Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

880. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2016, stran 2969.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 102. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 9. redni seji dne 24. 3. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju april–junij 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Cerkno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2015 (Uradni list RS, št. 101/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun april–junij (v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.416.397
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
1.855.448
70 
DAVČNI PRIHODKI 
1.588.862
700 Davki na dohodek in dobiček
1.455.439
703 Davki na premoženje
59.186
704 Domači davki na blago in storitve
74.237
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
266.586
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
196.305
711 Takse in pristojbine
2.044
712 Globe in druge denarne kazni
6.551
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.648
714 Drugi nedavčni prihodki
24.038
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
1.982
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
88
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
1.894
73 
PREJETE DONACIJE
1.200
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.200
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
557.767
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
555.100
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
2.667
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
1.796.904
40 
TEKOČI ODHODKI 
753.958
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
139.496
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
20.953
402 Izdatki za blago in storitve
513.531
403 Plačila domačih obresti
8.563
409 Rezerve
71.415
41 
TEKOČI TRANSFERI
788.695
410 Subvencije 
15.600
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
556.343
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
53.947
413 Drugi tekoči domači transferi
162.805
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
217.209
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
217.209
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
37.042
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
37.042
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
619.493
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751 +752)
3.974
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
3.974
750 Prejeta vračila danih posojil
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
3.974
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
48.488
55 
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
48.488
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
574.979
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE 
–48.488
XI. 
NETO FINANCIRANJE
–619.493
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2013
304.551
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu, ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 178.406 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2016 dalje.
Št. 410-0044/2015-2
Cerkno, dne 24. marca 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.