za ureditev komunalne opreme zagotavlja investitor oziroma lastnik nepremičnin znotraj obračunskega območja, v skladu s dogovorom z upravljalci gospodarske javne infrastrukture ter s pogodbo o opremljanju.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse infrastrukture določene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu “Trgovsko poslovni center pri Badaševici ob Šmarski cesti” v Kopru, tako, da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
10. člen
(terminski plan) 
Komunalna oprema bo zgrajena do konca leta 2022, kot to določa program opremljanja.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja) 
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na obstoječo komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov ter ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa:
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,5:0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo) 
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
Postavka
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
Cestno omrežje
15,520
13,251
Vodovodno omrežje
4,716
3,965
Kanalizacijsko omrežje
8,276
6,958
Javna razsvetljava
2,659
2,236
Javne parkirne površine
2,815
2,403
Skupaj
33,986
28,813
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v obstoječo komunalno infrastrukturo) 
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi metode nadomestitvenih stroškov. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja za določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
Postavka
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
Cestna infrastruktura
9,544
8,149
Vodovod
1,892
1,615
Fekalna Kanalizacija
2,078
1,774
Meteorna kanalizacija
1,411
1,204
Javna rasvetljava
0,606
0,517
Skupaj
15,530
13,259
15.člen
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod “Gradbena dela – ostala nizka gradnja”.
Obračunski stroški za infrastrukturo so določeni na januar 2018.
16. člen
(oprostitev plačila komunalnega prispevka) 
Investitor na območju opremljanja za območje “Centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru” ne plača finančne obveznosti plačila komunalnega prispevka za objekte, ki služijo zdravstvenemu, izobraževalnemu in znanstveno-raziskovalnemu delu.
17. člen
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Za obstoječe objekte se izvede izračun komunalnega prispevka za razliko neto tlorisne površine in površino parcel v skladu z določenimi obračunskimi stroški Cp(ij) ter Ct(ij).
18. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja) 
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo za celotno obravnavano območje, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
Finančne obremenitve za oddana dela, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji komunalne infrastrukture bo investitor le-to brezplačno predal Mestni občini Koper oziroma upravljalcem v osnovna sredstva.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi s poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
Po izgradnji in predaji predvidene javne infrastrukture s strani investitorja občini, je investitor občini dolžan brezplačno predati nepremičnine na katerih je urejena nova infrastruktura, oziroma zagotoviti brezplačno služnost za tako zgrajeno infrastrukturo, kar se ureja s pogodbo o opremljanju.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen
(dostop podatkov) 
Odlok o programu opremljanja za območje “Centra znanstveno-raziskovalnih in razvojnih inovacij v Kopru”, kateri je lociran znotraj Občinskega podrobnega prostorskega načrta “Trgovsko poslovni center pri Badaševici ob Šmarski cesti” (Uradni list RS, št. 60/17) je vključno s prilogami na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
20. člen
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2018
Koper, dne 1. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria” 
N. 350-1/2018
Capodistria, 2 febbraio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – sentenza della CC e 14/15 – ZUUJFO, ZPNačrt), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della CC), ai sensi dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 80/07 e 61/17 – ZUreP-2), come pure del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta ufficiale della RS, n. 95/07 e 61/17 – ZUreP-2), ed in ottemperanza dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 1 febbraio 2018, ha approvato il
D E C R E T O 
sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria” 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
(Oggetto del decreto) 
Con il presente decreto viene approvato il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a servizio della zona “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria”, situata all’interno del Piano regolatore particolareggiato comunale “Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/17), redatto dalla società EM STUDIO d.o.o. Capodistria, nel gennaio 2018.
Articolo 2 
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria) 
Col presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria si definisce la costruzione degli edifici e delle reti dell’infrastruttura pubblica economica, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, le rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento nonché gli elementi di commisurazione degli oneri comunali.
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione comprende:
– la parte generale,
– la rappresentazione dell’area di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria,
– la rappresentazione dell’infrastruttura economica attuale,
– la rappresentazione della nuova infrastruttura economica pubblica,
– il prospetto degli oneri totali delle opere d’urbanizzazione,
– le basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione,
– i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Articolo 3 
(motivazione per l'adozione del programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione) 
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce:
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini dell’attuazione degli interventi territoriali previsti negli strumenti urbanistici comunali ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione per gli investimenti previsti nell’infrastruttura comunale e per l’onere di urbanizzazione per le infrastrutture comunali già esistenti,
– il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente programma.
Articolo 4 
(dati relativi alla zona soggetta all'intervento di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria) 
Il programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione di cui l'art. 1 del presente decreto si basa sul Decreto sul piano regolatore particolareggiato comunale “Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje”. La zona interessata comprende gli spazi tra le strutture già esistenti a sud, la Strada del Distaccamento istriano a ovest, la Strada per Monte Marco a nord e la Strada di Šmarje a est, occupando una superficie complessiva di circa 7,5 ettari. La parte centrale del piano particolareggiato comunale comprende le particelle catastali o porzioni delle medesime: 1564/5, 1564/6, 1842/5, 1842/21, 1842/22, 1842/23, 1842/24, 1842/25, 1842/27, 1842/28, 1842/30, 1842/31, 1842/32, 1843/6, 1845/2, 1846/3, 1846/4, 1851/1, 1853/2, 1856/27, 1856/29, 1856/30, 1856/31, 1856/32, 1856/33, 1856/34, 1856/38, 1856/40, 1856/41, 1856/42, 1856/43, 1856/44, 1856/45, 1856/46, 1856/47, 1856/48, 1856/49, 1856/50, 1856/51, 1856/52, 1856/53, 1856/54, 1856/55, 1856/56, 1856/57, 1856/58, 1856/59, 1856/60, 1856/61, 1856/62, 1856/63, 1856/64, 1856/65, 1857/19, 1857/20, 1857/28, 1857/33, 1857/34, 1857/35, 1857/36, 1857/37, 1857/38, 1857/39, 1857/40, 1857/41, 1857/42, 1857/43, 1857/44, 1857/45, 1857/46, 1857/47, 1857/48, 1857/49, 1857/50, 1857/51, 1857/52, 4602/52, 4602/53, 4602/54, 4638/12, 4638/13, 4638/14, 4638/15, 4638/16, 4638/17 – tutte appartenenti al comune catastale di Semedella.
II INFRASTRUTTURE COMUNALI ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE 
Articolo 5 
(infrastruttura comunale esistente) 
Nell'area del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria che interessa il “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria”, sono già parzialmente presenti le opere di urbanizzazione primaria. Ciò nonostante, l’esistente infrastruttura comunale non è pienamente adatta alla costruzione di nuovi edifici. Per questo motivo sarà necessario intraprendere alcuni lavori di ricostruzione delle reti di tubature già esistenti ed edificare interamente una parte dell'infrastruttura economica pubblica.
Per garantire il funzionamento dell'infrastruttura degli edifici previsti, l’infrastruttura comunale esistente deve essere sanata ovvero costruita ex novo.
Articolo 6 
(infrastrutture comunali previste) 
Nell'area in oggetto è prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture comunali:
– infrastrutture stradali e opere esterne (strade, rotatorie, ponti, sentieri pedonali, piste ciclabili e parcheggi),
– rete fognaria (delle acque reflue e di quelle meteoriche),
– rete idrica,
– illuminazione pubblica,
– raccolta e smaltimento dei rifiuti,
– rete energetica,
– rete di telecomunicazione,
– rete di distribuzione del gas.
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI INFRASTRUTTURA COMUNALE 
Articolo 7 
(zona tariffaria riferita all'area d'intervento) 
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione comunale si riferisce all’intera zona di realizzazione delle opere d’urbanizzazione dell’articolo 4 di questo decreto.
Articolo 8 
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento) 
I costi complessivi dell’infrastruttura comunale esistente ammontano a 760.792,74 EUR – calcolati in base alle tariffe in vigore nel mese di gennaio 2018 e riguardanti l’infrastruttura pubblica a rete presente nella zona tariffaria.
I costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti sono definiti in base agli oneri afferenti ai singoli impianti infrastrutturali ed ammontano complessivamente a 760.792,74 EUR.
I costi complessivi per la realizzazione dell'infrastruttura comunale dell'area “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria”, ammontano a 1.631.921,00 EUR – calcolati in base alle tariffe in vigore nel mese di gennaio 2018 e riguardano i costi per la documentazione progettuale e d'investimento, nonché i costi per la costruzione dell'infrastruttura economica pubblica.
I costi di calcolo per la realizzazione dell'infrastruttura comunale dell'area “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria”, sono uguali ai costi complessivi e ammontano a 1.631.921,00 EUR.
Articolo 9 
(finanziamento dell'intervento) 
I fondi necessari per la realizzazione dell'infrastruttura comunale saranno garantiti dal committente ovvero dal proprietario degli immobili della zona d'intervento, in base agli accordi con gli enti preposti all’infrastruttura pubblico-economica.
Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere d’urbanizzazione stabilite nel piano regolatore particolareggiato comunale “Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje” a Capodistria, affinché sia garantito l’attrezzamento previsto dei terreni con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal rispettivo contratto.
Articolo 10 
(tempi di realizzazione) 
Le opere d’urbanizzazione comunale saranno realizzate fino alla fine del 2022, come definito nel programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Articolo 11 
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione) 
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati alla già esistente infrastruttura comunale e per le quali verranno applicati gli oneri d’urbanizzazione comunali. Le singole fasi ovvero sottofasi devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati. In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori di costruzione di altri edifici previsti.
IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Articolo 12 
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione) 
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi:Dti = 0,5:0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 13 
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell'investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione) 
I costi di calcolo dell’investimento di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificabili ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti comunali infrastrutturali, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo/unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
Voce
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
Rete stradale
15,520
13,251
Rete idrica
4,716
3,965
Rete fognaria
8,276
6,958
Illuminazione pubblica
2,659
2,236
Aree pubbliche 
di posteggio
2,815
2,403
Totale
33,986
28,813
Articolo 14 
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti le infrastrutture comunali esistenti) 
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà, da parte del comune, laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione in considerazione della stima dei costi di investimento e della documentazione progettuale degli elementi del primo piano di urbanizzazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo/unità, per impianti infrastrutturali esistenti
Voce
Cp(ij) (EUR/m2)
Ct(ij) (EUR/m2)
Infrastruttura stradale
9,544
8,149
Rete idrica
1,892
1,615
Smaltimento delle acque reflue
2,078
1,774
Rete fognaria
1,411
1,204
Illuminazione pubblica
0,606
0,517
Totale
15,530
13,259
Articolo 15 
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d'urbanizzazione) 
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, “Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete sono quelli in vigore nel mese di gennaio 2018.
Articolo 16 
(esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione) 
L’investitore, entro l'area del programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria della zona “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria” è esonerato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per le strutture adibite all'attività sanitaria, educativa e di ricerca scientifica.
Articolo 17 
(calcolo degli oneri d'urbanizzazione) 
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Il calcolo dell’onere di urbanizzazione degli edifici esistenti si effettua sulla differenza della superficie planimetrica netta e la superficie della particella, in virtù con dei definiti costi di calcolo Cp(ij) e Ct(ij).
Articolo 18 
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente) 
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 78 del »ZPNačrt«, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo dell’investitore di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dai contributi dovuti al comune.
In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione tra il comune e l’investitore, ovvero il soggetto al pagamento dell’onere di urbanizzazione, viene stabilito che l’investitore costruirà a proprie spese gli impianti infrastrutturali a servizio della zona d’intervento, che altrimenti andrebbero garantiti dal comune. Tale realizzazione avverrà a spesa del committente e nei tempi, nonché nell’estensione previsti dal relativo programma.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate che sono di norma a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto dall’investitore. A lavori ultimati, le infrastrutture realizzate saranno cedute a titolo non oneroso al Comune città di Capodistria, ovvero ai rispettivi gestori, a titolo di pagamento.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali e della rette infrastrutturale comunale, del trasferimento non oneroso in proprietà e della gestione pubblica e l’allacciamento di tali impianti all’infrastruttura comunale da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.
In base al contratto di realizzazione delle opere d'urbanizzazione l’investitore, a completamento dei lavori e dopo la cessione dell'infrastruttura pubblica al comune, ha l'obbligo di cedere al comune a titolo gratuito gli immobili con la nuova infrastruttura, ovvero deve garantire l'uso gratuito dell'infrastruttura realizzata.
VI DISPOSIZIONI TRANSITIVE E FINALI 
Articolo 19 
(accesso ai dati) 
Il decreto sul programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria a servizio della zona “Centro di innovazioni della ricerca scientifica e dello sviluppo di Capodistria”, situato all’interno del Piano regolatore particolareggiato comunale “Zona commerciale ed imprenditoriale presso il Cornalunga lungo la Strada di Šmarje” (Gazzetta ufficiale della RS, n. 60/2017) con i rispettivi allegati è alla libera visione del pubblico presso l'organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 20 
(validità) 
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 350-1/2018
Capodistria, 1 febbraio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti