Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold, stran 1579.

  
Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17), 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 1. 2. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 59/15) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Župan ob objavi javnega razpisa s sklepom imenuje tričlansko komisijo za odpiranje, ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na javni razpis. Člani komisije ne smejo biti člani društev, ki sodelujejo na razpisu.«
2. člen 
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»Komisija odpre in pregleda na razpis prispele vloge. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga v roku osmih dni pisno pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu in pravilniku. Komisija ves čas vodi zapisnike o svojem delu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Predlog prejemnikov sredstev se predloži tajniku občine.
Tajnik občine, izda sklepe o izboru prejemnikom sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Zoper ta sklep je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom, odločitev župana o pritožbi je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.«
3. člen 
10. in 11. člen se brišeta.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2018-1
Prebold, dne 1. februarja 2018
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.