Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 342-25/2014/30 Ob-1328/18, Stran 395
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi:
– Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2017/2305 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede spremembe virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo in virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L št. 335 z dne 15. 12. 2017, str. 1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149, z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/1787 z dne 12. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede razdelitve sredstev v okviru neposrednega upravljanja med cilje celostne pomorske politike in skupne ribiške politike spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 (UL L št. 56 z dne 4. 10. 2017, str.1); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2008/EU);
– Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 22. 7. 2015 o odobritvi »Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020« za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 2014SI14MFOP001, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017)16542 z dne 10. oktobra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168 o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020) (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014-2020), in je dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani OP ESPR 2014-2020 (www.ribiski-sklad.si), objavlja
tretji javni razpis 
za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« 
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
II. Razpisana sredstva
(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.
(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.856.021,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 2.142.015,75 eurov ter prispevek Republike Slovenije 714.005,25 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki:
PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije;
PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.
(4) Stopnja javne podpore je 50 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija, ostalih 50 odstotkov zagotovi upravičenec.
(5) Najnižji znesek javne podpore je 3.500 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 eurov na posamezno vlogo.
(6) Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1.000.000 eurov podpore.
III. Vrsta javnega razpisa: ukrep predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture se v skladu s 101. členom Uredbe izvaja z zaprtim javnim razpisom.
IV. Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa
(1) Tretji javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« iz OP ESPR 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.
(3) MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.
V. Obdobje upravičenosti stroškov
(1) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški operacij stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje v treh letih po izdaji odločbe o odobritvi sredstev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upravičeni stroški lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije, ter stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča, nastali od 1. januarja 2014 dalje.
VI. Informacije o razpisu: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.
VII. Predmet podpore
V skladu z 90. členom Uredbe je predmet podpore izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate predelave, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:
1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2017, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) ali
6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.
VIII. Upravičenci
(1) V skladu z 91. členom Uredbe so upravičenci lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:
1. gospodarske družbe,
2. zadruge,
3. samostojni podjetniki posamezniki ali
4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
(2) Upravičenci iz prejšnjega odstavka so lahko le mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP), ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36):
1. mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od dveh milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od dveh milijonov eurov;
2. malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 10 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 10 milijonov eurov;
3. srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom, manjšim od 50 milijonov eurov, ali vrednostjo premoženja, manjšo od 43 milijonov eurov.
IX. Upravičeni stroški
(1) V skladu z 92. členom Uredbe so do podpore za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture upravičeni naslednji stroški:
1. stroški novogradnje ali obnove nepremičnin, gospodarskih poslopij ter drugih zgradb in objektov, vezanih in potrebnih za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
2. stroški nakupa opreme in naprav za proizvodnjo, nakupa pripadajoče računalniške programske in strojne opreme za računalniško vodenje proizvodnje predelave;
3. pri posameznih gradbenih in obrtniških delih stroški nakupa gotovih elementov, prevoza in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del itd.);
4. pri nakupu strojne in transportne opreme stroški, povezani z vključitvijo opreme v proizvodni oziroma tehnološki proces, namenjen proizvodnji predelave;
5. nakup transportnih sredstev, ki so namenjena in se bodo uporabljala izključno za transport oziroma distribucijo ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture iz lastne proizvodnje in predelave, s tem da skupni strošek naložbe v transportna sredstva ne sme presegati 100.000 eurov brez DDV ter ne sme presegati 20 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije;
6. stroški nakupa nepozidanega zemljišča ali pozidanega zemljišča v vrednosti do 10 odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije. Pri propadajočih lokacijah ali za nekdanje industrijske lokacije se ta odstotek poveča na 15 odstotkov. Propadajoča lokacija pomeni lokacijo, ki je bila zgrajena pred letom 1968, in v kateri se ne izvaja nobena gospodarska dejavnost. Upravičenec mora priložiti dokazilo upravne enote, da je bil objekt zgrajen pred letom 1968;
7. splošni stroški, potrebni za izvedbo operacije, ki so neposredno povezani z izvajanjem operacije do skupne vrednosti, in sicer;
– do 12 odstotkov od skupnih upravičenih stroškov operacije v višini do 50.000 eurov,
– do 8 odstotkov od odobrene vrednosti operacije v višini nad 50.000 eurov;
8. ne glede na prejšnjo točko je vlagatelj upravičen do največ 40.000 eurov splošnih stroškov za posamezno operacijo;
9. splošni stroški so:
– honorarji projektantov, inženirjev in svetovalcev, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za operacijo, ki pa ne smejo presegati treh odstotkov tistega dela naložbe, na katerega se nanaša operacija,
– študije izvedljivosti in okoljska poročila, če se ta zahtevajo v okviru celovite presoje vplivov operacije na okolje, ki pa skupaj ne smejo presegati treh odstotkov skupnih upravičenih stroškov operacije oziroma vrednosti nad 20.000 eurov brez DDV,
– stroški nadzora, kadar je ta potreben, ki pa ne smejo preseči 1,5 odstotka stroškov tistega dela operacije, nad katerim se izvaja nadzor,
– splošni stroški, vezani na izdelavo vloge s poslovnim načrtom, vključno s študijo ekonomske upravičenosti in pripravo zahtevkov, ki so upravičeni do 5.000 eurov brez DDV in
– stroški informiranja ter obveščanja javnosti.
(2) V skladu s 107. členom Uredbe so upravičeni stroški samo stroški, ki so nastali od izdaje odločbe o odobritvi sredstev do dokončanja operacije oziroma najpozneje tri leta po izdaji odločbe o odobritvi sredstev. Upravičeni so lahko tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo operacije ter nakup zemljišča, nastali od 1. 1. 2014 dalje.
(3) Podrobnejši upravičeni stroški so določeni v prijavnem obrazcu, ki je del tega javnega razpisa.
X. Neupravičeni stroški in operacije
(1) V skladu s 93. in 105. členom Uredbe so neupravičeni stroški in operacije:
1. DDV, razen kadar ni izterljiv v skladu s predpisi, ki urejajo DDV;
2. prispevki v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
5. upravni stroški in takse;
6. vavčersko svetovanje;
7. stroški javne uprave;
8. prenos lastništva podjetja;
9. nakup rabljene opreme;
10. operativni stroški, vključno s stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja in najema);
11. stroški promocije;
12. stroški operacij, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacijo pred dokončanjem projekta, pa ti zneski niso bili odšteti od upravičenih stroškov;
13. stroški operacij, katerih predmet so naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo, povezano z operacijo;
14. stroški operacij, katerih predmet so naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju;
15. stroški operacij, ki se sofinancirajo v okviru drugih evropskih investicijskih in strukturnih skladov ali instrumentov financiranja Unije ali nacionalnih instrumentov financiranja ali iz drugih javnih sredstev;
16. stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme;
17. stroški pridobitve patentih pravic, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk, nakupa, »know-howa«, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
18. stroški nakupa zemljišča, ki je predmet izvršbe;
19. drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
20. stroški amortizacije;
21. operacije, katerih predmet so naložbe v mesta za iztovor proizvodov iz marikulture;
22. operacije, katerih predmet so naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom ali za ukrepe za promocijo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
23. operacije, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene podpore 3.500 eurov na posamezno naložbo.
(2) Vlagatelji lahko pridobijo sredstva za isti namen ali operacije na podlagi posamezne vloge samo iz tega ukrepa.
(3) Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva Unije ali druga javna sredstva Republike Slovenije.
XI. Pogoji za pridobitev podpore
A. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob oddaji vloge
(1) V skladu s 108. členom Uredbe mora vlagatelj ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1. operacija bo izvedena na območju Republike Slovenije;
2. za izvedbo operacije so pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
3. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra;
4. če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v osebnem stečaju;
5. vlagatelj ima poravnane vse davčne in finančne obveznosti do države;
6. vlagatelj ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo;
7. za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
8. vsa dokumentacija in druga dokazila, ki se priložijo vlogi, se glasijo na vlagatelja;
9. vlagatelj se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada v skladu s poglavjem 3.2 priloge V Uredbe 508/2014/EU;
10. nepremičnina, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne more biti predmet podpore po tej uredbi;
11. vlagatelj ne sme začeti del, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev, kot je sklenitev katerekoli pogodbe ali naročanje materiala, opreme, storitev ali del pred datumom upravičenosti stroškov oziroma pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Pripravljalna dela, kot sta pridobivanje dovoljenj in izdelava študije izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja operacije;
12. v skladu s prejšnjo točko operacija ne sme biti zaključena pred vložitvijo vloge za pridobitev sredstev;
13. iz dokazil, priloženih vlogi na javni razpis, je razvidna zaprtost finančne konstrukcije z izjavo banke;
14. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v graditev prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov graditve celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada itd.) kot upravičene stroške prijavi le stroške v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo, ali na drug razviden način razdelitve;
15. za izvedbo operacije, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, vlagatelj pridobi pravnomočno gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene operacije;
16. če vlagatelj ni lastnik ali solastnik nepremičnine, ki bo predmet operacije, ima sklenjeno dolgoročno pogodbo o najemu, zakupu, služnosti ali stavbni pravici za obdobje najmanj pet let po zaključku operacije;
17. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v ureditev objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti poleg pogoja iz prejšnje točke izpolnjena še naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi in
– vlagatelj ima izkazano pravico graditi;
18. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za operacije, katerih predmet so naložbe v vzdrževalna dela objektov, ki niso v njegovi lasti, morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika ali solastnika k naložbi;
– vlagatelj ima veljavno pravnomočno gradbeno oziroma pravnomočno uporabno dovoljenje za nepremičnino, ki je predmet vzdrževalnih del;
19. v primeru naložbe v opremo ali obnovo mora biti gradbeno dovoljenje ali uporabno dovoljenje pravnomočno najpozneje na dan oddaje vloge na javni razpis. Uporabno dovoljenje v primeru novogradnje pa mora biti pravnomočno najpozneje na dan oddaje zadnjega zahtevka;
20. če gre za operacijo, katere predmet je graditev objektov, mora imeti vlagatelj pridobljeno projektno in investicijsko dokumentacijo ter dovoljenje za graditev objektov oziroma infrastrukture v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
21. računi za morebitne že nastale splošne stroške, predračuni in računi naložbe se morajo glasiti na upravičenca;
22. v vlogi na javni razpis vlagatelj opredeli časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev;
23. vloga in predloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Za dokumente, ki so predloženi v tujem jeziku, vlagatelj – upravičenec zagotovi slovenski prevod s strani sodnega tolmača.
(2) Za izvajanje ukrepov iz tega javnega razpisa vlagatelj glede izpolnjevanja obveznosti iz 3., 4., 5., 6. in 9. točke prejšnjega odstavka predloži izjavo. Vlagatelj predložiti tudi izjavo, ali je MSP podjetje.
(3) Vlagatelj ne sme umetno ustvarjati pogojev, ki bi upravičevali pridobitev sredstev. Za umetno ustvarjene pogoje se sredstva ne odobrijo ali se odvzamejo.
B. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
(1) V skladu s 94. členom Uredbe mora vlagatelj poleg splošnih pogojev, določenih v prejšnjem podpoglavju, ob oddaji vloge na ta javni razpis izpolnjevati še posebne pogoje. Posebni pogoji za pridobitev podpore so:
1. vlagatelj ima pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj;
2. vlagatelj ima obrat predelave registriran pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR), razen novogradenj, ki morajo biti registrirane pred zaključkom operacije;
3. poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko upravičenost operacije mora temeljiti na primerljivih tržno usmerjenih prihodkih in odhodkih. Ekonomska upravičenost se preverja z interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna. Poslovni načrt mora biti izdelan za ekonomsko dobo operacije, ki v nobenem primeru ne sme biti krajša od petih let po zaključku operacije;
4. okoljevarstveno soglasje ali odločba, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben, če je naložba poseg v okolje v skladu s predpisi, ki urejajo posege v okolje;
5. presoja vpliva naložbe na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje oziroma sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben če izvaja naložbo na varovanem območju;
6. presoja in naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če se naložba nanaša na posege v naravo, za katere je potrebna presoja sprejemljivosti posegov v naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
7. kadar gre za nakup opreme v objektih in druge strojne opreme, mora biti nabavljena oprema nova. To mora biti razvidno iz ustreznih listin, originalnih računov ter kopij garancijskega in tehničnega lista, ki sodijo k opremi. Oprema se mora nahajati na prijavljeni lokaciji naložbe;
8. gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja;
9. če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev za naložbe v novogradnjo ali obnovo nepremičnin (ne velja za zemljišča), ki niso v njegovi lasti, potem morata biti izpolnjena naslednja pogoja:
– vlagatelj ima overjeno pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj deset let po datumu ob oddaji vloge in
– vlagatelj ima overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov naložbe za obdobje najmanj deset let po datumu ob oddaji vloge.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj za nakup zemljišča izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
1. nakup zemljišča, ki je povezan z naložbo v predelavo;
2. v primeru nakupa pozidanega ali nepozidanega zemljišča je naložba izvedena na zemljišču, ki je predmet nakupa;
3. priložena je pogodba o nakupu zemljišča ali odločba o odobritvi pravnega posla, če pogodba še ni bila sklenjena in
4. upravičen je strošek nakupa zemljišča do višine posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot je evidentirana v registru trga nepremičnin v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, pri čemer strošek nakupa nepozidanega zemljišča ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov oziroma 15 odstotkov skupnih upravičenih stroškov v primeru propadajočih lokacij ali nekdanjih industrijskih lokacij, v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU.
XII. Obvezne priloge k vlogi na javni razpis
V skladu s 95. členom Uredbe so obvezne priloge, ki jih vlagatelj priloži vlogi na javni razpis za podporo v naložbe predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture in brez katerih se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi, naslednje:
1. poslovni načrt;
2. opis stanja, fotografije pred naložbo, tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi in opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij, kadar se operacija nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj;
3. PZI, kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;
4. tri primerljive ponudbe, ki ustrezajo zahtevam iz projektne dokumentacije za storitve, dobave in dela, katerih vrednost je višja od 3.000 eurov brez DDV, pri tem da:
– so ponudbe pridobljene od neodvisnih ponudnikov,
– vlagatelj izbere najcenejšo ponudbo,
– so ponudbe primerljive, ker je upravičenec vsem možnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, da bo lahko izbrana. Če ponudba ne izpolnjuje minimalnih pogojev, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev izpolnjevati, je vlagatelj ne sme izbrati;
5. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavi, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo ali Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo;
6. podpisana izjava, s katero vlagatelj izjavlja:
– da je seznanjen s pogoji in obveznostmi iz javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in prijavnega obrazca;
– da za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, še ni prejel sredstev Unije ali drugih javnih sredstev Republike Slovenije;
– da ima za izvedbo operacije pridobljena vsa predpisana upravna dovoljenja;
– da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi na javni razpis, resnični, točni, popolni ter da za svoje izjave prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost;
– da dovoljuje uporabo osebnih podatkov in podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, iz uradnih evidenc;
– da ni izključen iz prejemanja podpore iz ukrepa Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– da ima poravnane vse davčne obveznosti do države;
– da nima neporavnanih nalogov za izterjavo;
– da nepremičnina, na kateri se izvaja naložba, ni predmet izvršbe;
– da ima dejavnost s področja predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev registrirano na ozemlju Republike Slovenije;
– da ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz sodnega registra;
– da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– da se strinja, da se opis operacije ter znesek odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/);
– da bo vodil ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja, ter zagotavljal evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal za namen, določen v vlogi oziroma v poslovnem načrtu;
– da bo naložbo od dneva nakupa uporabljal v skladu s predmetom podpore, določenim v vlogi oziroma v poslovnem načrtu, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega odstavka 113. člena Uredbe še pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo hranil vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, še najmanj pet let od datuma končnega izplačila;
– da bo omogočil dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
– da bo izpolnjeval pogoje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 98. člena Uredbe;
– da bo obveznost obveščanja javnosti izpolnjeval pet let od datuma končnega izplačila v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada.
XIII. Merila za ocenjevanje vlog
V skladu s 96. členom Uredbe so merila za ocenjevanje vlog naslednja
I. NAZIV UKREPA
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (69. člena Uredbe 508/2014/EU)
II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
Merilo 
Število točk
1. Socio-ekonomski vidik naložbe
Velikost podjetja
mikro ali malo podjetje
5
srednje veliko podjetje
3
Povečanje števila polno zaposlenih oseb
več kot 8
5
od 3 do vključno 8
3
do vključno 3
1
Povečanje prihodka iz predelovalne dejavnosti (ocenjuje se prihodek iz predelovalne dejavnosti v skupnem prihodku vlagatelja iz vseh dejavnosti, ki jih izvaja)
75 ali več odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne dejavnosti
5
od 50 do manj kot vključno 75 odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne dejavnost
3
od vključno 25 do manj kot vključno 50 odstotkov prihodka izhaja iz predelovalne dejavnosti
1
Povečanje obsega predelave (upošteva se povečanje proizvodnje predelovalne dejavnosti, ki jo vlagatelj navede ob prijavi)
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za 50 odstotkov ali več glede na stanje ob predložitvi vloge
5
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od 25 do manj kot vključno 50 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge
3
obseg proizvodnje se z naložbo povečuje za od vključno 10 do manj kot vključno 25 odstotkov glede na stanje ob predložitvi vloge
1
2. Tehnološki vidik naložbe
Predelava odpadne surovine
naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki 75 in več odstotkov odpadne surovine predelajo v surovino za trženje
10
naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od 50 odstotkov do manj kot vključno 75 odstotkov odpadne surovine predelajo v surovino za trženje
5
naložbe v izgradnjo ali obnovo obratov, ki od vključno 25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov odpadne surovine predelajo v surovino za trženje
3
Povečanje asortimana ribjih proizvodov
predelovalni obrat z naložbo uvaja tri ali več novih asortimanov
5
predelovalni obrat z naložbo uvaja dva nova asortimana
3
predelovalni obrat z naložbo uvaja en nov asortima
1
Izboljšanje pogojev dela in varnost delavcev
naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je od 75 in več odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano
5
naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je od 50 odstotkov do manj kot vključno 75 odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano
3
naložbe v izgradnjo ali obnovo sistema predelave, embaliranja, skladiščenja odpreme, kjer je več kot vključno 25 odstotkov do manj kot vključno 50 odstotkov proizvodnega procesa avtomatizirano
1
4. Okoljski vidik naložbe
Zmanjšanje vpliva odpadnih voda na okolje
naložbe v sistem čiščenja in ponovne uporabe očiščene vode v tehnološkem procesu
10
naložba v sistem fizikalnega in kemičnega čiščenja odpadne vode
5
naložba v sistem fizikalnega čiščenja odpadne vode
3
Delež biološko razgradljive embalaže (celulozna embalaža, biološko razgradljiva plastika)
nad 50 %
10
od 20 % do vključno 50 %
5
do vključno 20 %
3
Povečanje energetske učinkovitosti
nad 50 %
10
od 25 % do vključno 50 %
5
do vključno 25 %
3
4. Operacija ima jadransko-jonsko značko
da
10
ne
0
NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:
80
Sofinancirale se bodo investicije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag 20 točk, in sicer glede na doseženo število točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi ukrepa predelave.
XIV. Vlaganje vlog
V skladu s 102. členom Uredbe:
1. vlogo sestavlja prijavni obrazec s prilogami;
2. vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge iz prejšnje točke prijavi pri ARSKTRP;
3. za elektronsko izpolnjevanje vloge iz prejšnje točke ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP;
4. prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis, prijavni obrazec in razpisna dokumentacija;
5. vlagatelj pošlje vlogo priporočeno na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, ali jo vloži osebno na vložišču ARSKTRP (v času uradnih ur) v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu;
6. na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, ter naslov in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja;
7. podrobnejša navodila o izpolnjevanju vloge v elektronskem sistemu pripravi ARSKTRP ter se objavijo na spletni strani MKGP in ARSKTRP;
8. priloženi predračuni in druga dokazila ob vlogi se morajo glasiti na vlagatelja oziroma upravičenca;
9. vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in prijavnega obrazca za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila;
10. določbe tega poglavja se smiselno uporabijo pri vlaganju zahtevkov za povračilo sredstev.
XV. Obravnava in izbor vlog
(1) V skladu s prvim odstavkom 104. člena Uredbe se obravnava vloge začne s preveritvijo njene popolnosti v skladu z določbami tretjega odstavka 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in določbami tega javnega razpisa.
(2) V skladu z drugim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, vlagatelja pozove k njeni dopolnitvi. Po prejemu dopolnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 104. člena Uredbe se vlagatelja popolne vloge, ki je vsebinsko nerazumljiva, pozove, da jo pojasni. Vlagatelj opravi pojasnitev na način, določen v zahtevi za pojasnitev. Po prejemu pojasnitve se vloga na javni razpis znova pregleda.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna in vsebinsko ustrezna, oceni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopno mejo točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za posamezni javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo minimalne vstopne meje ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
(5) V skladu s petim odstavkom 104. člena Uredbe se v primeru, če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh vlog, izvede žreb. Pri žrebu je lahko navzoč tudi vlagatelj. O dnevu žreba se vlagatelji pisno obvestijo. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki ga vodi, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
(6) V skladu s šestim odstavkom 104. člena Uredbe se opravi žrebanje v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 104. člena Uredbe se o žrebanju sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
(8) V skladu z osmim odstavkom 104. člena Uredbe se vloga na javni razpis, ki je popolna, vsebinsko ustrezna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, zavrne.
(9) V skladu z devetim odstavkom 104. člena Uredbe se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo o odobritvi sredstev, ki jo izda ARSKTRP. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
XVI. Vlaganje zahtevkov za povračilo sredstev in obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije
(1) Ob vložitvi zahtevkov za izplačilo sredstev morajo biti v skladu s 110. členom Uredbe izpolnjeni naslednji pogoji:
1. sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za povračilo sredstev. Zahtevki se vlagajo v skladu z roki, določenimi v odločbi o pravici do sredstev;
2. zahtevek za povračilo sredstev vloži upravičenec v skladu s XIV. in XVII. poglavjem tega javnega razpisa in ga pošlje ARSKTRP;
3. pri vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija pred vložitvijo zahtevka za povračilo sredstev zaključena in vsi računi plačani;
4. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, morajo biti gradbena dela izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine, narave, vode in okolja;
5. računi in druga dokazila, ki dokazujejo upravičenost za povračila sredstev, se morajo glasiti na upravičenca;
6. upravičenec zahtevku za povračilo sredstev priloži naslednja dokazila:
– končne ponudbe, na podlagi katerih je vlagatelj sklenil pogodbe ali naročil opremo ali storitev je potrebno priložiti ob vložitvi zahtevka za povračilo sredstev, predstaviti v končnem poročilu tako, da je razvidno povpraševanje, prejete ponudbe, odločitev za nakup in utemeljitev izbora;
– izvirnike računov, kamor sodijo tudi verodostojni elektronski in e-računi;
– izvirna dokazila o plačilu;
– poročilo o opravljenem delu, ki vsebuje tudi podatke o doseženih vmesnih oziroma končnih ciljih operacije (vrednostih kazalnikov rezultata);
– fotografije izvedbe tistih operacij, katerih predmet niso naložbe ali nadomestila;
– gradbene situacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če gre za operacije, katerih predmet je graditev objektov. Upravičenec priloži začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in izvajalec z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu, ter gradbeno situacijo natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, ki jo podpiše upravičenec. Gradbeno situacijo morajo podpisati in ožigosati glavni nadzorni organ, izvajalec del in upravičenec/naročnik;
– fotografijo vgrajene opreme v času vgradnje in tehnično dokumentacijo opreme, ki je predmet vgradnje v primeru operacij, katerih predmet so naložbe, kjer gre za vgrajeno skrito opremo, ki se je po končani naložbi ne more več preveriti (oprema, do katere po končani investiciji med preverjanjem na kraju samem ni več dostopa);
– račun ali račun s specifikacijo, iz katerega so razvidni vsaj serijska številka, tip stroja ali opreme in nazivna moč pri operacijah, katerih predmet so naložbe v strojno in transportno opremo;
– izjavo o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške;
– izjavo o vključitvi strojne in transportne opreme v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo pri operacijah, katerih predmet je naložba v nakup tega zemljišča;
– knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, ki jo mora hraniti na kraju samem ter jo predložiti na zahtevo ARSKTRP pri operacijah, katerih predmet so gradnje;
– pri operacijah, katerih predmet je nakup strojne in transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, hrani na kraju samem, ter predloži na zahtevo ARSKTRP;
7. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v objekte, upravičenec ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev predloži tudi pravnomočno uporabno dovoljenje in projekt izvedenih del;
8. če gre za operacije, katerih predmet so naložbe v opremo ali investicijsko vzdrževanje obstoječega objekta, upravičenec predloži pravnomočno uporabno dovoljenje za ta objekt, kadar je to potrebno;
9. upravičenec za vse vrste gradenj in rekonstrukcij vodi in hrani knjigo obračunskih izmer, ki mora biti pripravljena v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. Knjiga obračunskih izmer ni potrebna le kadar upravičenec izvaja izključno manjša obrtniška dela, kot so pleskanje, fasaderska dela itd. Če so obrtniška dela del graditve oziroma rekonstrukcije, je vodenje in hramba knjige obračunskih izmer obvezna. Knjigo obračunskih izmer upravičenec hrani na kraju samem ter jo predloži na zahtevo ARSKTRP;
10. pri nakupu strojne in transportne opreme, za katero je obvezno ugotavljanje skladnosti s standardi in predpisi o varnosti strojev, upravičenec dokument, ki to izkazuje, predloži na zahtevo ARSKTR;
11. upravičenec vodi ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavlja evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem;
12. upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, za operacije, katerih predmet so naložbe v infrastrukturo ali druge oblike naložb iz te uredbe, vzpostavi register osnovnih sredstev oziroma podobno knjigovodsko evidenco, iz katere bodo za predmet operacije razvidni:
– opis predmeta operacije,
– lastništvo predmeta operacije,
– nabavna vrednost predmeta operacije in
– stanje in gibanje predmeta operacije;
13. upravičenec vsako finančno, vsebinsko in časovno spremembo operacije utemelji in obrazloži ter pridobi zanjo soglasje ARSKTRP;
14. na podlagi vloženega popolnega zahtevka za povračilo sredstev in po opravljenem preverjanju iz XVIII. poglavja tega javnega razpisa se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca. Zahtevek, ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega razpisa in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP odobri in izplača sredstva v skladu s petim odstavkom 112. člena Uredbe na transakcijski račun upravičenca, ki ga ta sporoči prek spletnega vstopnega mesta na naslovu; http://e-kmetija.gov.si. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za povračilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo;
15. v skladu s šestim odstavkom 112. člena Uredbe ARSKTRP z odločbo zahtevek zavrne, če je v nasprotju z zahtevami iz tega javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev;
16. če ARSKTRP skladu s sedmim odstavkom 112. člena Uredbe pri upravnem preverjanju vlog ali preverjanju na kraju samem ugotovi nepravilnosti, sredstev ne izplača ali jih izplača delno. Če so bila sredstva že izplačana upravičencu, ARSKTRP sproži postopek za izterjavo zneskov dodeljene podpore;
17. upravičenec v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1) ter navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada, izpolni zahteve glede označevanja operacij.
(2) Ob vložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev mora biti operacija zaključena v skladu s 97. členom Uredbe. Za zaključek operacije se glede na njeno vrsto šteje:
– pravnomočno uporabno dovoljenje in vključitev naložbe v uporabo, kadar gre za graditev objekta;
– vključitev strojne in transportne opreme v proizvodni proces, kadar gre za nakup opreme;
– predložitev izjave o začetku uporabe naložbe;
– pri naložbah v nove obrate predelave vpis v register obratov predelave pri URSVHVVR;
– pri naložbi v nakup vpis lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo.
(3) Zahtevkom se predložijo dokazila o izvedenih dejavnostih iz alinej prejšnjega odstavka.
XVII. Časovna dinamika vlaganja zahtevkov za povračilo sredstev
(1) V skladu s prvim odstavkom 111. člena Uredbe upravičenec vlaga zahtevke za povračilo sredstev v skladu s časovno dinamiko, določeno v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevek za povračilo sredstev se vloži najpozneje na datum, določen v odločbi o pravici do sredstev.
(2) V skladu z drugim odstavkom 111. člena Uredbe se upravičencu sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka za povračilo sredstev v skladu s XVI. poglavjem tega javnega razpisa. Upravičenec lahko na posamezno vlogo za podporo za naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture vloži največ štiri zahtevke za povračilo sredstev. Za operacije, katerih priznana vrednost je manjša od 20.000 eurov, se lahko vloži le en zahtevek.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 111. člena Uredbe lahko ARSKTRP v primeru, kadar upravičenec vloži obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, podaljša rok za vložitev zahtevka za največ 12 mesecev, vendar ne več kot do datuma zaključka operacije, ki je določen v javnem razpisu.
XVIII. Obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila upravičencu
(1) V skladu s 113. členom Uredbe so obveznosti upravičenca med izvajanjem operacije in od datuma končnega izplačila:
1. podprta operacija iz tega javnega razpisa se mora uporabljati v skladu s predmetom podpore tega javnega razpisa, za katerega so bila dodeljena sredstva, še najmanj naslednjih pet let od datuma končnega izplačila;
2. za operacije, katerih predmet so naložbe tega javnega razpisa, morajo upravičenci izpolnjevati pogoje iz 71. člena Uredbe 1303/2013/EU še pet let od datuma končnega izplačila upravičencu, in sicer;
– ne sme prenehati ali premestiti proizvodne dejavnosti iz programskega območja;
– ne spremeniti lastništva postavke infrastrukture, ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno prednost;
– ne sme bistveno spremeniti, značaja, ciljev ali pogojev izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni prvotni cilji;
3. upravičenec mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, hraniti še najmanj pet let od datuma končnega izplačila. Dokumenti se hranijo kot izvirniki, kopije izvirnikov ali na splošno sprejetih nosilcih podatkov, vključno z elektronskimi različicami izvirnih dokumentov ali dokumentov, ki so le v elektronski obliki v skladu s tretjim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
4. kadar so dokumenti samo v elektronski obliki, morajo računalniški sistemi, ki se uporabljajo, izpolnjevati sprejete varnostne standarde, ki zagotavljajo, da shranjeni dokumenti izpolnjujejo nacionalne zakonske zahteve in da se je nanje možno sklicevati pri reviziji v skladu s šestim odstavkom 140. člena Uredbe 1303/2013/EU;
5. upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije o operaciji ter preverjanje operacije na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu, izvajalcu vrednotenja, pooblaščenemu s strani MKGP, ter drugim nadzornim organom Unije in Republike Slovenije;
6. upravičenec mora obveznost obveščanja javnosti izpolnjevati pet let od datuma končnega izplačila upravičencu v skladu z navodili za informiranje in obveščanje javnosti o operacijah, ki prejemajo podporo iz OP ESPR 2014-2020, objavljenimi na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
(2) V skladu s prvim odstavkom 98. člena Uredbe mora upravičenec po zadnjem izplačilu sredstev izpolnjevati še naslednje obveznosti:
1. drugo koledarsko leto po datumu zadnjega izplačila sredstev mora izpolniti vsaj 80 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu. Kazalniki rezultata so:
– sprememba vrednosti prve prodaje v tisočih eurih;
– sprememba obsega prve prodaje v tonah in
– sprememba čistega dobička v tisočih eurov.
2. če je upravičenec pri ocenjevanju vloge na tem javnem razpisu pridobil točke iz naslova meril Socio-ekonomski vidik v merilih, vezanih na velikost podjetja, prihodek iz dejavnosti predelave in povečanje obsega predelave, postanejo ta merila obveznosti upravičenca še 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
(3) V skladu z drugim odstavkom 98. člena Uredbe mora upravičenec o izpolnjenih obveznostih iz prejšnjega odstavka poročati ARSKTRP za naslednja tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo iz XX. poglavja tega javnega razpisa pošlje do 31. marca tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer se prvič poroča 31. marca drugega koledarskega leta za prvo koledarsko leto na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP.
(4) V skladu s tretjim odstavkom 98. člena Uredbe mora upravičenec voditi ločeno knjigovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu z enajstim odstavkom XVI. Poglavja tega javnega razpisa od začetka izvajanja operacije in še pet koledarskih let od datuma zadnjega izplačila sredstev ter knjigovodske podatke do 31. marca vsako leto poslati ARSKTRP.
(5) Upravičenec mora izvesti naložbo v celoti, kot jo je prikazal v vlogi.
XIX. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti in sankcije za kršitve
(1) V skladu s prvim odstavkom 116. člena Uredbe ARSKTRP pri namerni vložitvi napačne vloge ali zahtevka za povračilo, namerni nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP zahteva vračilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) V skladu z drugim odstavkom 116. člena Uredbe se vlogo zavrne, če MKGP ali ARSKTRP na podlagi uradnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Finančne uprave Republike Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih s tem javnim razpisom.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec ni upravičen do sredstev, določenih v odločbi, če ne odstopi od pravice do sredstev v 30 dneh od prejema odločbe o dodelitvi sredstev ali zamudi rok za vložitev zahtevka za povračilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, ravno tako se izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in v naslednjem koledarskem letu.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če ne uporablja operacije v skladu s 1. točko prvega odstavka prejšnjega poglavja še najmanj pet let od datuma končnega izplačila.
(5) V skladu s petim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva, če v petih letih od datuma končnega izplačila ne upošteva določb 2. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja. Upravičenec se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa v koledarskem letu ugotovitve kršitve in naslednjem koledarskem letu.
(6) V skladu s šestim odstavkom 116. člena Uredbe in v skladu s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1303/2013/EU se prejšnji odstavek ne uporablja, če proizvodna dejavnost preneha zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 116. člena Uredbe se upravičencu, ki ne vodi knjigovodstva in ne poroča o izpolnjenih obveznostih za operacije iz četrtega odstavka prejšnjega poglavja, določijo sankcije, in sicer:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti celotno višino izplačanih sredstev.
(8) V skladu z osmim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki ne hrani dokumentacije iz 3. in 4. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer v naslednjih deležih:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev;
2. po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev;
3. po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev.
(9) V skladu z devetim odstavkom 116. člena Uredbe mora upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči preverjanj na kraju samem oziroma dostopa do dokumentacije o operaciji iz 5. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva.
(10) V skladu z desetim odstavkom 116. člena Uredbe upravičenec, ki ne označi operacije ali označenosti ne zagotavlja v času trajanja obveznosti označevanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega poglavja:
1. po prvi ugotovljeni kršitvi prejme opozorilo;
2. po drugi in vsaki nadaljnji ugotovljeni kršitvi v proračun Republike Slovenije vrne po deset odstotkov skupnih izplačanih sredstev.
(11) V skladu s prvim odstavkom 99. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 60 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
2. 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni do 50 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu;
3. vsa izplačana sredstva, če izpolni do 40 odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu.
(12) V skladu z drugim odstavkom 99. člena Uredbe mora upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega poglavja, v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer:
1. 50 odstotkov izplačanih sredstev po prvi ugotovljeni kršitvi;
2. razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino izplačanih sredstev po drugi ugotovljeni kršitvi.
(13) ARSKTRP v primeru, če upravičenec do sredstev naložbe ne zaključi v predpisanem roku in so mu bila določena denarna sredstva na podlagi njegovih zahtevkov že izplačana, izda odločbo o vračilu sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
XX. Poročilo o uresničevanju obveznosti
(1) V skladu s 114. členom Uredbe se poročilo o uresničevanju obveznosti predloži, kot to določa tretji odstavek XVIII. poglavja tega javnega razpisa. Poročilo vloži upravičenec.
(2) Podrobnejša navodila glede poročanja o izpolnjenih obveznostih se objavijo na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/) in ARSKTRP.
XXI. Izvedba preverjanj izpolnjevanja obveznosti ter sistem kršitev in sankcij
(1) V skladu s prvim odstavkom 115. člena Uredbe je za preverjanje izpolnjevanja vseh obveznosti upravičenca, določenih v tem javnem razpisu, odgovorna ARSKTRP.
(2) V skladu z drugim odstavkom 115. člena Uredbe preverjanje podatkov o uresničevanju obveznosti za vse operacija tega javnega razpisa izvaja ARSKTRP.
(3) V skladu s tretjim odstavkom 115. člena Uredbe MKGP kot organ upravljanja preverja pravilnost izvajanja ukrepov iz tega javnega razpisa.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe se neizpolnitev ali kršitev obveznosti iz tega javnega razpisa sankcionira v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in določbami tega javnega razpisa.
(5) V skladu s petim odstavkom 115. člena Uredbe za kršitve obveznosti, ki zahtevajo vračilo sredstev, ARSKTRP upravičencu izda odločbo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(6) V skladu s šestim odstavkom 115. člena Uredbe lahko upravičenec, v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tem javnem razpisu in v odločbi o pravici do sredstev, pri ARSKTRP vloži obrazloženi zahtevek za spremembo obveznosti, določenih v odločbi o pravici do sredstev.
(7) V skladu s sedmim odstavkom 115. člena Uredbe v primeru, če ARSKTRP ugotovi, da so tudi s spremembo obveznosti izpolnjene vse obveznosti, določene v tem javnem razpisu, ter je dosežen namen, za katerega je bila upravičencu dodeljena pravica do sredstev, zahtevku za spremembo ugodi. Če ARSKTRP ugotovi, da ni dosežen namen, z odločbo strankin zahtevek za spremembo obveznosti zavrne.
XXII. Višja sila in izjemne okoliščine
(1) V skladu s 117. členom Uredbe se za doseganje vrednosti kazalnikov za ukrepe iz tega javnega razpisa priznavajo primeri višje sile in izjemnih okoliščin.
(2) O višji sili ali izjemnih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba ARSKTRP pisno obvestiti in predložiti ustrezna dokazila v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.
(3) Kraja in uničenje ali poškodovanje opreme in objektov v primeru požara in drugih škodnih dogodkov se ne šteje za višjo silo ali izjemno okoliščino iz prvega odstavka tega poglavja. V tem primeru mora upravičenec predmet podpore vrniti v stanje pred nastankom dogodka, sicer mora vrniti vsa dodeljena sredstva.
(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah odloči ARSKTRP ter na podlagi prejetih dokazil izda odločbo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti