Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

845. Sklep o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice, stran 2871.

  
Na podlagi 55. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za člana uprave zavarovalnice 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave ali izvršnega direktorja (v nadaljnjem besedilu: kandidat za člana uprave) zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnica), dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 57. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1).
(2) Ta sklep se uporablja smiselno tudi za likvidacijskega upravitelja zavarovalnice in poslovodjo podružnice zavarovalnice tretje države.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZZavar-1 oziroma Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L št. 12 z dne 17. januarja 2015, v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba) in predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. člen 
(priloge) 
(1) Kandidat k zahtevi za izdajo dovoljenja iz 59. člena ZZavar-1 priloži tudi:
1. izpolnjen Vprašalnik AZN z oznako CV, ki je priloga in sestavni del tega sklepa in objavljen na spletni strani Agencije za zavarovalni nadzor, kateremu lahko priloži svoj življenjepis;
2. sklep pristojnega organa o imenovanju iz prvega odstavka 58. člena ZZavar-1;
3. izjavo kandidata:
– v zvezi z njegovo finančno trdnostjo,
– v zvezi z njegovo morebitno odvisnostjo od političnega vpliva,
– v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami, ki vplivajo ali bi lahko negativno vplivale na kandidatov ugled;
4. kopijo veljavne osebne izkaznice ali potnega lista.
(2) Kandidat lahko priloži tudi:
1. izpisek iz kazenske evidence ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 57. člena ZZavar-1;
2. izpisek iz evidence ali drugo dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 3. točke prvega odstavka 57. člena ZZavar.
3. člen 
(priloge za kandidate tuje državljane in kandidate, ki so bivali v tujini) 
(1) Kandidat, ki v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave zavarovalnice predloži dokumente iz prejšnjega člena tega sklepa v tujem jeziku, predloži prevod teh dokumentov, ki ga je overil sodni tolmač.
(2) Kadar pristojni organ države članice ali tretje države ne izda zadostnega dokaza iz petega odstavka 57. člena ZZavar-1, kandidat predloži podpisano in pri notarju overjeno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in da nad njim ni bil začet postopek osebnega stečaja.
(3) Kandidat, ki je državljan Republike Slovenije in je v zadnjih desetih letih pred imenovanjem na funkcijo člana uprave zavarovalnice imel stalno ali začasno prebivališče izven Republike Slovenije, predloži dokumente iz prejšnjega člena tega sklepa tudi za države, v katerih je bival v zadnjih desetih letih pred imenovanjem.
4. člen 
(ocena sposobnosti kandidata)
(1) Zavarovalnica najkasneje do predložitve zahteve za izdajo dovoljenja iz 59. člena ZZavar-1 Agenciji za zavarovalni nadzor predloži oceno sposobnosti kandidata, ki jo izvede, sprejme in dokumentira pristojni organ zavarovalnice na podlagi 273. člena Delegirane uredbe.
(2) Ocena iz prejšnjega odstavka upošteva dolžnosti posameznih članov uprave oziroma izvršnih direktorjev, da se ob imenovanju zagotovi ustrezen nabor in raznolikost kvalifikacij, znanj in izkušenj za profesionalno upravljanje zavarovalnice, kot to določa tretji odstavek 273. člena Delegirane uredbe.
5. člen 
(izpolnjevanje pogojev v času mandata in mandatov) 
Član uprave in izvršni direktor, kakor tudi uprava in upravni odbor kot celota, v celotnem obdobju trajanja mandata in mandatov izpolnjujeta pogoje iz 57. člena ZZavar-1 in iz tretjega odstavka 273. člena Delegirane uredbe.
6. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-20/2016-6
Ljubljana, dne 17. marca 2016
EVA 2016-1611-0051
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.