Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2016 z dne 18. 3. 2016, Kazalo


DRŽAVNI SVET

747. Sklep k imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije
748. Sklep za dopolnitev Sklepa o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

749. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

818. Uredba o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
819. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina
820. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
821. Uredba o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
822. Uredba o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Odloki

823. Odlok o razglasitvi klekljanja čipk za živo mojstrovino državnega pomena

Sklepi

824. Sklep o prenosu dela državne ceste med občinske ceste
825. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Recifeju, v Zvezni državi Pernambuco, v Federativni republiki Braziliji
826. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Recifeju, v Zvezni državi Pernambuco, v Federativni republiki Braziliji

Drugi akti

827. Odločba o imenovanju državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Mariboru

MINISTRSTVA

750. Pravilnik o vsebini programov izobraževanja in usposabljanja za posamezne postopke preskrbe z organi
751. Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejših pravilih in minimalnih zahtevah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba upoštevata pri izračunu pokojninske rente
752. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
753. Odredba o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018

USTAVNO SODIŠČE

754. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 185. člena Zakona o pravdnem postopku ni v neskladju z Ustavo
755. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor kategorizira lokalno cesto »Potoče–Kamnje–Vrtovin« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 911/0, k.o. Vrtovin
756. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo
757. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 99. člena o obrambi ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

758. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

759. Sklep o lastnih virih sredstev zavarovalnic
760. Sklep o obravnavi udeležb zavarovalnic
761. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb
762. Sklep o uporabi parametrov, specifičnih za posamezno zavarovalnico
763. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja
764. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
765. Certifikacijske specifikacije za atestiranje ultralahkih giroplanov (enomotornih) CS-ULG
828. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

766. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji 1. 3. 2016

OBČINE

Cerknica

767. Odlok o predkupni pravici Občine Cerknica
768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
769. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Cerknica
770. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cerknica
771. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
772. Sklep o spremembah Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica

Črnomelj

773. Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku

Dobrna

774. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2015
775. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2016

Dol pri Ljubljani

776. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
777. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih
778. Sklep o ugotovitvi javne koristi na zemljiščih
779. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
780. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Ivančna Gorica

781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
782. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojnovarstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica
783. Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Rokometnega kluba SVIŠ Ivančna Gorica
784. Sklep o imenovanju člana občinskega sveta v Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica
785. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 956/4 in parc. št. 956/2 vse k.o. 1809 – Šentvid
786. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 924/2 in parc. št. 924/8, k.o. 1804 – Češnjice
787. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1043/7, 1043/3, 1043/6 in 1043/5 vse, k.o. 1805 – Bukovica
788. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 999/3, k.o. 1827 Krka
789. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 874/3, 829/2 in 835/5 vse k.o. 1809 – Šentvid
790. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 463/2 in parc. št. 477/4 vse k.o. 1804 – Češnjice
791. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 638/6, 652/27, 652/25, 643/3, 648/8, 649/18, 649/16, 643/2 vse k.o. 1805 – Bukovica
792. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih, parc. št. 265/4 in parc. št. 250/2, k.o. 1827 Krka

Kanal ob Soči

810. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
811. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
812. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Krško

793. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Krško
794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško
795. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
796. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško
797. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško
798. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško

Laško

799. Odlok o turističnem vodenju v Občini Laško
800. Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
801. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško
802. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško
803. Sklep o oddaji parkirnih površin v Občini Laško
804. Sklep o odvozu nepravilno parkiranih vozil v Občini Laško

Log-Dragomer

805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer

Miren-Kostanjevica

813. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3a Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
814. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1950/1 k.o. 2328 – OPATJE SELO
815. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcelo št. 1691/0 k.o. 2330 – SELA NA KRASU
816. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parcele št. 1030/0, 1033/0 in 1050/0 vse k.o. 2334 – LIPA

Nova Gorica

806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške

Puconci

817. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2016

Straža

807. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2015

Šentjur

808. Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Tolmin

809. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Tolmin

POPRAVKI

829. Popravek Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na območju Občine Dobrepolje

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti