Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

860. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2015, stran 2931.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06) je Občinski svet Občine Bovec na 3. izredni seji dne 16. 3. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2015 
1. člen 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2015 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.856.483,75
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.798.195,22
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.825.172,79
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.267.853,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
233.013,57
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
324.306,22
706 DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
973.022,43
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
693.391,60
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
3.687,20
712 DENARNE KAZNI
4.152,50
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
211.658,03
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
60.133,10
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
275.237,30
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
250.000,00
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
25.237,30
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
500,00
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.582.421,04
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.817.837,82
741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
1.764.583,22
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
200.130,19
787 PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
200.130,19
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.585.591,25
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.507.132,59
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
469.641,46
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
70.387,89
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
947.708,95
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
17.052,83
409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
2.341,46
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.531.319,02
410 SUBVENCIJE
36.020,27
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
577.654,35
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
153.668,99
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
763.975,41
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.474.273,59
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.474.273,59
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
72.866,05
431 INVES. TRANSF. PRAV. 
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
18.897,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
53.969,05
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (prih.-odhod.)
270.892,50
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
62.566,98
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
33.880,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
28.264,85
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
422,13
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
62.566,98
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.800.000,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.800.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
357.397,22
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
357.397,22
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
1.776.062,26
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.442.602,78
XI.
NETO FINANCIRANJE
–270.892,50
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
NA DAN 31. 12. 2014
166.987,01
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
NA DAN 31. 12. 2015
1.986.616,53
3. člen
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2015 se prenese v naslednje leto.
4. člen 
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2015 je obravnaval Nadzorni odbor Občine Bovec, dne 10. 3. 2016, in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2015.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2014-8
Bovec, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.