Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

830. Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1)
831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (ZMed-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

832. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
833. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
834. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
835. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

836. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank
887. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
888. Uredba o načinu in merilih za določitev višine stroškov postopka izdaje upravnih aktov pri ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
889. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
890. Uredba o sistemu ocenjevanja tveganja v zvezi s prevozi v cestnem prometu
891. Uredba o energetski infrastrukturi
892. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
893. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

Sklepi

894. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Vancouvru, v Kanadi

MINISTRSTVA

837. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci
838. Pravilnik o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem
839. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
840. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o obrazcu potrdila o zaključenem usposabljanju po programu (post)rehabilitacijski praktikum
841. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji – certifikatu in nadomestnem certifikatu
842. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
895. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

843. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe
844. Odločba o ugotovitvi, da 1., 2., 4. in 5. točka prvega odstavka 3. člena Odloka o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

845. Sklep o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice
846. Sklep o postavkah, ki še niso na seznamu lastnih virov sredstev zavarovalnic
847. Akt o načinu določanja in prikazovanja deležev posameznih proizvodnih virov elektrike
848. Akt o spremembi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina
849. Operativno-tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji
850. Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP)
851. Razlaga Kolektivne pogodbe za policiste (KPP)
852. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2016

OBČINE

Ajdovščina

853. Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina
854. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobravlje
855. Odlok o turistični taksi na območju Občine Ajdovščina

Beltinci

856. Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1)
857. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci
858. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci
859. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem/zakup

Borovnica

877. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2016

Bovec

860. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2015
861. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici

Celje

878. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2015
879. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016

Cerkno

880. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2016

Grosuplje

862. Odlok o priznanjih Občine Grosuplje
863. Odlok o občinskih cestah in ureditvi cestnega prometa v Občini Grosuplje
864. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica
881. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
882. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje
883. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje Sap
884. Sklep o določitvi cene programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje
885. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček, Mala vas
886. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za ustanovitev brezplačne služnosti

Koper

865. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in javnih površinah

Medvode

866. Pravilnik o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode

Nova Gorica

867. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
868. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica
869. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Odranci

870. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Občine Odranci

Ptuj

871. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Slovenj Gradec

872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2016
873. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec

Straža

874. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN GC Zalog«
875. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas

Tolmin

876. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Čiginj (ČG05)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti