Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1788/16, Stran 721
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
javni poziv 
za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa (v nadaljevanju: javni poziv, oznaka JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje ter cilji poziva
Predmet poziva
Ministrstvo bo v letu 2016 sofinanciralo projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili v letih 2014 in 2015 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa in v letu 2016 še vedno potekajo, pod pogojem da v letu 2015 niso bili sofinancirani iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Ministrstvo bo sofinanciralo tudi projekte slovenskih izvajalcev, ki so bili izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.
Področje poziva
Poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru.
Cilji poziva
Ukrep je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (kot so npr. društva, ustanove in zavodi) upoštevajoč, da imajo le-te omejen dostop do financiranja, ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti.
3. Pomen izrazov:
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Upravičen prijavitelj: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt je bil v letih 2014 ali 2015 izbran na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, pod pogojem, da aktivnosti v okviru izbranega projekta v letu 2016 še vedno potekajo in da v letu 2015 ni prejela sofinanciranja iz naslova javnega poziva ministrstva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Upravičen prijavitelj je tudi pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, katere projekt je bil izbran na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2016, če se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.
Skladno s programom Ustvarjalna Evropa so to:
– Vodja projekta: pravna oseba, ki je bila izbrana na naslednjih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 in 2016:
– v okviru podprograma Kultura: evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti literarnega prevajanja oziroma
– v okviru podprograma Media: razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodni koprodukcijski skladi, filmski festivali ter razvoj občinstev.1
1Področje distribucije se financira že iz naslova rednega letnega ciljnega razpisa za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov ter art kino programov za leto 2016.
Vodja projekta je v pogodbi oziroma odločbi Izvajalske agencije EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljevanju EACEA) opredeljen kot tak in izvaja upravičene projektne dejavnosti v letu 2016.
– Partner v projektu: pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji, ki je bila izbrana na spodaj navedenih razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 in 2016:
– v okviru podprograma Kultura: evropske platforme in projekti sodelovanja oziroma
– v okviru podprograma Media: TV prikazovanje, dostop do trgov ter razvoj občinstev.
Partner je v pogodbi oziroma odločbi EACEA opredeljen kot tak in izvaja upravičene projektne dejavnosti v letu 2016.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 se lahko prijavijo upravičene osebe, ki so bile izbrane v okviru razpisnih postopkov Izvajalske agencije EACEA in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– njihovi projekti so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 ali 2016 ter v času prijave na poziv v letu 2016 še potekajo (obvezno dokazilo: kopija pogodbe oziroma odločbe Izvajalske agencije EACEA), hkrati pa niso bili sofinancirani s strani ministrstva iz naslova javnega poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015. Pri projektih, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2016, se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi (obvezno dokazilo: kopija pogodbe oziroma odločbe Izvajalske agencije EACEA)2;
2Večletni projekti, ki so bili/bodo izbrani na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letu 2016, bodo predvidoma sofinancirani v letu 2017.
– upravičeni stroški projekta, ki jih upravičena oseba prijavlja skladno s tem pozivom, še niso bili financirani iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji (programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije RS ter drugih neposrednih ali posrednih proračunskih porabnikov) oziroma iz prispevka EU (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– v primeru, da so bile upravičene osebe pogodbene stranke ministrstva v letih 2013, 2014, 2015 in 2016, so izpolnjevale vse pogodbene obveznosti (izpolnjevanje pogoja preveri ministrstvo);
– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).
5. Ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vloge
Odpiranje vlog in ugotavljanje njihove pravočasnosti oziroma popolnosti ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za področje, ki je predmet poziva. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.
6. Kriteriji
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:
Kriterij
Izpolnjevanje
Projekt je bil izbran na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa v letih 2014, 2015 ali 2016. Če je bil projekt izbran v letu 2016, se obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) v letu 2016 tudi zaključi.
DA
NE
Projekt v času prijave na javni poziv v letu 2016 še poteka.
DA
NE
Projekt ni bil sofinanciran s strani ministrstva v letu 2015 iz naslova javnega poziva z oznako
JP-USTVARJALNA-EVROPA-2015
DA
NE
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna (če prijavitelj odda nepopolno vlogo in jo kasneje samoiniciativno ali na poziv ministrstva dopolni, za čas prispetja šteje čas dopolnitve, s katero vloga postane popolna).
Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovane strokovne komisije uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na poziv in kriterije poziva, do porabe predvidenih sredstev.
8. Določitev višine sofinanciranja
Skladno s cilji poziva, ki je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja slovenskih ustvarjalcev in organizacij, zlasti nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, ustanove, zavodi) ter krepitvi njihovih operativnih zmogljivosti, se višina sofinanciranja določi na naslednji način:
– Za nepridobitne pravne osebe zasebnega prava (npr. društva, ustanove, zavodi):
(a) prijavitelje v okviru podprograma Kultura
– 15 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 6.000,00 € za evropske mreže in platforme oziroma največ 4.000,00 € za projekte sodelovanja in literarnega prevajanja;
– 10 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 2.000,00 € za evropske platforme in projekte sodelovanja;
(b) prijavitelje v okviru podprograma Media:
– 15 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 4.000,00 € za razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodne koprodukcijske sklade, filmske festivale in razvoj občinstev;
– 10 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 2.000,00 € za TV prikazovanje, dostop do trgov in razvoj občinstev;
– Za pridobitne pravne in fizične osebe (npr. gospodarske družbe, samostojni podjetniki, …) in nepridobitne pravne osebe javnega prava (npr. javni zavodi):
(a) prijavitelje v okviru podprograma Kultura
– 12 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 4.500,00 € za evropske mreže in platforme oziroma največ 3.000,00 € za projekte sodelovanja in literarnega prevajanja;
– 9 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu, vendar največ 1.500,00 € za evropske platforme in projekte sodelovanja;
(b) prijavitelje v okviru podprograma Media:
– 12 % sredstev, ki jih zagotovi vodja projekta, vendar največ 3.000,00 € za razvoj posameznih projektov in razvoj skupine projektov, razvoj video iger, TV prikazovanje, usposabljanje, dostop do trgov, mednarodne koprodukcijske sklade, filmske festivale in razvoj občinstev;
– 9 % sredstev, ki jih zagotovi partner v projektu vendar največ 1.500,00 € za TV prikazovanje, dostop do trgov in razvoj občinstev.
Višina sredstev, ki jih zagotovi vodja oziroma partner v projektu se ugotavlja na podlagi obveznih prilog k prijavnemu obrazcu.
9. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv znaša 85.000,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 131129 – Mednarodno sodelovanje na področju kulture.
10. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. januarja 2016.
Proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.
Odobreni znesek podpore je lahko namenjen le kritju tistega deleža upravičenih stroškov projekta, za katerega izvajalec ni prejel sredstev EU ali iz katerihkoli drugih javnih sredstev v Republiki Sloveniji, tako iz lokalnih proračunov kot državnega (npr. iz naslova programskih in drugih razpisov Ministrstva za kulturo RS, razpisov Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra, javne agencije ter drugih neposrednih in posrednih proračunskih porabnikov).
11. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira ministrstvo, so vsi stroški, ki so nastali v letu 2016, so neposredno povezani z izvedbo projekta in brez katerih projekta ne bi bilo mogoče izvesti ter so kot upravičeni stroški opredeljeni tudi v pogodbi z EACEA. Pri tem se upošteva tudi dovoljena višina vseh javnih sredstev za posamezne projekte, kolikor so razpisi Ministrstva za kulturo oziroma drugih proračunskih porabnikov (npr. Javne agencije za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra), iz naslova katerih je projekt že sofinanciran, tako določili. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni v finančni konstrukciji projekta. Izplačila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zahtevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostojna knjigovodska listina.
12. Pravilo de minimis: sofinancira se po pravilu de minimis pomoči, skladno z Uredbo komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87. in 88. Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis.
13. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 se objavi v Uradnem listu RS dne 25. marca 2016 in na spletni strani Ministrstva za kulturo RS (www.mk.gov.si).
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 2016.
14. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavne obrazce.
Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
– obvezne priloge.
Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču ministrstva med poslovnim časom ministrstva (od ponedeljka do četrtka med 9. in 15.30 in v petek med 9. in 14.30).
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
15. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi obvezne priloge.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).
Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59.
16. Izločitev vlog
Za prepozno šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 10. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva. Za prepozno šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.
Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Prijavitelj lahko na lastno pobudo dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije.
Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo tudi po pozivu za dopolnitev nepopolne.
Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
Če se v času izvedbe postopka poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev poziva z oznako JP-USTVARJALNA-EVROPA-2016, lahko ministrstvo iz tega razloga poziv ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora izvajalca, v skladu s spremembami proračuna, zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o sofinanciranju.
17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Urška Zupanec, tel. 01/369-59-27, e-pošta: urska.zupanec@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi popoldan od. 14. do 16. ure.
18. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 14.
19. Odločitev: minister na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme popolno vlogo, ki je bila naslednja po vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo