Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

378. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana, stran 1266.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji 29. januarja 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja pokopališki red na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL), s katerim se podrobneje določi izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.
(2) S pokopališkim redom se določi:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik MOL,
– pokop zunaj pokopališča,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– način oddaje grobov v najem,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– enotni cenik uporabe mrliške vežice,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
II. NAČIN ZAGOTAVLJANJA 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE
1. Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe
2. člen 
(1) Javno službo 24-urne dežurne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) zagotavlja MOL v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na celotnem območju MOL v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je podjetje ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
(2) Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga izdela vsako leto do konca junija za tekoče poslovno leto.
2. Vrsta in obseg javne dobrine in njena prostorska razporeditev
3. člen 
Javna dobrina javne službe na celotnem območju MOL obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
3. Pogoji za zagotavljanje in uporabo javne dobrine
4. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde, prepisane za izvajanje javne službe,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cene storitve javne službe in
– izvajati druge obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
5. člen 
Izvajalec javne službe mora opravljati javno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov.
4. Pravice in obveznosti uporabnikov
6. člen 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba in plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo.
7. člen 
(1) Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Uporabniki javne službe so dolžni plačati storitve javne službe.
5. Viri financiranja in način oblikovanja cene storitev javne službe
8. člen 
(1) Javna služba se financira:
– iz cene storitev 24-urne dežurne službe,
– iz proračuna in
– iz drugih virov.
(2) Cena storitev javne službe se na predlog izvajalca javne službe določi z aktom Mestnega sveta MOL, na podlagi predpisa, ki ureja oblikovanje cene storitev javne službe.
6. Vrsta in obseg objektov, naprav in drugih sredstev gospodarske infrastrukture za izvajanje javne službe
9. člen 
Objekti, naprave in druga sredstva gospodarske infrastrukture, potrebni za izvajanje javne službe, so poslovni prostori, hladilniki, vozila in druga potrebna sredstva.
III. NAČIN IZVAJANJA POGREBNE SLOVESNOSTI 
10. člen 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način, ki je predpisan s tem odlokom.
(2) Pogrebno slovesnost organizira upravljavec pokopališča skladno z voljo umrlega in/ali naročnika pogreba in traja praviloma petinštirideset minut.
11. člen 
(1) Pogrebna slovesnost je praviloma javna, kateri vsakdo nemoteno prisostvuje, ali v ožjem družinskem krogu, ki ji prisostvujejo povabljeni s strani naročnika pogreba.
(2) V primeru pogrebne slovesnosti v ožjem družinskem krogu upravljavec pokopališča javnosti ne sme posredovati podatkov o pogrebu, imenu in priimku pokojnika ter starosti pokojnika.
12. člen 
Pri pogrebni slovesnosti se lahko opravi tudi verski obred, ki traja do petnajst minut, v soglasju z upravljavcem pokopališča pa tudi več.
13. člen 
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodeluje tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno salvo v slovo umrlemu. Za varnost je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
14. člen 
Pogrebna slovesnost na pokopališču se prične na prostoru, ki je določen v ta namen.
15. člen 
(1) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se na dan pogrebne slovesnosti položi praviloma ob 7. uri zjutraj v mrliško vežico.
(2) Krsta z umrlim se lahko pred upepelitvijo za en dan položi v mrliško vežico.
16. člen 
(1) Če umrli leži doma v stanovanjski hiši in je razdalja do pokopališča daljša od enega kilometra, se pogrebni sprevod opravi z vozilom upravljavca pokopališča.
(2) Umrli stanovski predstavnik verske skupnosti se lahko do pokopa položi na dan pogreba v verski objekt, praviloma na pokopališču, od koder se lahko prične pogrebna svečanost.
(3) Pogreb opravi šestčlansko pokopališko pogrebno moštvo upravljavca pokopališča.
17. člen 
(1) Pred začetkom pogrebne slovesnosti se na poslovilni prostor dostavi cvetje in vodja pogreba pripelje svojce.
(2) Pogrebna slovesnost se prične, ko se ob zvokih žive ali reproducirane glasbe prinesejo zastave in simboli, nato se pripeljejo posmrtni ostanki umrlega na poslovilni prostor. Od umrlega se poslovijo govorniki, sledijo pevci, recitatorji, pihalni orkester ali drugi glasbeniki in predstavniki verskih skupnosti, če sodelujejo pri pogrebni svečanosti.
(3) Po končani pogrebni slovesnosti se na poslovilnem prostoru oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa ali pa se pogrebna slovesnost zaključi.
18. člen 
(1) Pogrebni sprevod, ki ga vodi vodja pogreba, se razvrsti tako, da je na čelu slovenska zastava z žalnim trakom ali črna zastava, če je umrli tuj državljan, nato prapori, sledijo godba, pevci, pripadniki stanovskih organizacij (lovci, gasilci in podobno), nosilci vencev in odlikovanj ter drugih priznanj, krsta oziroma žara, nato sorodniki in drugi udeleženci pogreba.
(2) Če sodelujejo pri pogrebu predstavniki verske skupnosti, se s svojimi simboli razvrstijo neposredno pred krsto oziroma žaro.
19. člen 
(1) Udeleženci pogrebne slovesnost se razvrstijo ob grobu oziroma pred prostorom za raztros pepela. Krsto oziroma žaro s posmrtnimi ostanki umrlega spustijo ali položijo v grob oziroma raztresejo na prostoru za raztros pepela. Po minuti molka ter poklonitvi zastav in praporov je pogrebni sprevod končan.
(2) Del pogrebnih slovesnosti se lahko opravi tudi ob grobu.
(3) Najkasneje dve uri po končani pogrebni slovesnosti mora upravljavec pokopališča grob zasuti, z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
20. člen 
Pogrebna slovesnost se lahko opravi pred upepelitvijo umrlega na poslovilnem prostoru pokopališča Žale.
IV. STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
21. člen 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih Žale, Polje, Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Vič, Rudnik, Sostro, Štepanja vas, Stožice, Šentvid, Dravlje, Bizovik, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel zagotavlja upravljavec pokopališč.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo izvajanje pogrebne slovesnosti, prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
V. OSNOVNI OBSEG POGREBA 
22. člen 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, uporabo mrliške vežice, kjer je le-ta zagotovljena, minimalno pogrebno slovesnost s šestčlanskim pogrebnim moštvom in pokop, vključno s pogrebno opremo, ki ustreza osnovnim standardom in normativom za osnovni pogreb, ki sta jih v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, sprejeli Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.
23. člen 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
(3) Kolikor naročnik pogreba ni najemnik groba, mora ob naročilu pogreba priložiti pisno dovoljenje najemnika groba, da dovoljuje pokop.
24. člen 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda organ Mestne uprave MOL, ki je pristojen za pogrebno in pokopališko dejavnost.
VI. NAČIN IN ČAS POKOPA 
25. člen 
(1) Na območju MOL so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba ali izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
26. člen 
(1) Pokop na pokopališčih, navedenih v prvem odstavku 21. člena tega odloka, se lahko opravi vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, od 9. do 17. ure.
(2) Dan in čas pogreba lahko odstopata od določbe iz prejšnjega odstavka tega člena. Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
VII. NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK MOL 
27. člen 
Če je plačnik pogreba MOL, se pogreb izvede v osnovnem obsegu.
VIII. POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
28. člen 
Pokop zunaj pokopališča z raztrosom pepela, na območju MOL ni dovoljen.
IX. RAVNANJE S POKOJNIKOM DO POKOPA V KRAJIH, KJER NA POKOPALIŠČIH NI MRLIŠKE VEŽICE 
29. člen 
Na pokopališčih v MOL, kjer ni mrliške vežice, so pokojniki do pogreba v mrliški vežici na pokopališču Žale, v mrliški vežici bližnjega pokopališča ali doma v hiši z največ dvema stanovanjema pod pogojem, da je to v skladu s predpisom, ki ureja mrliško pregledno službo.
X. OBRATOVANJE MRLIŠKIH VEŽIC 
30. člen 
(1) Na pokopališčih Žale, Polje, Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Vič, Rudnik, Sostro, Štepanja vas, Stožice, Janče, Prežganje, Mali Lipoglav, Dravlje in Šentvid so mrliške vežice, katerih uporaba je obvezna.
(2) Na pokopališčih Bizovik, Javor, in Šentpavel ni mrliških vežic.
(3) Mrliške vežice iz prvega odstavka tega člena obratujejo vsak dan med 7. in 18. uro.
XI. OBSEG PRVE UREDITVE GROBA 
31. člen 
(1) Prva ureditev obstoječega in novega groba po pogrebu zajema odvoz odvečne zemlje, ki nastane po pokopu in posušenega cvetja, ki ostane po pogrebu, na odlagališče odpadkov.
(2) Prva ureditev novega groba zajema poleg storitev iz prvega odstavka še postavitev začasnega nagrobnega obeležja ter ureditev groba z nasadom in okvirjem.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan posušeno cvetje odstraniti v roku 10 do 14 dni. Cvetje lahko na pisno zahtevo naročnika pogreba odstrani tudi pred tem rokom.
XII. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
32. člen 
(1) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– zagotavlja red in čistočo na pokopališčih,
– organizira varnostno službo na pokopališčih in
– zagotavlja urejenost pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
(2) Pokopališča so odprta za obiskovalce vsak dan od:
– 1. aprila do 30. septembra od 7. do 21. ure,
– 1. oktobra do 31. marca od 7. do 19. ure.
(3) V dnevih pred in na dan praznika ter na dela prostega dne v Republiki Sloveniji so lahko pokopališča odprta tudi izven časa, določenega v prejšnjem odstavku.
33. člen 
Na pokopališčih v MOL ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora,
– opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času zaprtja pokopališča in v oddaljenosti 50 m od groba in od pogrebnega sprevoda napovedane pogrebne svečanosti ter ob nedeljah in praznikih.
XIII. NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
34. člen 
(1) Upravljavec pokopališča odda grobove v najem najemniku (nadaljnjem besedilu: najemnik groba) s pogodbo (v nadaljnjem besedilu: najemna pogodba) za nedoločen čas.
(2) Upravljavec pokopališča odda plačniku pogreba na prostoru za raztrositev pepela na njegovo željo s pogodbo v najem prostor za napisno ploščo za dobo desetih let, ki se lahko podaljša na predlog najemnika, če so izpolnjeni pogoji iz tega odloka.
35. člen 
Najemnik prostora za napisno ploščo je lahko fizična ali pravna oseba. Najemnik je praviloma tisti, ki je poravnal stroške pokopa, po dogovoru pa lahko tudi druga oseba.
36. člen 
(1) Za najem groba plačuje najemnik groba letno grobnino.
(2) Grobnina za grob se lahko plača tudi za več let naprej, vendar največ za deset let.
(3) Grobnina za prostor za napisno ploščo se plača za obdobje desetih let ob naročilu plošče. Najemnik plača tudi napisno ploščo, njeno izdelavo in postavitev, vse v višini dejanskih stroškov.
37. člen 
(1) Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč.
(2) Višina grobnine se na predlog upravljavca pokopališča določi s sklepom, ki ga sprejme Mestni svet MOL.
38. člen 
(1) Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino za grobove praviloma do 15. marca v tekočem letu.
(2) Če najemnik groba v roku 15 dni ne plača grobnine, mu upravljavec pokopališča izstavi opomin. Če po izstavitvi opomina najemnik ne plača najemnine v roku petnajstih dni, poda upravljavec pokopališča v roku šestih mesecev predlog za izvršbo na sodišče.
(3) Upravljavec pokopališča izstavi račun za najem prostora za napisno ploščo ob sklenitvi oziroma podaljšanju najemne pogodbe za prostor za napisno ploščo.
39. člen 
(1) Najemna pogodba za napisno ploščo na enotno urejenem prostoru za raztros pepela preneha ob smiselnem upoštevanju razlogov, ki veljajo za najemno pogodbo za grob.
(2) Najemna pogodba za prostor za napisno ploščo ne preneha s smrtjo najemnika, ampak velja še do izteka desetletnega obdobja in se lahko podaljša tako, da praviloma postane najemnik tisti, ki je plačal pokop prejšnjega najemnika.
(3) Najemnik, ki mu je najemna pogodba za prostor za napisno ploščo prenehala, mora pri upravljavcu pokopališča prevzeti napisno ploščo v roku treh mesecev po prenehanju najemne pogodbe. Če napisne plošče ne prevzame v tem roku, jo upravljavec pokopališča odloži na odlagališče gradbenih odpadkov.
(4) Najemnik groba, ki mu je najemna pogodba prenehala, mora ob prekinitvi najema sam na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja. Če najemnik tega ne naredi, jih mora na stroške najemnika na odlagališče odpadkov odstraniti upravljavec pokopališča.
(5) Nagrobna obeležja so spomeniki, robniki, krovne in stenske plošče, lučke, vaze in podobno.
(6) Upravljavec pokopališča mora po prenehanju najemne pogodbe za grob z žaro, žaro prenesti v anonimno skupno grobišče. Pepel iz žare se lahko raztrese na prostoru za raztros pepela, če to naroči najemnik groba.
XIV. POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKOV, OBNOVA SPOMENIKOV IN GROBNIC TER VSAK DRUG POSEG V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
40. člen 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom. Pri tem je dolžan zagotoviti varovanje ambientalne in arhitektonske celovitosti pokopališča ter umetniškega in kulturnozgodovinskega pomena posameznih grobov. Višina nagrobnega obeležja ne sme presegati višine pokopališkega zidu na oddelku pokopališča, kjer se grob nahaja.
(3) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju s soglasjem upravljavca pokopališča ali brez njega, mora upravljavec najemnika pozvati, da te nepravilnosti odpravi v 15 dneh oziroma si pridobiti soglasje upravljavca. Če najemnik nepravilnosti ne odpravi v 15 dneh oziroma si ne pridobi soglasja upravljavca, lahko upravljavec te nepravilnosti odpravi na stroške najemnika.
(4) Spomenikom in drugim nagrobnim obeležjem groba ter grobnicam, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se lahko videz groba (oblika, material, napis) spreminja le v soglasju z organizacijo, pristojno za varstvo kulturne dediščine.
(5) Napisne plošče z imeni pokojnikov na enotno urejenem prostoru za raztros pepela odraslih in otrok lahko postavlja le upravljavec pokopališča. Če se na prostoru za raztros pepela pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(6) Napisne plošče na stenskih žarnih nišah kolumbarijev lahko postavlja, spreminja, odstranjuje, obnavlja ali izvaja druge posege v prostor le upravljavec pokopališča. Napisnih plošč na stenskih žarnih nišah kolumbarijev se ne sme odvažati z območja pokopališča. Če se na stenski žarni niši kolumbarija pojavi neustrezna plošča, jo je upravljavec pokopališča dolžan odstraniti v roku osmih dni.
(7) Žarne niše lahko vgrajuje le upravljavec pokopališča.
XV. ZVRSTI GROBOV 
41. člen 
(1) Na pokopališčih iz prvega odstavka 21. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov in prostorov:
– enojni, otroški, povečani grobni prostor, vrstni grobovi in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope in
– prostor za raztros pepela.
(2) Spreminjanje zvrsti grobov z deljenjem grobov je dovoljeno le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
XVI. OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
42. člen 
(1) Klasičen enojni grob je širok od 0,70 do 1,50 m, dolg od 2,00 do 2,70 m, globok pa 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,00 m.
(2) Povečan grob je globok 1,80 m z možnostjo poglobitve do 3,00 m, je daljši od enojnega groba in je praviloma ob pokopališkem zidu.
(3) Gradnja novih grobnic je dovoljena le, če to določa ureditveni načrt razdelitve na oddelke in grobove.
43. člen 
(1) Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.
(2) Na grobiščih je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in sveč.
44. člen 
(1) Talni žarni grob je širok 0,60 do 1 m, dolg od 0,60 do 1,20 m, globok pa 0,80 m z možnostjo poglobitve do 1,20 m.
(2) Zidni žarni grob je širok 0,40 m, dolg 0,60 m in visok 0,40 m.
XVII. MIROVALNA DOBA ZA GROBOVE 
45. člen 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto znaša deset let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe. Za pokope z žaro mirovalna doba ne velja.
XVIII. ENOTNI CENIK UPORABE MRLIŠKE VEŽICE 
46. člen 
Za uporabo mrliške vežice plačujejo uporabniki 50 eurov na dan.
XIX. RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
47. člen 
(1) Grobnina za otroški in žarni grob je šestdeset odstotkov najemnine za enojni grob.
(2) Grobnina za grobnice do štiri prostore je štirikratnik najemnine za enojni grob, za grobnice za več kot štiri prostore je šestkratnik najemnine za enojni grob.
(3) Grobnina za povečane grobove je enaka najemnini za enojni grob, pomnoženi s številom možnih pokopov brez poglobitve groba, vendar največ do šest.
(4) Grobnina za raztros pepela in prostor za anonimni pokop se plačata v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob.
(5) Grobnina prostora za napisno ploščo se plača v višini enoinpolletne najemnine za enojni grob ob sklenitvi ali podaljšanju najemne pogodbe.
XX. OBVEZNOSTI NAJEMNIKOV 
48. člen 
(1) Brez soglasja upravljavca pokopališča na grobovih ni dovoljena zasaditev dreves in grmičevja, ki zrastejo več kot meter in pol.
(2) Na pokopališču se lahko seka, žaga, obrezuje ali odstranjuje drevje le s soglasjem upravljavca pokopališča.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
49. člen 
(1) Najemniki grobov in prostorov za napisno ploščo morajo skleniti najemno pogodbo za grob oziroma napisno ploščo, redno plačevati grobnino in v roku 30 dni javiti spremembo bivališča. Najemniki morajo tudi skrbeti za urejen videz groba, to pomeni, da so ga dolžni redno vzdrževati, kar obsega obrezovanje in skrb za zasaditev (dreves, grmovnic, cvetlic in trave), da ta ne posega na sosednje grobove ali poti, skrbeti za vmesne prostore med svojimi in sosednjimi grobovi, skrbeti za grobno opremo, redno odstranjevati plevel in odpadke, ki jih morajo odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo na pokopališču.
(2) Naročniki pogrebnih storitev morajo plačati stroške pogreba, vključno s stroški prve ureditve groba.
(3) Najemniki grobov so dolžni pred postavljanjem, spreminjanjem ali odstranitvijo spomenikov, obnovo spomenikov in grobnic ter vsakim drugim posegom v prostor na pokopališču pridobiti predhodno soglasje upravljavca pokopališča. Izvajalci lahko z deli pričnejo šele po pridobitvi predhodnega soglasja upravljavca pokopališča.
(4) Izvajalci so dolžni upravljavcu pokopališča priglasiti termine izvajanja drugih del, ki niso zajeta v prejšnjem odstavku, na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve).
(5) Obiskovalci pokopališča in ostali uporabniki pokopališč na enotno urejenem prostoru za raztros pepela ne smejo postavljati napisnih plošč z imeni pokojnikov in prinašati drugih stvari, razen cvetja in sveč. Na zelenico ne smejo polagati ničesar.
(6) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugim stavkom prvega odstavka ali tretjim ali četrtim ali petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXI. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA POKOPALIŠČ 
50. člen 
(1) Upravljavec pokopališča upravlja pokopališče tako, da:
– zagotavlja urejenost pokopališča,
– izvaja investicije in investicijsko vzdrževanje,
– oddaja mrliške vežice in poslovilne dvorane,
– oddaja grobove in prostore z napisno ploščo v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– zagotavlja storitve grobarjev in storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– izvaja prvo ureditev groba,
– vgrajuje, odpira in zapira žarne niše,
– postavlja nagrobne betonske temelje na novih oddelkih pokopališč,
– izdaja soglasja v zvezi s posegi na območju pokopališč,
– beleži termine izvajanja drugih del na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij, vrtnarske storitve) in
– izvaja druge naloge skladno z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost, podzakonskimi predpisi in tem odlokom.
(2) Cenik za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči, oblikuje upravljavec pokopališč in ga predloži županu MOL v sprejem.
XXII. PREPOVEDI 
51. člen 
(1) Vsi obiskovalci pokopališča in izvajalci raznih del na pokopališču se morajo vesti primerno kraju in s spoštovanjem do umrlih.
(2) Prilaščanje in poškodovanje stvari na tujih grobovih in pokopališki infrastrukturi ni dovoljeno.
(3) Puščanje kakršnegakoli reklamnega gradiva in sporočil na območju pokopališča in okoliških parkiriščih ni dovoljeno, razen sporočil izvajalca javne službe in upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
52. člen 
(1) Pokopališča in umrle, ki ležijo v mrliških vežicah, se lahko obiskuje samo v času, ki je določen s tem odlokom.
(2) Prevoze, kamnoseška, vrtnarska, kovinostrugarska in druga dela se ne sme opravljati v času zaprtja pokopališča, v bližini napovedane pogrebne svečanosti, ob nedeljah in praznikih ter v času od 28. oktobra do 5. novembra.
(3) Izvajalec del iz prejšnjega odstavka je dolžan okolico izvajanja del počistiti takoj po končanih delih. Kolikor tega ne naredi, to naredi upravljavec pokopališča na stroške izvajalca del.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec del ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
53. člen 
(1) Vstop psov in drugih živali na pokopališče je prepovedan, razen če gre za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(3) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
54. člen 
(1) Na pokopališča ni dovoljen dostop z vozili.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je na pokopališčih dovoljen dostop vozil nujne medicinske pomoči, gasilskih vozil in vozil zaščite in reševanja pri izvajanju intervencijskih nalog, vozil policije, upravljavca pokopališča in Inšpektorata Mestne uprave MOL.
(3) V primerih, ko zaradi velikosti in teže materiala nagrobnih obeležij prevoz z ročnimi vozički ni primeren, lahko upravljavec pokopališča izda soglasje za prevoz materiala z motornim vozilom. Prevoz se lahko opravi le med 7. in 10. uro.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 420 eurov.
XXIII. NADZOR 
55. člen 
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne službe.
(2) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
56. člen 
(1) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča iz tretjega odstavka 49. člena tega odloka, inšpektor Inšpektorata Mestne uprave MOL z odločbo odredi prepoved izvajanja del.
(2) Če najemnik postavlja, spreminja ali odstranjuje spomenik, obnavlja spomenik ali grobnico ali izvaja drug poseg v prostor na pokopališču v nasprotju z izdanim predhodnim soglasjem upravljavca pokopališča iz tretjega odstavka 49. člena tega odloka, inšpektor Inšpektorata Mestne uprave MOL z odločbo odredi odpravo nepravilnosti.
XXIV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
57. člen 
(1) Mestni svet sprejme akt iz drugega odstavka 8. člena v enem letu po uveljavitvi tega odloka, razen če uredba Vlade Republike Slovenije, ki določa metodologijo za oblikovanje cen 24-ure dežurne službe, ne določi drugače.
(2) Mestni svet sprejme sklep iz drugega odstavka 37. člena tega odloka v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
58. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 116/08, 53/09, 25/11 in 53/12), Pravilnik o upepeljevanju (Uradni list RS, št. 4/94) in Pravilnik o standardu za osnovni pogreb (Uradni list RS, št. 42/09).
59. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-1202/2017-3
Ljubljana, dne 29. januarja 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti