Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 023-3/2018-DI/1 Ob-1361/18, Stran 492
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16)
javno zbiranje ponudb 
za prodajo dveh rabljenih vozil ZZZS 
1. Predmet objave
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh rabljenih službenih vozil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec).
Podatki o vozilih, ki sta predmet prodaje, so navedeni v Prilogi 1. Obe vozili sta v voznem stanju in se prodajata posamično. Ponudnik lahko v ponudbi ponudi kupnino za eno ali obe vozili.
2. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani ponudnik lahko obrazce, na katerih bo podal ponudbo, brezplačno pridobi do roka za oddajo ponudb v poslovnem času prodajalca, in sicer:
– osebno v tiskani obliki na naslovu sedeža prodajalca: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, glavna pisarna (soba št. 51 / pritličje) ali
– po elektronski pošti v e-obliki tako, da to sporoči prodajalcu na e-naslov: vojko.breznik@zzzs.si in v vednost jurij.ahacic@zzzs.si.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja rabljenih vozil bo izvedena na podlagi kupoprodajne pogodbe. Na vozilih, ki sta predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica. Obe vozili se prodajata po načelu »videno-kupljeno« in sta v voznem stanju.
4. Ogled vozil: ogled vozil je mogoč le po predhodni najavi po telefonu ali elektronski pošti kontaktni osebi prodajalca. Kontaktna oseba za ogled vozil in ostale informacije za posamično vozilo je navedena v Prilogi 1 te objave.
5. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je torek, 6. 3. 2018, do 10. ure.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
– po pošti na naslov prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, ali
– osebno na naslovu prodajalca, pritličje, glavna pisarna, soba 51.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti navedeno:
– naziv in naslov prodajalca,
– oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba – Prodaja vozil 2018«,
– naziv oziroma ime in naslov ponudnika.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od datuma objave postopka javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Vsebina ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo:
– obrazec Podatki o ponudniku (Obrazec 1)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Ponudba (Obrazec 2)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
– obrazec Izjava o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (Obrazec 3)
Izpolnjen in podpisan s strani ponudnika.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene.
Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo. Ponudbo ponudnik lahko odda za eno ali obe vozili.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 6. 3. 2018, ob 11. uri, na sedežu prodajalca: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana, sejna soba 231/II (III. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb prodajalcu izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, katerih pravica zastopanja ponudnika je razvidna iz javno dostopnih registrov.
8. Višina kupnine in merilo za izbor
Ponudnik v obrazcu Ponudba (Obrazec 2), ki je sestavni del ponudbe, navede ponudbeno višino kupnine v evrih z vključenim DDV za posamezno vozilo.
Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izhodiščne vrednosti vozil, ki so navedene v Prilogi 1.
Merilo za izbor kupca je ponujena kupnina v evrih z vključenim DDV. Posamezno vozilo bo prodano kupcu, ki bo ponudil enako ali višjo kupnino od izhodiščne vrednosti v Prilogi 1 in ki bo najvišja izmed ponujenih kupnin za to vozilo. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najvišjo kupnino, se bo vozilo prodalo kupcu, ki bo izmed ponudnikov v dodatnih pogajanjih ponudil najvišjo kupnino.
V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Prodajalec si pridržuje pravico, da vozila ne proda, če najvišja ponujena kupnina ne doseže izhodiščne vrednosti ter ponovi postopek odprodaje.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
9. Sklepanje kupoprodajne pogodbe
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila kupoprodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o opravljeni izbiri.
V kolikor izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe in ne poravna celotno kupnino v predpisanem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil.
10. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna celotno kupnino v enkratnem znesku na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 8 dni od izstavitve računa na transakcijski račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, št. SI56 0110 0603 0274 014, odprt pri Banki Slovenije. Sklic bo naveden na izstavljenem računu. V primeru, da je kupec proračunski porabnik, je rok plačila 30 dni od izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Izročitev vozila in prenos lastninske pravice na kupca se izvrši po predložitvi dokazila o plačilu celotne kupnine in vračilu podpisanega izvoda kupoprodajne pogodbe s strani kupca.
Vse morebitne stroške in takse v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.
Kupec je dolžan odpeljati vozilo najkasneje v treh dneh po celotnem plačilu kupnine.
11. Ustavitev postopka: prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Odgovorna in kontaktna oseba za izvedbo postopka: vsa dodatna pojasnila in ostale informacije v zvezi s postopkom prodaje daje Jure Ahačič, 01/30-77-503, 041/722-608, jurij.ahacic@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
Priloga: Podatki o vozilih, ki sta predmet prodaje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti