Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018

Kazalo

465. Sklep o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba, stran 1687.

  
Na podlagi 4. točke 239. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju ZPlaSSIED) ter na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba (v nadaljevanju: zahteva), ter dokumentacijo in dokazila, ki morajo biti priložena k zahtevi.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba države članice ter za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba tretje države, razen če ta sklep za izdajo teh dovoljenj izrecno določa drugače.
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED.
2. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA 
3. člen 
(vsebina zahteve) 
(1) Zahteva mora obsegati:
1. navedbo vrste dovoljenja, ki se zahteva,
2. navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca vložnika v postopku izdaje dovoljenja, vključno s pooblastilom za zastopanje,
3. firmo in sedež vložnika, osebno ime oziroma firmo in prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.
(2) K zahtevi mora biti predložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi ter dokumentacija in dokazila o izpolnjevanju pogojev glede:
1. statusnega ustroja v skladu z 226. do 229. členom ZPlaSSIED;
2. organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za zagotavljanje varnega in zanesljivega poslovanja v skladu s prvim odstavkom 235. člena ZPlaSSIED;
3. sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v skladu z drugim do četrtim odstavkom 235. člena ZPlaSSIED;
4. udeležbe v drugih plačilnih sistemih.
2.1. Dokumentacija glede statusnega ustroja
4. člen 
(dokumentacija glede pravnoorganizacijske oblike klirinške družbe) 
Vložnik mora v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede pravnoorganizacijske oblike klirinške družbe v skladu z 226. členom ZPlaSSIED predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. izpisek iz sodnega registra;
2. statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko klirinške družbe, drug akt, iz katerega je razviden statusni ustroj.
5. člen 
(dokumentacija glede primernosti članov poslovodstva) 
Vložnik mora v skladu z 228. členom ZPlaSSIED v zvezi s presojo primernosti oseb, ki so oziroma bodo člani organov poslovodstva klirinške družbe, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. dokazilo, da član poslovodstva ni član organa nadzora vložnika;
2. dokazila, da član poslovodstva v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
3. dokazila, da v zadnjih dveh letih ni bil na prestajanju zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja iz točke 2. tega člena;
4. dokazilo, da članu poslovodstva ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, ki še traja;
5. izjavo člana poslovodstva, da v zadnjih dveh letih ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom kot član poslovodstva ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek na podlagi zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij;
6. izpolnjen vprašalnik iz Priloge tega sklepa.
6. člen 
(dokumentacija glede primernosti oseb, neposredno odgovornih za vodenje poslov) 
Vložnik mora v skladu z 228. členom ZPlaSSIED v zvezi s presojo primernosti oseb, ki so oziroma bodo v klirinški družbi neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. dokazila o končani izobrazbi osebe ter o delovnih izkušnjah na področju upravljanja plačilnih sistemov;
2. dokazila o izkušnjah z vodenjem poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti, kot je oziroma bo dejavnost klirinške družbe, oziroma z vodenjem drugih primerljivih poslov;
3. izpolnjen vprašalnik iz Priloge tega sklepa.
7. člen 
(dokumentacija glede primernosti imetnikov kvalificiranih deležev) 
Vložnik mora v zvezi s presojo primernosti posrednih ali neposrednih imetnikov kvalificiranih deležev klirinške družbe (v nadaljevanju: kvalificirani imetnik) predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki več kot 10 % deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu klirinške družbe, z navedbo njihovega deleža;
2. seznam kvalificiranih imetnikov, ki so imetniki manj kot 10 % deleža glasovalnih pravic ali pravic v kapitalu klirinške družbe, z opisom načina uveljavljanja pomembnega vpliva tega imetnika na upravljanje klirinške družbe;
3. izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, v katerega je vpisan kvalificiran imetnik, če je kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma fotokopijo osebnega dokumenta, če je kvalificirani imetnik fizična oseba;
4. statut, oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko kvalificiranega imetnika, drug akt, iz katerega je razviden statusni ustroj kvalificiranega imetnika;
5. seznam desetih največjih delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacijo o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje kvalificiranega imetnika;
6. letni poročili kvalificiranega imetnika za zadnji dve leti poslovanja, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta;
7. revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
8. če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze kvalificiranega imetnika za tekoče poslovno leto;
9. izjavo kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, o premoženjskem stanju kvalificiranega imetnika, s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v izjavi preveri pri pristojnih organih;
10. podatke o viru sredstev za naložbo v kvalificirani delež in obrazložitev sposobnosti financiranja izvedbe poslovnega načrta klirinške družbe.
8. člen 
(dokumentacija o ustanovnem kapitalu) 
Vložnik mora za presojo višine ustanovnega kapitala predložiti dokazila o posameznih sestavinah iz drugega odstavka 227. člena ZPlaSSIED.
2.2. Dokumentacija glede organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev
9. člen 
(splošno) 
(1) Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe predložiti naslednje informacije:
1. podroben opis upravljanja plačilnega sistema in drugih gospodarskih poslov, ki jih namerava opravljati klirinška družba;
2. pravne podlage upravljanja plačilnega sistema, za upravljanje katerega vložnik zahteva dovoljenje;
3. opis tveganj, ki jim bo vložnik izpostavljen pri upravljanju plačilnega sistema, ter ukrepe za obvladovanje teh tveganj;
4. opis nameravane uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema;
5. opis morebitne udeležbe v drugih plačilnih sistemih;
6. poslovni načrt upravljanja plačilnega sistema za prva tri poslovna leta;
7. letni poročili za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta;
8. revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil vložnik zavezan k reviziji letnega poročila;
9. če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
10. navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizorskih družb, če so že imenovani.
(2) Poslovni načrt iz točke 6. prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. opis organizacijskih, kadrovskih in tehničnih rešitev za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe v skladu z 235. členom ZPlaSSIED in v povezavi z določbami sklepa Banke Slovenije, ki opredeljuje zahteve za plačilne sisteme in upravljavce plačilnih sistemov;
2. podatke o pričakovanih prihodkih klirinške družbe, razvrščene po vrstah prihodkov iz naslova upravljanja plačilnih sistemov za prvo leto poslovanja kot klirinška družba.
10. člen 
(dokumentacija o zagotavljanju organizacijskih, kadrovskih in tehničnih pogojev) 
(1) Klirinška družba mora vedno izpolnjevati organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za varno in zanesljivo poslovanje pri upravljanju plačilnega sistema.
(2) Vložnik mora za presojo zagotavljanja organizacijskih pogojev predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. navedbo delovnih funkcij, ki bodo sestavljale proces upravljanja plačilnega sistema;
2. opis in shematski prikaz postopkov upravljanja plačilnega sistema;
3. navodila za izvajanje delovnih postopkov v okviru upravljanja plačilnega sistema;
4. pravila poslovanja v izrednih okoliščinah.
(3) Vložnik mora za presojo zagotavljanja kadrovskih pogojev predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. podatke o izobrazbeni strukturi zaposlenih, ki bodo izvajali aktivnosti v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema, in o njihovih delovnih izkušnjah;
2. potrdila oziroma druge dokaze o strokovni usposobljenosti zaposlenih, ki bodo izvajali aktivnosti v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema.
(4) Vložnik mora za presojo zagotavljanja tehničnih pogojev predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. predstavitev tehnične opremljenosti poslovnih prostorov za varno in nemoteno izvajanje poslovnih procesov pri upravljanju plačilnega sistema;
2. strategijo razvoja informacijskih sistemov (strojne in programske opreme);
3. opis postopkov za neprekinjeno delovanje sistemov;
4. okvirno predstavitev vsebine elaborata o varovanju premoženja;
5. varnostno politiko na področju informacijskih sistemov.
11. člen 
(uporaba zunanjih izvajalcev) 
(1) Če namerava vložnik uporabljati zunanje izvajalce pri izvajanju svojih poslovnih dejavnosti, mora zahtevi za izdajo dovoljenja predložiti opis politike prevzemanja in upravljanja s tveganji iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev, ter dokumentacijo glede izvajanja operativnih funkcij preko zunanjega izvajalca.
(2) Vložnik mora v zvezi z izvajanjem operativnih funkcij preko zunanjega izvajalca, na katerega namerava prenesti izvajanje pomembnih operativnih nalog v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema, predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. pogodbo o sodelovanju z zunanjim izvajalcem;
2. opis pomembnih operativnih nalog, ki se prenašajo na zunanjega izvajalca;
3. opis ureditve odgovornosti med klirinško družbo in zunanjim izvajalcem;
4. opis postopkov ugotavljanja, ocenjevanja, obvladovanja, spremljanja in poročanja o tveganjih pri zunanjem izvajalcu.
2.3. Dokumentacija o sistemu upravljanja in sistemu notranjih kontrol
2.3.1. Sistem upravljanja
12. člen 
(dokumentacija o ustreznosti organizacijske strukture) 
Vložnik mora za presojo zagotavljanja ustreznosti organizacijske strukture predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. organigram klirinške družbe;
2. interne akte, ki opredeljujejo izvajanje aktivnosti v zvezi z upravljanjem plačilnega sistema;
3. dokumentacijo, iz katere sta razvidna sistem sprejemanja odločitev in odgovornost posameznikov, ki sprejemajo odločitve pri posameznih delovnih procesih v okviru upravljanja plačilnega sistema.
13. člen 
(dokumentacija o ugotavljanju, merjenju, spremljanju, upravljanju in poročanju o tveganjih klirinške družbe) 
Vložnik mora za presojo postopkov ugotavljanja, merjenja, spremljanja, upravljanja in poročanja o tveganjih predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. politike, postopke in sisteme za upravljanje tveganj;
2. pravila glede uvajanja novih produktov ali sistemov;
3. predstavitev sistema notranjega poročanja o tveganjih;
4. predstavitev sposobnosti poročanja Banki Slovenije.
2.3.2. Sistem notranjih kontrol
14. člen 
(dokumentacija za zagotavljanje sistema notranjih kontrol) 
(1) Vložnik mora za presojo sistema notranjih kontrol predložiti dokumentacijo, ki zajema predstavitev organiziranosti sistema notranjih kontrol, vključujoč službo notranje revizije, z opisom strukture notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti v okviru:
1. delovnih procesov,
2. fizičnih kontrol,
3. poročanja,
4. informacijskega sistema,
5. spremljave delovanja zaposlenih.
(2) Vložnik mora predložiti strategijo službe notranje revizije in obseg načrtovanih aktivnosti v okviru upravljanja plačilnega sistema za prvi dve leti poslovanja.
2.4. Dokumentacija o udeležbi v plačilnih sistemih
15. člen 
(udeležba v plačilnih sistemih) 
Vložnik mora v zvezi z morebitno udeležbo v drugih (domačih ali tujih) plačilnih sistemih predložiti dokumentacijo, ki obsega:
1. opis glavnih značilnosti plačilnega sistema glede izračuna in poravnave denarnih obveznosti udeležencev plačilnega sistema;
2. opis nameravane oblike udeležbe v plačilnem sistemu;
3. opis poglavitnih tveganj, ki jih prevzema z udeležbo v plačilnem sistemu, in pravila plačilnega sistema glede obvladovanja teh tveganj;
4. opis notranjih kontrolnih dejavnosti v zvezi z udeležbo v plačilnem sistemu in prevzemanjem tveganj v zvezi z udeležbo v tem sistemu.
3. ZAHTEVA IN DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA UPRAVLJANJE PLAČILNEGA SISTEMA KOT KLIRINŠKA DRUŽBA DRŽAVE ČLANICE OZIROMA KLIRINŠKA DRUŽBA TRETJE DRŽAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
16. člen 
(zahteva za izdajo dovoljenja) 
(1) Vložnik za presojo pogojev glede statusnega ustroja iz 226. do 229. člena ZPlaSSIED mora zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba države članice ali tretje države priložiti dokumentacijo glede statusnega ustroja matične družbe oziroma njene podružnice, ki vsebuje:
1. izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra države sedeža matične družbe v primeru neposrednega upravljanja plačilnega sistema oziroma izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega registra, v katerega je vpisana podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države;
2. statut oziroma druga ustrezna pravila matične družbe ter, če je ustrezno, sklep poslovodstva matične družbe o ustanovitvi podružnice;
3. dokazila iz 5. člena tega sklepa, da osebe, ki so člani poslovodstva matične družbe v primeru neposrednega upravljanja plačilnega sistema, oziroma, da osebe, ki so člani poslovodstva podružnice, izpolnjujejo zahteve iz 228. člena ZPlaSSIED;
4. dokazila iz 6. člena tega sklepa, da osebe, neposredno odgovorne za vodenje poslov matične družbe v primeru neposrednega upravljanja plačilnega sistema oziroma, da osebe, neposredno odgovorne za vodenje teh poslov v podružnici, izpolnjujejo zahteve iz 228. člena ZPlaSSIED;
5. dokazila iz 7. člena tega sklepa, da posredni ali neposredni imetniki kvalificiranih deležev matične družbe izpolnjujejo zahteve glede primernosti v skladu z 229. členom ZPlaSSIED;
6. dokazila iz 8. člena tega sklepa, da matična družba razpolaga z ustanovnim kapitalom v skladu z 227. členom ZPlaSSIED.
(2) Vložnik mora za presojo pogojev za varno in zanesljivo poslovanje klirinške družbe države članice oziroma tretje države predstaviti poslovanje klirinške družbe države članice, ki namerava neposredno upravljati plačilni sistem, oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države, ki zajema:
1. podroben opis upravljanja plačilnega sistema, ki ga namerava izvajati klirinška družba države članice neposredno ali preko podružnice oziroma podružnica klirinške družbe tretje države;
2. opis nameravane uporabe zunanjih izvajalcev v zvezi z neposrednim upravljanjem plačilnega sistema ali preko podružnice;
3. opis tveganj, ki jim bo klirinška družba države članice izpostavljena pri neposrednem upravljanju plačilnega sistema, oziroma opis tveganj, ki jim bo izpostavljena podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države, ter ukrepe za obvladovanje teh tveganj;
4. poslovni načrt upravljanja plačilnega sistema;
5. revidirani letni poročili klirinške družbe države članice ali tretje države za zadnji dve poslovni leti, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta; če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
6. navedbo pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb, če so že imenovani.
(3) Vložnik mora predložiti dokumentacijo iz 10. člena tega sklepa, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, da klirinška družba države članice, ki namerava neposredno upravljati plačilni sistem, oziroma podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države, izpolnjuje organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za upravljanje plačilnega sistema.
(4) Če namerava klirinška družba države članice pri neposrednem upravljanju plačilnega sistema oziroma podružnica klirinške družbe države članice ali tretje države pri upravljanju plačilnega sistema uporabljati zunanje izvajalce, mora vložnik zahtevi priložiti dokumentacijo iz 11. člena tega sklepa.
(5) Vložnik mora za presojo zahtev glede sistema upravljanja in sistema notranjih kontrol v zvezi z neposrednim upravljanjem plačilnega sistema oziroma v zvezi s poslovanjem podružnice predložiti dokumentacijo:
1. iz 12. člena tega sklepa glede organizacijske strukture klirinške družbe države članice, ki namerava neposredno upravljati plačilni sistem, oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države,
2. iz 13. člena tega sklepa glede postopkov ugotavljanja, merjenja, spremljanja, upravljanja in poročanja o tveganjih, ki jih prevzema klirinška družba države članice v zvezi z neposrednim upravljanjem plačilnega sistema ali preko podružnice oziroma jih prevzema klirinška družba tretje države v zvezi s poslovanjem preko podružnice,
3. iz 14. člena tega sklepa glede sistema notranjih kontrol podružnice in matične družbe v zvezi s poslovanjem podružnice oziroma v zvezi z neposrednim upravljanjem plačilnega sistema.
(6) Glede udeležbe klirinške družbe države članice oziroma podružnice klirinške družbe države članice ali tretje države v plačilnih sistemih za namene upravljanja plačilnega sistema mora vložnik predložiti dokumentacijo iz 15. člena tega sklepa.
4. KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. februarja 2018
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti