Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Št. 41011-0001/2018 Ob-1331/18, Stran 446
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2018), Lokalnega programa kulture v Občini Prevalje za obdobje 2015–2018 in Izvedbenega načrta kulture Občine Prevalje za leto 2018, Občina Prevalje objavlja
javni razpis 
za izbiro programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2018 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
I. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira programov ljubiteljske kulture, ki se bodo v letu 2018 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
III. Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2018 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulture: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– program je nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in
– program poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem koledarskem letu;
– program bo izveden v tekočem letu;
– rezultati vadbe so predstavljeni:
– v Občini Prevalje in
– enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar pravilnik določa drugače in 
– izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine in v skladu z zahtevanimi kriteriji in standardi občine.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva;
b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta.
V. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012 in 4/2016).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2018, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 36.156 €, od tega sredstva v višini 21.694 € za programe v letu 2018 in sredstva v višini 14.462 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2018.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, prijavne obrazce in vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
IX. Razpisni rok in način oddaje prijav
Vlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 16. 3. 2018 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje v letu 2018«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je do naročnika prispela najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12. ure. Vloga, ki ni pravočasna, se neodprta vrne vlagatelju.
Na zaprti pisemski ovojnici mora biti prilepljen izpolnjen obrazec Oprema ponudbe, oziroma morajo biti na ovojnici razvidni podatki: naziv in naslov vlagatelja in prejemnika ter pripis in oznaka skladno z zahtevo točke IX. javnega razpisa.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 19. 3. 2018 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulture v letu 2018.
Občina Prevalje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti