Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

392. Odlok o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič, stran 1294.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
(1) Ta odlok določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Semič (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(uporaba kratic) 
Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
ZŠpo-1 – Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17)
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni im mladinski razred
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
1. športna društva in klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
3. pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
4. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
5. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
6. lokalne skupnosti,
7. samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
8. zasebni športni delavci.
(2) Izvajalci športnih programov iz prejšnjega odstavka delujejo oziroma izvajajo športne programe v skladu s svojim temeljnim oziroma ustanovitvenim aktom in v skladu z ZŠpo-1, izvajalci iz točke 1. točke prejšnjega odstavka pa tudi s pravili NPŠZ za svojo športno panogo.
(3) Izvajalci športnih programov iz 1. in 6. točke prvega odstavka tega člena morajo športne programe izvajati na nepridobitni dejavnosti.
5. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj dve leti oziroma eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana; izjemoma imajo pravico do sofinanciranja izvajalci s sedežem v drugi občini, če izvajajo programe za otroke in mladino ter za invalide, ki so občani Občine Semič,
– da izvajajo športne programe na območju Občine Semič; izjemoma se program lahko izvaja tudi v sosednjih občinah, če na področju občine Semič ne razpolagamo z ustrezno športno infrastrukturo,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti, 
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen, in v primeru, ko kandidirajo za izvedbo športnih prireditev, 
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa, 
– da društvo/klub/zveza vsako leto pošlje vabilo na zbor članov ter ob prijavi na JR tudi zapisnik zbora članov s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, 
– da vodijo evidenco o vadbi, ki mora vsebovati: datum, čas trajanja vadbe, poimenski seznam članov/udeležencev vadbene skupine ter ime in priimek vodje skupine, 
– da ob prvi prijavi na JR po tem odloku predložijo kopijo statuta društva, potrjenega s strani upravne enote, in da nato ob vsaki spremembi statuta predložijo tudi kopijo sprememb. 
(2) Športna društva/klubi ter zavodi VIZ, ki izvajajo javnoveljavne programe, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(opredelitev področji športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM_PROSTOČASNO)
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, programi, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih zvez.
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM_POS.POTR)
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih programov.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM_KŠ, VŠ)
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport so športni programi, ki jih izvajajo športna društva in NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na tekmovanja in tekmovanjem.
1.4. Kakovostni šport (KŠ)
Kakovostni šport so programi priprav in tekmovanj športnikov in športnih ekip v članskih starostnih kategorijah, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih NPŠZ, do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih.
1.5. Vrhunski šport (VŠ)
Vrhunski šport so programi priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.
1.6. Šport invalidov (ŠI)
Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven šolskega sistema.
1.7. Športna rekreacija RE)
Športna rekreacija so različne pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja dobrega zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja oziroma zabave.
1.8. Šport starejših ŠSta)
Šport starejših je športno-rekreativna gibalna dejavnost oseb starejših od 65 let.
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Programi, kjer se različno izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v športu. Programi izobraževanja, usposabljanja, izpopolnjevanja in napredovanja strokovnih kadrov v športu izvajajo v NPŠZ.
3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
3.3 Založništvo v športu
Izdaja strokovnih in znanstvenih knjig ali revij s področja športa v slovenskem jeziku.
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih društev/klubov in zvez
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Velike mednarodne športne prireditve
5.2 Druge športne prireditve
5.3 Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega odloka.
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakopravno sodelujejo predstavniki OŠZ oziroma pristojne regijske pisarne OZS-ZŠZ, v primeru, da OŠZ ne obstaja.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Semič, ki mora pred tem pridobiti soglasje OŠZ, če ta obstaja. Občinski svet sme LPŠ sprejeti tudi brez predhodnega mnenja, če ga OŠZ ne poda v roku enega meseca.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje župan za posamezen razpis.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti. Če je predsednik ali člana komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(4) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
(5) Naloge komisije so:
– pregled pravočasnosti in popolnosti vlog,
– pregled popolnih vlog in njihova ocena na podlagi zahtev in meril, ki so navedena v javnem razpisu,
– priprava in podaja predloga izvajalcu razpisa o izbiri in sofinanciranju programov in področij letnega programa športa,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(6) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
9. člen 
(JR) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana Občina izvede JR.
(2) Postopek JR vodi občinska uprava. Občina Semič kot izvajalec JR v občinskem glasilu objavi obvestilo o javnem razpisu, celotna vsebina javnega razpisa, skupaj z razpisno dokumentacijo, pa se objavi na spletni strani Občine Semič www.semic.si. Razpis mora trajati najmanj trideset dni. Rezultate JR izvajalec objavi na spletni strani Občine.
(3) JR mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR in meril,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev in način oddaje vloge,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(4) Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je naveden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so prispele. Vloga je popolna, če vsebuje elemente, kot jih določa 24. člen ZŠpo-1.
(3) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(4) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(6) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
12. člen 
(odločitev o izbiri/neizbiri) 
(1) Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR odločbo o izbiri ter obsegu financiranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ izda pristojni organ občinske uprave.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(3) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
(4) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
13. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo o izbranih in/ali zavrnjenih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni strani Občine.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ v Občini Semič so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem odlokom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Občina Semič in Nadzorni odbor Občine lahko pri izvajalcu LPŠ kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje LPŠ izbranega izvajalca.
(3) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa športa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
(4) Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa lahko župan pooblasti tudi primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
17. člen 
(sankcije) 
(1) Izvajalec LPŠ, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega odloka, se v naslednjem letu ne more prijaviti na JR Občine Semič za sofinanciranje LPŠ.
(2) Prav tako se v naslednjem letu na JR za sofinanciranje LPŠ ne more prijaviti tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na JR v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
18. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
(1) Športna društva/klubi, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
(3) Najem in uporaba javnih športnih objektov, za katere Občina zagotavlja sredstva za njihovo obratovanje in vzdrževanje, sta za izvajalce športnih programov otrok in mladine brezplačna.
III. PREHODNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Semič (Uradni list RS, št. 20/12).
20. člen 
(uporaba slovnična oblike) 
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
21. člen 
(veljavnost Odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2017-7
Semič, dne 1. februarja 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti