Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

830. Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)
831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

832. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
833. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
834. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
835. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

836. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
887. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
888. Uredba o načinu in merilih za določitev višine stroškov postopka izdaje upravnih aktov pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
889. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
890. Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu
891. Uredba o energetski infrastrukturi
892. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
893. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

Sklepi

894. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi

MINISTRSTVA

837. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
838. Pravilnik o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
839. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
840. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o obrazcu potrdila o zaključenem usposabljanju po programu (post)rehabilitacijski praktikum
841. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu
842. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
895. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

843. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
844. Odločba o ugotovitvi, da 1., 2., 4. in 5. točka prvega odstavka 3. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

845. Sklep o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice
846. Sklep o postavkah, ki še niso na seznamu lastnih virov sredstev zavarovalnic
847. Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike
848. Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
849. Operativno-tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji
850. Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP)
851. Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP)
852. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2016

OBČINE

Ajdovščina

853. Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina
854. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje
855. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina

Beltinci

856. Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
857. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci
858. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem/zakup

Borovnica

877. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2016

Bovec

860. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2015
861. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

Celje

878. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015
879. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016

Cerkno

880. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2016

Grosuplje

862. Odlok o priznanjih Občine Grosuplje
863. Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje
864. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
881. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
882. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje
883. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap
884. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje
885. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček, Mala vas
886. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti

Koper

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in javnih površinah

Medvode

866. Pravilnik o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode

Nova Gorica

867. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
868. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica
869. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Odranci

870. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci

Ptuj

871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Slovenj Gradec

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016
873. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec

Straža

874. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog«
875. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Tolmin

876. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG05)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost