Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018, stran 1796.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 20. seji dne 20. 2. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2018 (Uradni list RS, št. 59/17) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen« 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans proračuna 
za leto 2018 
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.113.214
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.470.269
70
DAVČNI PRIHODKI
2.663.323
700 Davki na dohodek in dobiček
2.107.327
703 Davki na premoženje
513.396
704 Domači davki na blago in storitve
42.600
71
NEDAVČNI PRIHODKI
806.945
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
362.405
711 Takse in pristojbine
5.831
712 Globe in druge denarne kazni
18.200
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
36.250
714 Drugi nedavčni prihodki
384.259
72
KAPITALSKI PRIHODKI
450.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgor. sredstev
450.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.192.945
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
302.870
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
890.075
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.457.935
40
TEKOČI ODHODKI
1.083.651
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
349.060
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
57.288
402 Izdatki za blago in storitve
658.972
403 Plačila domačih obresti
6.331
409 Rezerve
12.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.110.569
410 Subvencije
76.380
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
603.333
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
137.829
413 Drugi tekoči domači transferi
293.027
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.226.915
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.226.915
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
36.800
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
34.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
2.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–344.721
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
406.632
50
ZADOLŽEVANJE
406.632
500 Domače zadolževanje
406.632
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
21.911
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
366.632
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
344.721
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–21.911
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-2/2018-2
Straža, dne 20. februarja 2018
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti