Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

494. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica, stran 1762.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 28. redni seji dne 14. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta odlok določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad porabo sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Sevnica (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: NPŠ) in Izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: IN NPŠ) ter se uresničuje, tako da občina:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa.
3. člen 
(letni program športa – LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg javnih sredstev, ki se zagotavljajo v občinskem proračunu.
(2) LPŠ za posamezno koledarsko leto sprejme občinski svet, praviloma po sprejemu občinskega proračuna, po predhodnem mnenju občinske športne zveze, če ta obstaja. Občinski svet lahko sprejme LPŠ brez predhodnega mnenja, če ga občinska športna zveza ne poda v roku enega meseca.
(3) V LPŠ se glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
4. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce LPŠ iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok 
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
c) Prostočasna športna vzgoja mladine 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih zvez
3.2. Delovanje društev
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
5. člen 
(izvajalci LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji in delujejo v občini,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, in opravljajo nepridobitno dejavnost,
– zasebni športni delavci, ki so vpisani v razvid zasebnih športnih delavcev po Zakonu o športu in samostojno opravljajo delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost,
– društva invalidov, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu,
– društva upokojencev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti v športu.
(2) Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci LPŠ po tem odloku.
II. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA 
6. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci LPŠ imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– se pravočasno prijavijo na javni razpis za izbor izvajalcev LPŠ,
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– v obsegu predpisanega števila udeležencev v vadbeni skupini po tem odloku morajo biti v netekmovalne programe (prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport starejših, šport invalidov) vključeni samo občani občine, v tekmovalne programe (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov) pa vsaj 70 % občanov občine, v nasprotnem primeru se program ne sofinancira,
– prijavljene programe izvajajo na območju občine,
– izvajajo športne programe, ki so predmet javnega razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
7. člen 
(pogoji in merila) 
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa in merila za izbiro programov oziroma področij LPŠ so navedena v prilogi »Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov in področij« (v nadaljevanju: merila), ki je sestavni del odloka.
8. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja posameznih programov in področij LPŠ se izračuna na podlagi točkovnega sistema v skladu z merili po postopku, ki je določen s tem odlokom.
9. člen 
(postopek izbire in sofinanciranja izvajalcev LPŠ) 
(1) Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se izvede kot javni razpis. V okviru razpisanih sredstev se sofinancirajo tisti programi ali področja LPŠ, ki so glede na pogoje in merila iz javnega razpisa najbolje ocenjeni.
(2) Postopek izbire izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za šport v občini poteka po naslednjem zaporedju:
– sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, s katerim se določi predmet sofinanciranja, predviden obseg javnih sredstev, cilje, ki se jih da doseči z javnim razpisom ter besedilo javnega razpisa,
– imenovanje komisije za izvedbo postopka javnega razpisa,
– objava javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov in področij,
– odpiranje prejetih vlog,
– strokovni pregled in ocenjevanje popolnih vlog,
– izdaja odločb vlagateljem,
– obravnava ugovorov,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja izbranih področij in namenske porabe proračunskih sredstev,
– obravnava poročil izvajalcev o izvedenih programih športa in ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
10. člen 
(komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(2) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani, v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti in varovanju osebnih podatkov.
(4) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan, se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
(5) Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina članov, za odločanje pa navadna večina prisotnih članov.
(6) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja uslužbenec občinske uprave, ki opravlja naloge na področju športa, in je tudi član komisije.
11. člen 
(javni razpis) 
(1) Po sprejemu LPŠ se na podlagi sklepa župana objavi javni razpis za sofinanciranje izvajanja LPŠ in razpisno dokumentacijo.
(2) Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca razpisa,
– pravno podlago za izvedbo razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu in merila,
– predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega lahko zaprosijo zanjo.
(3) Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od štirinajst (14) dni in ne daljši od trideset (30) dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Sevnica, povzetek pa v Uradnem listu Republike Slovenije in v medijih.
12. člen 
(razpisna dokumentacija) 
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki omogočajo izdelavo popolne vloge za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– pogoje in merila,
– informacijo o dostopu do tega odloka ter
– vzorec pogodbe o sofinanciranju.
13. člen 
(vloga) 
(1) Vloga na javni razpis mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
14. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile prejete.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava na podlagi ugotovitve komisije zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in vsebuje:
– kraj in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitev o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
15. člen 
(poziv k dopolnitvi vloge) 
(1) Komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni od dneva vročitve.
(2) Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, občinska uprava vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
16. člen 
(ocenjevanje in vrednotenje vlog) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov in področij LPŠ.
(2) Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij letnega programa športa.
(3) Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vodi zapisnik, v katerem navede razloge za razvrstitev (točkovanje) ter predlog in obseg sofinanciranja programov in področij LPŠ oziroma kateri programi se ne sofinancirajo.
(4) Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni.
17. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja LPŠ.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
18. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov občine ter izvajalca LPŠ,
– vsebina in obseg izbranih programov in področij športa,
– čas realizacije,
– višina in način (roki) izplačila sredstev za izbrane programe in področja športa,
– način nadzora nad izvajanjem LPŠ in nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– rok za oddajo poročil,
– določilo, da mora izvajalec LPŠ ob nenamenski porabi sredstva vrniti v občinski proračun,
– določilo, da izvajalec LPŠ, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
19. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri se vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni od dneva vročitve pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
20. člen 
(ugovor) 
(1) Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži ugovor pri občinski upravi. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(2) Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog.
(3 Župan o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
21. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
22. člen 
(dolžnosti izvajalcev LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane programe in področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti samo za stroške izvedbe programa, za katerega so namenjeni v skladu z javnim razpisom.
(2) Izvajalci športnega programa, ki so izbrani za izvajanje LPŠ, so dolžni javno objaviti izračun cene športnega programa, za katerega za izvajanje prejemajo javna sredstva.
(3) Športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih sredstev, so za uporabnika brezplačni. V primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz javnih sredstev, mora izvajalec LPŠ stroške, ki jih krijejo vadeči, sorazmerno zmanjšati.
(4) Spremljanje realizacije izbranih področij športa in namenskega koriščenja proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, ki obravnava prejeta poročila in oceni skladnost realizacije programov s pogodbenimi določili. V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjen del programa finančna sredstva ne izplačajo oziroma jih morajo vrniti.
(5) Strokovna služba občinske uprave lahko izvaja nadzor nad izvajanjem programov z napovedanimi in nenapovedanimi obiski. O izvedbi nadzora se sestavi zapisnik in en izvod posreduje nadzorovanemu izvajalcu LPŠ.
(6) V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka ugotovi, da izvajalec programa ne izvaja ali ga ne izvaja v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo, ga o tem pisno opozori. V primeru, da izvajalec kljub pisnem opozorilu ne začne izvajati programa v skladu s pogodbo, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.
(7) Izvajalec, ki ne izvaja programov ali nenamensko porablja sredstva, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 1/17).
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0011/2017
Sevnica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti