Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

394. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič, stran 1314.

  
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vrednotenju in sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje, izbor in sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega proračuna, namenjenih sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič.
2. člen 
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost kulturnih društev,
– posamezni programi ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– izvedba prireditev občinskega pomena,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– dejavnost območnega javnega sklada za kulturne dejavnosti,
– nakup opreme na področju kulture.
3. člen 
Izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– neprofitna ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi.
4. člen 
Izvajalci letnih programov na področju ljubiteljske kulture morajo za sofinanciranje izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Semič; pogoj, da imajo sedež v Občini Semič ne velja za kulturna društva, katerih člani so tudi občanke in občani Občine Semič in je izvajanje njihovega programa v interesu Občine Semič,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,
– da izvajajo svoja programe že najmanj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
II. POSTOPEK IZBORA IZVAJACEV KULTURNIH PROGRAMOV 
5. člen 
Občinski svet Občine Semič s sprejemom letnega programa kulture za tekoče leto določi obseg sredstev za programe ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Postopek izbire programov se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna, se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina Semič vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi vsebino javnega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina na spletni strani občine.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo višine sredstev za posamezne programe, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen 
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavitelji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen 
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija,
– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa in ima na ovojnici navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja,
– če jo je vložila upravičena oseba.
9. člen 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe iz drugih proračunskih postavk proračuna Občine Semič, ne more uveljavljati te pravice preko razpisa za namene iz tega pravilnika.
10. člen 
Postopek odpiranja ponudb vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu prispelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
11. člen 
Vloge, ki niso oddane v skladu z določbami iz prve, tretje in četrte alineje 8. člena tega pravilnika ter niso oddane na predpisanih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.
Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prijavitelja, da v roku osem dni od prevzema pisnega poziva za dopolnitev prijave, le-to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.
Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je dovoljena pritožba na župana Občine Semič v roku osmih dni od vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.
Pritožba na odločitev župana ni možna, v nadaljevanju postopka prijavitelj lahko sproži upravni spor pri pristojnem sodišču.
12. člen 
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje tričlansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Člani komisije ne smejo biti predsednik, podpredsednik ali član upravnega odbora društva, predlagani kandidati pa naj bi imeli ustrezne izkušnje s področja kulture. Komisiji pri delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.
13. člen 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika in razpisne dokumentacije.
Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja posameznega programa vseh izvajalcev letnih programov kulture, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Semič. Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije. Poročilo predložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda sklep o izbiri izvajalcev.
14. člen 
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v upravnem postopku s katero:
– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev za posamezne kulturne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu in
– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje.
Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritožba na župana Občine Semič v roku petnajst dni od njene vročitve. Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
15. člen 
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je dokončna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen 
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, ki mora poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajst dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje vloge za sofinanciranje.
III. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODB 
17. člen
Izvajalci letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič so dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sredstva iz občinskega proračuna.
Občina Semič in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost porabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje letnega programa kulture izbranega izvajalca.
V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev ali neizvajanje letnega programa s strani izvajalca, se sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.
18. člen 
Izvajalec letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti, pri katerem se ugotovi kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa kulture.
Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa kulture tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.
IV. UPORABA OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE 
19. člen
Izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v javnem interesu iz Občine Semič, imajo pravico do brezplačne uporabe objektov za izvajanje programov kulture v lasti Občine Semič.
Za prireditve, za katere se zaračunava vstopnino, izvajalci delno krijejo stroške uporabe prostorov, tehnike in kadra Kulturnega centra Semič. Višino prispevka s sklepom določi Občinski svet Občine Semič.
V. NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE KULTURNIH PROGRAMOV 
20. člen
Nakup opreme za izvajanje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se lahko sofinancira le do višine sredstev, določene v letnem programu kulture.
VI. IZVEDBA PRIREDITEV OBČINSKEGA POMENA 
21. člen
Prireditve občinskega pomena in obseg sredstev za izvedbo teh prireditev se določi z letnim programom kulture.
VII. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH PROGRAMOV KULTURE 
22. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajalcev kulture v Občini Semič so priloga tega pravilnika.
Vrednost posameznega programa kulture se na osnovi meril za vrednotenje letnih programov kulture določi v točkah. Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu glede na skupno število točk doseženih znotraj posameznega programa kulture in glede na sprejeto višino namenskih sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje posebej sprejme Občinski svet Občine Semič.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič (Uradni list RS, št. 110/09).
24. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/2018-2
Semič, dne 1. februarja 2018
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti