Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

838. Pravilnik o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem, stran 2843.

  
Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o službenem oblačilu, službeni izkaznici, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem 
1. člen
(1) Ta pravilnik določa značilnosti službenega oblačila (v nadaljnjem besedilu: uniforma) cestninskih nadzornikov, službeno izkaznico, opremo in psihofizične sposobnosti cestninskih nadzornikov ter oznake vozil, s katerimi se opravlja nadzor nad cestninjenjem.
(2) Ta pravilnik določa tudi program in čas strokovnega usposabljanja ter način opravljanja preizkusa znanja za opravljanje nalog cestninskega nadzora, program in način obdobnega izpopolnjevanja za opravljanje nalog cestninskega nadzora, postopek prijave k strokovnemu usposabljanju in preizkusu znanja, sestavo in oblikovanje komisij za opravljanje preizkusov znanja, potek in ocenjevanje preizkusa znanja, zapisnik o poteku preizkusa znanja ter plačilo stroškov strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja.
I. UNIFORMA CESTNINSKIH NADZORNIKOV 
2. člen 
(1) Cestninski nadzornik med opravljanjem nalog nosi uniformo.
(2) Uniforma cestninskih nadzornikov je enotna. Uniformo cestninskih nadzornikov in njene sestavne dele lahko cestninski nadzornik nosi le v skladu z njihovim namenom.
3. člen 
(1) Uniforma cestninskega nadzornika mora biti skladna s celostno podobo upravljavca cestninskih cest.
(2) Simbol cestninskega nadzora, ki mora biti skladen s celostno podobo upravljavca cestninskih cest, se nosi na kapi in na levem rokavu zgornjega oblačila uniforme s pripisom »CESTNINSKI NADZOR«.
(3) Cestninski nadzorniki pri opravljanju nalog zunaj službenega vozila nosijo odsevni telovnik ali zgornji del službenega oblačila rumeno zelene barve z belimi odsevnimi trakovi, ki ima na hrbtni in sprednji levi strani v višini prsi napis »CESTNINSKI NADZOR«.
II. SLUŽBENA IZKAZNICA CESTNINSKIH NADZORNIKOV 
4. člen 
(1) Cestninski nadzornik ima službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi med opravljanjem svojega dela na terenu in jo mora pokazati na zahtevo posameznika, katerega nadzira.
(2) Službeno izkaznico izda upravljavec cestninskih cest cestninskemu nadzorniku ob imenovanju v naziv.
(3) Upravljavec cestninskih cest vodi podatke o izdaji službene izkaznice, njenem poškodovanju, uničenju in izdaji nadomestnih službenih izkaznic.
(4) Službena izkaznica vsebuje identifikacijske podatke o cestninskem nadzorniku.
5. člen 
(1) Službena izkaznica je sestavljena iz identifikacijske kartice, simbola cestninskega nadzora in ovitka iz črnega usnja.
(2) Službena izkaznica je veljavna, če vsebuje vse sestavne dele, določene v prejšnjem odstavku.
6. člen 
(1) Identifikacijska kartica je velikosti 8,5 krat 5,5 cm.
(2) Identifikacijska kartica vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 krat 2,5 cm;
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice;
– desno od prostora za fotografijo je simbol upravljavca cestninskih cest;
– pod simbolom upravljavca cestninskih cest je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«;
– pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« je napis »CESTNINSKI NADZOR«;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis odgovorne osebe upravljavca cestninskih cest in pečat ter datum izdaje.
7. člen 
Službene izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, za katerega je izdana.
8. člen 
(1) Službena izkaznica preneha veljati z dnem, ko cestninskemu nadzorniku preneha delovno razmerje ali je premeščen na delovno mesto, na katerem nima statusa cestninskega nadzornika.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora cestninski nadzornik z dnem, ko postane odločba oziroma sklep izvršljiv, službeno izkaznico izročiti svojemu vodji.
9. člen 
(1) O pogrešitvi službene izkaznice mora cestninski nadzornik nemudoma obvestiti svojega vodjo, ki o pogrešitvi službene izkaznice obvesti službo, ki jo določi upravljavec cestninskih cest.
(2) O poškodbi službene izkaznice ali katerega njenih delov mora cestninski nadzornik obvestiti službo iz prejšnjega odstavka, ki poskrbi za zamenjavo službene izkaznice ali njenega dela.
(3) Poškodovane dele službene izkaznice uniči komisija, ki jo imenuje upravljavec cestninskih cest.
10. člen 
(1) Ne glede na drugi odstavek 8. člena tega pravilnika lahko cestninski nadzornik ob upokojitvi zadrži službeno izkaznico, če to pisno sporoči službi iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Ob prenehanju delovnega razmerja iz prejšnjega odstavka vodja cestninskega nadzornika preveri, ali je cestninski nadzornik izpolnil zahtevo iz prejšnjega odstavka, in fizično uniči identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek tako, da istočasno preluknja identifikacijsko kartico in usnjeni ovitek z luknjačem najmanj na dveh mestih. Uničena identifikacijska kartica in usnjeni ovitek se vrneta cestninskemu nadzorniku.
III. OPREMA IN NAČIN UPORABE OPREME CESTNINSKIH NADZORNIKOV 
11. člen 
Cestninski nadzornik pri izvajanju nadzora uporablja naslednjo opremo:
– službena vozila,
– tehnično opremo,
– osebno opremo.
12. člen 
(1) Službena vozila so posebej označena vozila cestninskega nadzora.
(2) Cestninski nadzorniki uporabljajo vozila srebrno sive barve, ki imajo ob strani vozila dve odsevni oranžni črti, na sprednji in zadnji strani vozila napis »CESTNINSKI NADZOR«, napis »CESTNINSKI NADZOR« in simbol cestninskega nadzora na sprednjih levih in desnih vratih vozila, na strehi vozila pa napis »DARS«. Napisi na vozilu so oranžne barve.
13. člen 
Za izvajanje cestninskega nadzora lahko cestninski nadzorniki uporabljajo naslednjo tehnično opremo:
– napravo za brezžično radijsko zvezo,
– opremo za preverjanje podatkov v evidencah,
– troznak,
– prenosno rumeno utripajočo luč,
– ročno svetilko z rdečim filtrom stožčaste oblike,
– lopar za urejanje prometa z lastnim virom svetlobe ali brez njega,
– tehnično napravo za preprečitev nadaljnje vožnje,
– fotoaparat,
– kamere in druga tehnična sredstva ali naprave,
– informacijsko opremo.
14. člen 
Osebno opremo cestninskega nadzornika sestavljajo:
– službeni pas s torbicami (npr. za nošenje naprave za brezžično radijsko zvezo) in nosilci,
– odsevni telovnik,
– lopar za urejanje prometa brez lastnega vira svetlobe in
– ročna svetilka.
15. člen 
Cestninski nadzorniki opremo uporabljajo in nosijo tako, kot je predpisano v posebnih aktih upravljavca cestninskih cest in navodilih proizvajalca.
IV. PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI CESTNINSKEGA NADZORNIKA 
16. člen 
Cestninski nadzornik mora imeti za opravljanja nalog cestninskega nadzora ustrezne psihofizične sposobnosti, ki jih določi pooblaščeni zdravnik upravljavca cestninskih cest na podlagi ocene tveganja na delovnem mestu v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje zdravja pri delu.
V. STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZNANJA CESTNINSKIH NADZORNIKOV 
17. člen 
(1) Strokovno usposabljanje in preizkus znanja po tem pravilniku pomeni osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja cestninskih nadzornikov. Obdobno izpopolnjevanje po tem pravilniku pomeni strokovno izpopolnjevanje cestninskih nadzornikov, ki se izvaja najmanj enkrat na pet let.
(2) Z osnovnim strokovnim usposabljanjem se kandidati za cestninske nadzornike usposobijo in pripravijo za opravljanje nalog cestninskega nadzornika.
(3) Z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem cestninski nadzorniki osvežijo znanja in se seznanijo z novostmi s področja dela cestninskega nadzora.
18. člen 
(1) Preden kandidat pristopi k opravljanju preizkusa znanja, mora opraviti osnovno strokovno usposabljanje, s katerim se zagotovi pridobitev znanj in spretnosti, določenih v programu osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Predpogoj za pristop kandidata k usposabljanju in opravljanju preizkusa znanja iz prejšnjega odstavka je uspešno opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v postopku o prekršku.
(3) Program osnovnega strokovnega usposabljanja je sestavni del programa strokovnega usposabljanja cestninskih nadzornikov, ki ga v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za promet, in upravljavcem cestninskih cest (v nadaljnjem besedilu: organizator) pripravi organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Za organizacijo osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja cestninskih nadzornikov po tem pravilniku je pristojen organizator.
(5) Za izvedbo osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkusov znanja cestninskih nadzornikov je pristojna organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
19. člen 
(1) Vsebina programa osnovnega strokovnega usposabljanja je določena s programom strokovnega usposabljanja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Program osnovnega strokovnega usposabljanja obsega 64 ur teoretičnega in praktičnega usposabljanja.
(3) Osnovno strokovno usposabljanje se organizira in izvede v učilnici in na terenu (npr. na poligonu, cestninski cesti).
20. člen 
(1) Minister, pristojen za promet, določi na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve, seznam izvajalcev strokovnega usposabljanja, ki je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, organizatorja in organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Izvajalec strokovnega usposabljanja mora imeti:
– najmanj višjo strokovno izobrazbo in
– najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnih področij, določenih v programu strokovnega usposabljanja.
21. člen 
(1) Organizator v sodelovanju z organizacijsko enoto policije, pristojno za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, objavi termine strokovnega usposabljanja na svojih spletnih straneh najmanj 60 dni pred datumom, določenim za začetek usposabljanja.
(2) Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba organizatorja pri organizacijski enoti policije, pristojni za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, zagotovi možnost sprejemanja prijave na osnovno strokovno usposabljanje po elektronski pošti z uradnega naslova organizatorja na elektronski naslov organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Organizator v soglasju z organizacijsko enoto policije, pristojno za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, poskrbi za:
– sezname udeležencev,
– kraj in čas izvedbe usposabljanja in preizkusov znanja.
22. člen 
(1) Strokovna usposobljenost kandidata za cestninskega nadzornika se preveri s preizkusom strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog cestninskega nadzornika (v nadaljnjem besedilu: preizkus znanja), ki je sestavni del programa osnovnega strokovnega usposabljanja. Pogoj za pristop k opravljanju preizkusa znanja je prisotnost na teoretičnem usposabljanju in oprava vseh vaj praktičnega usposabljanja iz programa osnovnega strokovnega usposabljanja.
(2) Preizkus znanja je usten.
(3) Preizkus znanja obsega vsebino programa osnovnega strokovnega usposabljanja.
23. člen 
(1) Preizkus znanja se opravlja pred petčlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in štirje člani, pri čemer eden od članov piše zapisnik. Predsednik komisije je predstavnik organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(2) Komisijo, ki je sestavljena iz predstavnika organizatorja, dveh predstavnikov ministrstva, pristojnega za promet, in dveh predstavnikov organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, imenuje organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
24. člen 
(1) Pred začetkom preizkusa znanja se na podlagi javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, ugotovi istovetnost kandidata, predsednik komisije pa kandidatom razloži potek opravljanja preizkusa znanja.
(2) Preizkus znanja lahko traja največ 30 minut.
(3) Vprašanja za preizkus znanja so zapisana na izpitnem listu v ovojnici. Kandidat na poziv predsednika komisije izbere ovojnico z izpitnim listom. Vprašanja na izpitnem listu morajo biti sestavljena tako, da se preveri znanje pooblastil cestninskih nadzornikov. Kandidatu postavlja vprašanja predsednik komisije, na njegov poziv pa tudi člani komisije.
(4) Kandidat lahko pri preizkusu znanja prejme največ 100 točk.
(5) Uspeh preizkusa znanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Preizkus znanja opravi kandidat, ki je ocenjen z oceno »uspešno«.
(6) Preizkus znanja je ocenjen »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 točk.
(7) Rezultate preizkusa znanja razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije in kandidata takoj po končanem preizkusu znanja.
25. člen 
(1) Kandidat, ki je bil pri preizkusu znanja ocenjen kot neuspešen, lahko preizkus znanja ponavlja. Prijavo kandidata k ponovnemu preizkusu znanja vloži odgovorna oseba organizatorja najmanj 30 dni pred datumom, določenim za preizkus znanja.
(2) Kandidat, ki niti v drugem poskusu ne opravi preizkusa znanja, se mora ponovno udeležiti osnovnega strokovnega usposabljanja. O ponovni prijavi kandidata na osnovno strokovno usposabljanje odloča organizator.
26. člen 
(1) O poteku preizkusa znanja se za vsakega kandidata vodi zapisnik o preizkusu znanja.
(2) Zapisnik vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata;
– EMŠO;
– številko in vrsto javne listine, na podlagi katere je bila ugotovljena istovetnost kandidata;
– naziv upravljavca cestninskih cest, pri katerem je kandidat zaposlen;
– kolikokrat je kandidat že opravljal preizkus znanja;
– ime in priimek predsednika ter članov komisije;
– datum opravljanja, vsebino in uspeh preizkusa znanja;
– podpise predsednika in članov komisije;
– vsebino ugovora kandidata, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja.
(3) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
27. člen 
Kandidat, ki se ne strinja z oceno preizkusa znanja, lahko v treh dneh po opravljanju preizkusa znanja vloži ugovor. O ugovoru odloči komisija iz 23. člena tega pravilnika. Če komisija ugovoru ne ugodi, o njem odloči vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki lahko odloči, da kandidat preizkus znanja opravlja pred komisijo v novi sestavi. Zoper oceno preizkusa znanja, ki jo da nova komisija, ni ugovora.
28. člen 
(1) Če se kandidat brez upravičenega razloga ne udeleži opravljanja preizkusa znanja, se šteje, da preizkusa znanja ni uspešno opravil, razen če takoj ali najpozneje v treh dneh po izostanku predloži pisna dokazila o upravičenosti izostanka.
(2) Za upravičene razloge, zaradi katerih se kandidat ni udeležil opravljanja preizkusa znanja, se štejejo višja sila, nesreča, smrt v družini, poškodba in bolezen kandidata ali njegovega ožjega družinskega člana. O upravičenosti razlogov odloča vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Če vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, oceni, da so razlogi upravičeni, se šteje, da kandidat preizkusa znanja ni opravljal.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko organizator kandidata ponovno prijavi na preizkus znanja.
29. člen 
Organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, izda kandidatu, ki je opravil program osnovnega strokovnega usposabljanja in preizkus znanja, potrdilo, ki ga podpišeta predsednik komisije in vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Potrdilo se kandidatu vroči najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je opravil preizkus znanja.
30. člen 
(1) Namen obdobnega strokovnega izpopolnjevanja cestninskih nadzornikov je osvežitev znanj in seznanitev z novostmi s področja nalog, ki jih opravljajo cestninski nadzorniki.
(2) Obdobno strokovno izpopolnjevanje organizira organizator in izvede organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, najmanj enkrat v vsakem petletnem obdobju v skladu z okvirnim programom obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za cestninske nadzornike, ki je določen v programu organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(3) Cestninski nadzornik opravi obdobno strokovno izpopolnjevanje, če se udeleži strokovnega izpopolnjevanja, ki ga izvede organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
(4) Udeležencu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja organizator izda potrdilo, ki ga podpiše vodja organizacijske enote policije, pristojne za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. Potrdilo se kandidatu vroči najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je končal program obdobnega strokovnega izpopolnjevanja.
VI. STROŠKI 
31. člen 
(1) Stroške izvedbe osnovnega strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja krije organizator.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi cenik osnovnega strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.
32. člen 
Predsedniku in članom komisije za preizkus znanja pripada za vsakega kandidata plačilo za delo in povrnitev stroškov v zvezi z delom v komisiji, določeno s cenikom iz drugega odstavka prejšnjega člena.
VII. PODATKI O STROKOVNEM USPOSABLJANJU, PREIZKUSIH ZNANJA IN OBDOBNEM IZPOPOLNJEVANJU CESTNINSKIH NADZORNIKOV 
33. člen 
(1) Organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, vodi naslednje podatke:
– podatke o udeležbi na osnovnem strokovnem usposabljanju;
– podatke o opravljenih preizkusih znanja;
– podatke o izdanih potrdilih.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka obsegajo: ime in priimek kandidata, EMŠO, enoto, kjer je zaposlen, in druge potrebne podatke (npr. kraj in datum opravljanja preizkusa znanja). Podatki se vodijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
34. člen 
(1) Organizacijska enota upravljavca cestninskih cest, pristojna za kadrovske evidence, vodi podatke o zaposlenih, ki opravljajo naloge cestninskega nadzora.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka obsegajo: za vsakega zaposlenega osebno ime ter njegov EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter datum opravljenega preizkusa znanja. Sestavni del podatkov je zbirka dokumentov, ki vsebuje potrdila o:
– osnovnem strokovnem usposabljanju;
– preizkusu znanja;
– obdobnem strokovnem izpopolnjevanju.
(3) Podatki in zbirke dokumentov iz tega člena se hranijo kot trajno arhivsko gradivo.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
35. člen 
(1) Program osnovnega strokovnega usposabljanja iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika pripravi organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Seznam izvajalcev strokovnega usposabljanja iz prvega odstavka 20. člena tega pravilnika določi minister, pristojen za promet, v dveh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Komisijo iz drugega odstavka 23. člena tega pravilnika imenuje organizacijska enota policije, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(4) Cenik osnovnega strokovnega usposabljanja, obdobnega strokovnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja iz drugega odstavka 31. člena tega pravilnika določi minister, pristojen za notranje zadeve, v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
36. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o službenem oblačilu, opremi in usposobljenosti cestninskih nadzornikov ter o oznakah vozil za nadzor nad cestninjenjem (Uradni list RS, št. 63/08, 109/09 in 24/15 – ZCestn).
37. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-39/2016/9-00721214
Ljubljana, dne 10. marca 2016
EVA 2016-2430-0021
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo