Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 410-54/2018 O401 Ob-1341/18, Stran 461
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje inovativnih programov, prireditev in promocije na Tržnici Videm za leto 2018
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, vabi vse zainteresirane vlagatelje, da podajo svojo pisno vlogo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih programov, prireditev in promocije na Tržnici Videm za leto 2018.
Vloga mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih inovativnih programov in prireditev na tržnici Videm, promocija lokalnih izdelkov in kmetij na območju Občine Krško, spodbujanje nakupov na tržnici, osveščanje kupcev o lokalno pridelani ter sezonski hrani in organizacija dogodkov na tržnici Videm v mestu Krško ter celostno promocijo tržnice Videm v mestu Krško.
3. Pogoji javnega razpisa
Pogoji, ki jih mora vsebovati prijava, oziroma vlagatelj, so:
a. da je vlagatelj pravna oseba ali podjetnik, registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo;
b. da ima izkušnje na področju promocije, trženja ter prodaje lokalnih kmetijskih ali rokodelskih izdelkov, organizacije sejmov lokalnih rokodelskih, kmetijskih in živilskih izdelkov, kar potrjuje s priloženo izjavo;
c. da je vlagatelj organiziral vsaj tri dogodke ali sejme lokalnih proizvodov v zadnjih dveh letih na območju Občine Krško (obrazec št. 3);
d. da vlagatelj razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi kapacitetami, delovnimi sredstvi ter ostalimi pripravami, ki so potrebne za uspešno izvajanje predmeta razpisa, kar potrjuje s priloženo izjavo;
e. da je vlagatelj pridobil soglasje za uporabo prostora koncesionarja tržnične dejavnosti na tržnici Videm (razen v primeru, če odda ponudbo sam koncesionar) za izvedbo prireditev;
f. da je vlagatelj organizator prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis, kar potrjuje s priloženo izjavo;
g. da vlagatelj v program prireditev vključuje fizične in pravne osebe, ki delujejo na področju razvoja podeželja na območju občine, pri čemer bo pri kulturnih vsebinah poudarek na izvajanju v slovenskem jeziku, kar potrjuje s priloženo izjavo;
h. da vlagatelj nima zapadlih in neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, kar potrjuje s priloženo izjavo;
i. da vlagatelj ni v postopku prisilnega prenehanja, stečajnemu postopku ali postopku prisilne poravnave, ter zoper njega ni podanega predloga za začetek teh postopkov, ter da ni opustil poslovne dejavnosti, kar potrjuje s priloženo izjavo;
j. da ima vlagatelj poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Krško, kar potrjuje s priloženo izjavo;
k. da za vsebine, prijavljene na javni razpis, ni prejel nobenih sredstev iz proračuna občine Krško ali Države ali EU;
l. da vlagatelj prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko povzročil tretji osebi, kar potrjuje s priloženo izjavo.
Ne glede na navedene pogoje ima Občina Krško pravico za preverjanje izpolnjevanja le-teh, pravico pridobiti podatke iz uradnih evidenc, oziroma ji je vlagatelj na njeno zahtevo dolžan dostaviti v 30 dneh od prejema zahteve.
Vse vloge tistih vlagateljev, ki so za isti namen oziroma programe in aktivnosti že ali še bodo prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugih virov Občinskega proračuna, bodo zavrnjene.
4. Vsebina programov in prireditev
Vlagatelj mora priložiti pregledni vsebinski in finančni načrt za posamezno aktivnost z vsebinskim opisom vsake prireditve oziroma programa ali promocije in njegove finančne vrednosti.
Izvedba programov oziroma prireditev in promocija mora predstavljati obogatitev celovite ponudbe na tržnici Videm, biti dostopna širšemu krogu obiskovalcev, ter hkrati:
– vplivati na razvoj tržnice in promocijo lokalnih rokodelskih in živilskih proizvodov ter tako prispevati k večji prepoznavnosti celotne Občine oziroma regije;
– ohranjati in promovirati kmetijstvo, kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje, ter posledično prispevati k oživitvi tržnice Videm.
Upoštevane bodo tudi predstavitve in nastopi (npr. folklorni nastopi, razstave domačih in umetnostnih obrti, razstave kulinarike itd.), ki vplivajo na kulturni razvoj in promocijo krajev v Občini Krško. Posamezna prireditev lahko vsebuje sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino prispevajo k razvoj podeželja ali promociji tržnice in večjo prepoznavnost celotne občine.
5. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje inovativnih programov in promocije tržnice Videm, je 49.000 EUR z DDV, na proračunski vrstici 5021-Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij.
6. Merilo za izbor
Najboljšega izvajalca programa se bo izbralo po kriteriju »vsebinski in finančni načrt«. V okviru kriterija se bo vlagatelju dodelilo največ 100 točk, oziroma ustrezno število točk glede na predložen načrt. Pri opisu načrta se bosta upoštevala vsebina in obseg.
Najboljši kandidat bo izbran na osnovi najvišjega števila točk.
7. Postopek izbire najugodnejše ponudbe in sklenitev pogodbe: za obravnavo prispelih vlog in sklenitev pogodbe se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
8. Skupna prijava
Če več kandidatov odda skupno prijavo, mora vsaj en kandidat (partner) posebej izpolnjevati vse pogoje pod točko 3, 5. in 6. Vsi kandidati oziroma partnerji iz skupne prijave odgovarjajo za vse obveznosti do Občine Krško in tretjih oseb solidarno.
Občina Krško sklene pogodbo z enim kandidatom iz skupne prijave. E-računi morajo biti dostavljeni na Občino Krško najkasneje do 21. 11. 2018.
9. Predložitev in odpiranje vlog
Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Občine Krško do dne 2. 3. 2018, najkasneje do 13. ure v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – JR za izvedbo programov in dogodkov na Tržnici Videm, št. 330-4/2018«.
Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani. Vlagatelji oddajo prijave po pošti navadno ali priporočeno ali osebno na naslov lastnika: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Odpiranje vlog in postopek za izbor vlagateljev bo opravila komisija imenovana z odločbo župana. Odpiranje vlog ne bo javno.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencu bodo sredstva iz proračuna občine nakazana v dveh delih na transakcijski račun upravičenca, na podlagi obojestransko podpisane pogodbe, e-računa in priloženega poročila.
Prvi del računa bo plačan po zaključenih programih in prireditvah, ki bodo izvedene do 30. 6. 2018 in drugi del, po zaključenih programih in prireditvah, ki bodo izvedene do 21. 11. 2018.
10. Vsebina prijave
Vlagatelj mora v prijavi predložiti naslednje obrazce oziroma dokumente:
– Obrazec 1 (Podatki o vlagatelju) navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko;
– Obrazec 2 (Izjave);
– Obrazce 3 (Soglasje koncesionarja tržnice);
– Obrazec 4 Seznam izvedenih programov in dogodkov-reference);
– Obrazec 5 (Seznam predvidenih programov/dogodkov/ promocije);
– Obrazec 6 (Osnutek pogodbe).
Prijavo, obrazce in vsako stran osnutka pogodbe mora podpisati ter parafirati pooblaščena oseba vlagatelja, s čimer le-ta potrjuje, da je seznanjena z razpisnimi pogoji.
11. Izločitveni razlogi
Občina Krško bo izločila ponudbo:
– ki ne izpolnjuje pogojev oziroma zahtev iz razpisne dokumentacije.
Nepravočasne ali nepravilno opremljene vloge bodo vlagateljem vrnjene neodprte in s tem ne bodo obravnavane.
12. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb: Občina Krško si na podlagi tega postopka pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim vlagateljem tako, da začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi oziroma zavrne vse vloge.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij med razpisom: razpisna dokumentacija je od dneva najave javnega razpisa v Uradnem listu RS in objave javnega razpisa na portalu Občine, dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, v rubriki javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Magdalena Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si.
14. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: občina si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo. Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo vlagateljem posredovana na spletni strani Občine Krško in se šteje kot del razpisne dokumentacije.
Občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti