Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

374. Sklep o uvedbi javne službe “upravljanje določenih javnih parkirišč”, stran 1252.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M   S K L E P 
o uvedbi javne službe “upravljanje določenih javnih parkirišč” 
Št. 371-72/2018
Koper, dne 2. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi “upravljanje določenih javnih parkirišč” (Uradne objave, št. 45/01 in Uradni list RS, št. 1/12) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 1. februarja 2018 sprejel
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede na javnem parkirišču, ki se nahaja na območju nekdanjega mednarodnega mejnega prehoda Škofije in je urejeno na zemljišču s parcelno št. 1319/12, k.o. Plavje.
2. 
Cilji uvedbe javne službe so zagotovitev možnosti kratkotrajnega parkiranja obiskovalcem trgovskih, poslovnih in drugih objektov v neposredni bližini ter zagotovitev pogojev za daljše parkiranje vozil namenjenih poslovnim potrebam subjektov v bližini parkirišča.
3. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi “upravljanje določenih javnih parkirišč” župan med drugim določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– brezplačno uporabo parkirišča, kadar ta ne preseže 60 minut in
– druge pogoje parkiranja za avtodome skladno s pogoji razpisa na podlagi katerega so bila pridobljena sredstva za ureditev parkirišča za avtodome.
Županu se priporoča usklajevanje parkirnine na način, s katerim bodo doseženi cilji iz točke 2. tega sklepa in pokritje stroškov javne službe.
4. 
Župan izda sklep iz 3. točke v roku, ki omogoči, da se javna služba uveljavi takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopka javnih naročil.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-72/2018
Koper, dne 1. februarja 2018
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Alberto Scheriani l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O   L A   D E L I B E R A 
sull'introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” 
N. 371-72/2018
Capodistria, 2 febbraio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Bollettino ufficiale, n. 45/01 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/2012) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale, n. 90/05, 67/06 e 38/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 1 febbraio 2018, ha approvato la
D E L I B E R A 
sull'introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” 
L’introduzione del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” interessa il parcheggio pubblico situato presso l'ex valico di confine internazionale di Škofije e comprendente la particella catastale n. 1319/12 del c.c. Plavje.
II 
L’introduzione del servizio pubblico ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori degli edifici commerciali, amministrativi ed altri la possibilità di sosta breve nelle immediate vicinanze, oltre a consentire soste prolungate ai veicoli destinati alle necessità delle attività aziendali operanti presso zone contigue.
III 
Con delibera di cui all’art. 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il sindaco stabilisce, tra l’altro:
– il metodo di controllo automatizzato dell'entrata ed uscita dei veicoli;
– la sosta gratuita fino ad un massimo di 60 minuti ed
– altre condizioni per il posteggio di camper, come previsto dal bando, sulla base del quale sono stati ottenuti i fondi per la sistemazione del parcheggio per i camper.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di sosta finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nel punto II della presente delibera, ed alla copertura delle spese del servizio pubblico.
IV 
Il sindaco promulga la delibera prevista al punto III entro il termine che consente l’introduzione del servizio pubblico in oggetto, ovvero, non appena il parcheggio sarà munito delle attrezzature necessarie, tenendo conto dei termini più brevi ammessi per la conclusione del procedimento di concorso per bandi pubblici.
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-72/2018
Capodistria, 2 febbraio 2018
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Alberto Scheriani m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti