Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2018 z dne 21. 2. 2018

Kazalo

421. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4), stran 1362.

  
Na podlagi 27. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4) 
1. člen 
(vsebina) 
Ta splošni akt vsebuje načrt uporabe radijskih frekvenc, s katerim Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) podrobneje opredeli namen uporabe in način dodelitve radijskih frekvenc znotraj radiofrekvenčnih pasov, ki so za posamezne radiokomunikacijske storitve predvideni z Uredbo o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 69/13, 1/17; v nadaljnjem besedilu: uredba), in določi tehnične parametre za uporabo radijskih frekvenc.
Ta splošni akt se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1–15) (TRIS št. 2017/107/SI).
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Državna uporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, v nadaljnjem besedilu: zakon) izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z Uredbo o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe (Uradni list RS, št. 61/05).
2. Državna souporaba je uporaba radijskih frekvenc v skladu z drugim odstavkom 31. člena zakona za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z Uredbo o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe pod pogojem, da njihova uporaba ne vpliva na uporabo radijskih frekvenc, ki jih je agencija dodelila z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v zakonu in uredbi.
3. člen 
(načrt uporabe radijskih frekvenc) 
Ta splošni akt sestavljajo:
– besedilo členov;
– tabeli uporabe radijskih frekvenc (Priloga A: A1 in A2),
– uporabljene kratice (Priloga B),
– uporabljeni dokumenti in posebni tehnični pogoji (Priloga C).
4. člen 
(tabeli uporabe radijskih frekvenc) 
Prilogo A sestavljata dve tabeli (A1 in A2).
V Prilogi A1 (Osnovna tabela) je določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki so v neposredni povezavi z radiokomunikacijskim storitvami iz uredbe.
(1) Prvi stolpec tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 8,3 kHz do 3000 GHz.
(2) V drugem stolpcu tabele (2) so vključene radiokomunikacijske storitve v skladu z dokumenti Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše) kot so določene v uredbi; v primeru neskladja veljajo določbe uredbe.
(3) V tretjem stolpcu tabele (3) so z izrazoma »državna uporaba« in »državna souporaba« označene radijske frekvence, ki so določene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Radiokomunikacijske storitve morajo ustrezati splošnim zahtevam iz drugega in posebnim pogojem iz petega stolpca. Podrobnejšo razdelitev storitev se uredi v skladu s tretjim odstavkom 31. člena zakona.
(4) V četrtem stolpcu tabele (4) so določene aplikacije, ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
– vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše);
– frekvenčni pas;
– dupleksni razmak in/ali širina radiofrekvenčnega kanala (če je potrebno določiti);
– oznaka dokumenta ali posebnega tehničnega pogoja iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe;
– dodatni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih;
– standardi, ki za radijsko opremo zagotavljajo skladnost glede na zakon, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti (harmonizirani evropski standardi – SIST EN). Pri aplikacijah, kjer je uporaba radijskih frekvenc dovoljena na podlagi splošne odobritve (31. člen zakona), mora radijska oprema izpolnjevati poleg ostalih zahtev tudi vse zahteve v navedenih standardih.
(5) V petem stolpcu tabele (5) so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc.
– način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2.;
– glede na način dodelitve je določena primarna (P) ali sekundarna (S) uporaba. Sekundarna uporaba pomeni uporabo frekvenc na način, da ne moti ostalih storitev v frekvenčnem pasu.in ne zahteva zaščite pred njimi;
– način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3. v skladu z določbami splošnega akta iz 60. člena zakona, ki določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc; v primeru neskladja se upoštevajo določbe splošnega akta iz 60. člena zakona.
(6) Šesti stolpec tabele (6) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.
V Prilogi A2 je podrobneje določena uporaba radijskih frekvenc za aplikacije, ki niso v povezavi z radiokomunikacijskimi storitvami določenimi v uredbi.
Oznaka posamezne podtabele je naziv aplikacije v obliki, kot so določene v dokumentih Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše)
(1) Prvi stolpec posamezne tabele (1) določa radiofrekvenčne podpasove radijskih frekvenc od 8,3 kHz do 3000 GHz.
(2) V drugem stolpcu tabele (4) so določene aplikacije, ki so dovoljene v posameznem frekvenčnem pasu. Opis sestavljajo:
– vrsta aplikacije, ki je določena v dokumentu Evropske unije (npr. 2007/344/EC ali novejše);
– frekvenčni pas;
– oznaka dokumenta ali posebnega tehničnega pogoja iz Priloge C, ki podrobneje opredeljuje pogoje uporabe;
– dodatni parametri, ki niso določeni v naštetih dokumentih;
– standardi, ki za radijsko opremo zagotavljajo skladnost glede na zakon, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti (harmonizirani evropski standardi – SIST EN). Pri aplikacijah, kjer je uporaba radijskih frekvenc dovoljena na podlagi splošne odobritve (31. člen zakona), mora radijska oprema izpolnjevati poleg ostalih zahtev tudi vse zahteve v navedenih standardih.
(3) V tretjem stolpcu tabele (5) so navedeni način dodelitve radijskih frekvenc, status in način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc:
– način dodelitve radijskih frekvenc je določen z oznako dokumenta (vloge) iz Priloge C.1.2.,
– status določa, ali je za posamezno aplikacijo določena primarna ali sekundarna uporaba v skladu z ITU RR,
– način izračuna števila točk za plačilo za uporabo radijskih frekvenc je naveden kot oznaka izračuna iz Priloge C.1.3. v skladu z določbami splošnega akta iz 60. člena zakona, ki določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc; v primeru neskladja se upoštevajo določbe splošnega akta iz 60. člena zakona.
(5) Četrti stolpec tabele (6) določa, kjer je potrebno, spremembe in/ali spremembe in/ali zahteve za spremembe uporabe v prehodnem obdobju.
5. člen 
(implementacija dokumentov Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije) 
V tabelah C.5 so navedeni dokumenti Evropske konference uprav za pošto in telekomunikacije (CEPT), ki so sestavni del tega splošnega akta. Tabele sestavljajo:
– oznaka dokumenta;
– naslov;
– status dokumenta v skladu s pravili CEPT.
6. člen 
(uporaba radijskih frekvenc) 
Tehnične rešitve za uporabo radijskih frekvenc (drugi odstavek 27. člena zakona) morajo biti v skladu z zakonom, ki določa tehnične zahteve za ugotavljanje skladnosti.
7. člen 
(dopuščena drugačna uporaba radijskih frekvenc) 
Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme lahko izda agencija tudi za opremo, ki ne ustreza določbi iz 6. člena tega splošnega akta v skladu z drugim odstavkom 53. člena zakona.
Odločbe Agencije morajo ustrezati načelom prava EU.
8. člen 
(spremembe tega splošnega akta) 
(1) Agencija lahko brez predhodnega javnega usklajevanja v splošnem aktu spremeni naslednje podatke:
– navedbe standardov v prilogi A1;
– navedbe standardov v prilogi A2;
– spisek dokumentov v Prilogi C.1 (zakon in podzakonski akti).
(2) Agencija v treh mesecih po začetku veljavnosti tega splošnega akta uskladi podatke v Sistemu obveščanja o frekvencah ERO (EFIS) kot je določeno v dokumentih Evropske Unije (npr. 2007/344/EC ali novejše).
9. člen 
(Splošni akt v angleškem jeziku) 
Agencija objavi neuradni prevod in neuradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta na spletnih straneh agencije.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo uporabljati določbe Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3) (Uradni list RS, št. 91/13, 31/15, 42/15 – popr. in 18/16).
Ljubljana, dne 15. februarja 2018
EVA 2017-3130-0007
Direktorica 
mag. Tanja Muha l.r.
K temu splošnemu aktu so dali soglasje:
Ministrstvo za obrambo
381-8/2018-8 z dne 6. 2. 2018
Ministrstvo za notranje zadeve
381-336/2017/2 (2841-03) z dne 4. 1. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo
007-8/2018/22-02411138 z dne 5. 2. 2018
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
0070-6/2017/2 z dne 5. 1. 2018

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti