Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018

Kazalo

Ob-1359/18, Stran 372
Sprememba 
RRA Koroška d.o.o. objavlja spremembe Tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme v Koroški regiji, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/17 dne 28. 4. 2017, v katerega se vključijo naslednje spremembe:
V celotnem besedilu razpisa se Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb nadomesti s Četrtim javnim razpisom za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018.
V tč.1. Predmet javnega razpisa se briše tč. 5 in se nadomesti z:
5. Mariborska razvojna agencija je v Uradnem listu RS, št. 9 z dne 16. 2. 2018 objavila Četrti javni razpis za sofinanciranja manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018 (v nadaljevanju: razpis manjše začetne naložbe), ki je namenjen gospodarskim subjektom, ki imajo svoj sedež oziroma registriran del v naslednjih občinah iz Koroške regije: Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Ta podjetja lahko kandidirajo za sredstva po obeh razpisih, eden od pogojev za pridobitev nepovratnih sredstev po razpisu za manjše začetne naložbe pa je pridobitev kredita z garancijo po tem javnem razpisu.
Tč. 2. Razpisna dokumentacija se briše in se nadomesti z:
2. Razpisna dokumentacija
2.1. Razpisna dokumentacija za pridobitev garancije po »de minimis« shemi vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa
– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška (1-1 – če se prijavljate samo za garancijo), ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilogami, posredujete na RRA Koroška
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Koroška,
– merila za ocenjevanje vlog in navodilo, 
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške,
– Razpisni obrazec št. 3: vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– Razpisni obrazec št. 4: vzorec besedila garancije,
– Razpisni obrezec št. 5: vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na RRA Koroška. Dosegljiv bo na spletni strani RRA Koroška http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi ter
– Razpisni obrazec št. 6: vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2.2. Razpisna dokumentacija za pridobitev garancije v povezavi z manjšimi začetnimi naložbami je sestavni del Četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018 in razpisne dokumentacije.
2.3. Obvezna vsebina vloge za pridobitev garancije po »de minimis« shemi:
– Izpolnjen in podpisan razpisni obrazec št. 1: Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Koroška (1-1 – če se prijavljate samo za garancijo),
– Poslovni načrt ali Predstavitev podjetja in namena kredita s prilogami
– Razpisni obrazec št. 2: izjava o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške
– Razpisni obrazec št. 3: parafiran vzorec pogodbe o izdaji garancije
– Potrdilo FURS o poravnanih obveznostih do države
– Bonitetna ocena AJPES-a – S.BON-1 za družbe, samostojne podjetnike in zadruge, ter S.BON-1/K za skupino podjetij, ki ne sme biti starejša od 30 dni od datuma oddaje vloge. Potrdilo ZZZS o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge
2.4. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Koroška http://www.rra-koroska.si/si/aktualno/razpisi. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu pridobijo v delovnih dneh od 9. do 14. ure na tel. 059/085-180 oziroma na e-naslov: finance@rra-koroska.si.
V tč. 3: Roki in način prijave se briše tč. 3 in tč. 9 in se nadomesti z:
3. V kolikor prijavitelj kandidira tudi za nepovratna sredstva po razpisu manjše začetne naložbe, mora upoštevati način prijave in razpisne roke iz Četrtega javnega razpisa za sofinanciranje manjših začetnih investicij in razpisne dokumentacije.
Črta se tč. 4.4. Pogoji po shemi regionalne pomoči vključno s točkami 4.4.1., 4.4.2. in 4.4.3. in se nadomesti z:
4.4. Razpisni pogoji po shemi regionalne pomoči so določeni v Četrtem javnem razpisu za sofinanciranje manjših začetnih investicij na problemskem območju Maribora s širšo okolico 2018 in v razpisni dokumentaciji.
V tč. 5. Merila za ocenjevanje se v tč. II. C. Dodatno merilo za ocenitev vlog doda alineja:
– Zgodovina financiranja
V tč. 5. Merila za ocenjevanje se briše zadnji odstavek in se nadomesti z:
Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij in nepovratnih sredstev po regionalni shemi pomoči je 95, pogoj za dodelitev garancije in nepovratnih sredstev je zraven pozitivnega sklepa kreditno garancijskega odbora doseženih najmanj 50 točk.
Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
RRA Koroška d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti