Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

371. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018, stran 1245.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 22. redni seji dne 7. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018 
1. člen 
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 20/17 z dne 21. 4. 2017) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.289.568,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.053.856,23
70
DAVČNI PRIHODKI
1.837.687,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1.702.797,00
703 Davki na premoženje
86.890,00
704 Domači davki na blago in storitve
47.000,00
706 Drugi davki
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
216.169,23
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
202.445,92
711 Takse in pristojbine
1.800,00
712 Globe in druge denarne kazni
850,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
11.073,31
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.800,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.800,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
233.911,77
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
233.911,77
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva iz Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.306.156,70
40
TEKOČI ODHODKI
858.439,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
261.957,67
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.306,20
402 Izdatki za blago in storitve
455.175,13
403 Plačila domačih obresti
100.000,00
409 Rezerve
2.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
887.476,70
410 Subvencije
10.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
519.157,18
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.202,65
413 Drugi tekoči domači transferi
210.116,87
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
522.741,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
522.741,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
37.500,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
28.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–16.588,70
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
110.432,00
50
ZADOLŽEVANJE
110.432,00
500 Domače zadolževanje
110.432,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
93.843,30
55
ODPLAČILA DOLGA
93.843,30
550 Odplačila domačega dolga
93.843,30
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
16.588,70
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
16.588,70
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
7.021,44
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
7.021,44
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Vsa ostala določila Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018, ki se s tem odlokom ne spremenijo, ostanejo še naprej v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 007-0002/2018-3
Gornji Petrovci, dne 12. februarja 2018
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti