Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

836. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank, stran 2829.

  
Na podlagi tretjega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 12. člena, šestega odstavka 22. člena, petega odstavka 23. člena, drugega odstavka 27. člena in petega odstavka 32. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C in 104/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 103/13) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C in 104/15; v nadaljnjem besedilu: ZUKSB) določa:
1. merila in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati banke, da se v njih lahko izvedejo ukrepi za krepitev stabilnosti bank, kot jih določa ZUKSB (v nadaljnjem besedilu: ukrepi);
2. druga merila in pogoje za izvedbo ukrepov;
3. postopek odločanja medresorske komisije iz 20. člena ZUKSB (v nadaljnjem besedilu: komisija), njene naloge, vrste odločitev in način njenega poročanja vladi;
4. pravila za zadolževanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljnjem besedilu: DUTB), upravljanje dolga DUTB in uporabo prostih denarnih sredstev DUTB ter
5. merila za ocenjevanje učinkov ukrepov.«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K in 96/13; v nadaljnjem besedilu: ZBan-1) upoštevajo pri izračunu kapitala« nadomesti z besedilom »v skladu s pogoji iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013) upoštevajo pri izračunu temeljnega kapitala«.
2. člen 
V prvem odstavku 2. člena se v 2. točki besedilo »v skladu z ZBan-1« nadomesti z besedo »lahko«.
V drugem odstavku se kratica »ZBan-1« nadomesti z besedilom »Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljnjem besedilu: ZBan-2)«.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se v 1. točki besedilo »136. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom »129. členom ZBan-2«, besedilo »184. členom ZBan-1« pa se nadomesti z besedilom »130. členom ZBan-2«.
V 2. točki se kratica »ZBan-1« nadomesti z besedilom »Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 52/11 – popr., 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 96/13 in 25/15 – ZBan-2; v nadaljnjem besedilu: ZBan-1)«.
4. člen 
V prvem odstavku 11. člena se 2. točka črta, dosedanji 3. in 4. točka pa postaneta 2. in 3. točka.
Drugi odstavek se črta.
5. člen 
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »pogoji iz ZBan-1« nadomesti z besedilom »pogoji iz ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013«.
6. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se besedilo »skladno z ZBan-1« črta, besedilo »v skladu z ZBan-1« pa se nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom, ki ureja izredne ukrepe Banke Slovenije,«.
7. člen 
V prvem odstavku 16. člena se v napovednem stavku kratica »ZBan-1« nadomesti s kratico »ZBan-2«.
8. člen 
V drugem odstavku 26. člena se letnica »2017« nadomesti z letnico »2022«.
9. člen 
27. člen se črta.
10. člen 
Naslov oddelka 4.3 se spremeni tako, da se glasi: »4.3 POROŠTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELOVANJE DUTB IN PREVZETE OBVEZNOSTI DUTB«.
11. člen 
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poroštvo države za delovanje DUTB iz 12. člena ZUKSB ali poroštvo za prevzete obveznosti DUTB iz 22. člena ZUKSB se lahko izda le, če se DUTB zadolži v skladu s pravili, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance.«.
12.  člen 
30. člen se črta.
13. člen 
Za 35. členom se dodajo nov 5.a oddelek in novi 35.a, 35.b in 35.c člen, ki se glasijo:
»5.a POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE, NJENE NALOGE, VRSTE ODLOČITEV IN NAČIN NJENEGA POROČANJA VLADI 
35.a člen 
(odločanje komisije) 
(1) Komisija odloča na sejah.
(2) V izjemnih primerih se za odločanje o neodložljivih zadevah lahko skliče dopisna seja, pri čemer so člani komisije o sklicu take seje obveščeni najmanj dva dni pred sejo.
(3) Komisija je sklepčna, če je na njej navzočih pet članov z glasovalno pravico. Sklep komisije je sprejet, če zanj glasuje vsaj pet članov komisije.
(4) Sklep na dopisni seji je sprejet, če do poteka roka glasovanja, ki ga določi predsednik komisije, na način, kot je bil določen v sklicu dopisne seje, zanj glasuje vsaj pet članov komisije.
35.b člen 
(naloge in odločitve komisije) 
(1) Komisija da vladi predlog iz tretjega odstavka 20. člena ZUKSB. Komisija lahko da vladi priporočila ali opozorila, če je to potrebno, da se uporaba ukrepov uspešno zaključi.
(2) Komisija sprejme svojo odločitev v obliki sklepa.
35.c člen 
(poročanje vladi) 
Komisija seznani vlado z vsakim svojim sklepom. Vladno gradivo, s katerim se vlada seznani s sklepom komisije, vloži v postopek vladne obravnave ministrstvo.«.
14. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(zadolževanje DUTB) 
DUTB se zadolžuje v skladu s pravili, ki jih za zadolžitve oseb, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, določa zakon, ki ureja javne finance.«.
15.  člen 
37. člen se črta.
16. člen 
V 38. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Finančni načrt iz štirinajstega odstavka 10. člena ZUKSB je sestavljen najmanj iz:«.
V drugi, tretji in četrti alineji se letnica »2017« nadomesti z letnico »2022«.
17.  člen 
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »37. členom te uredbe« nadomesti z besedilom »z dvanajstim odstavkom 10.a člena ZUKSB.«.
18.  člen 
Naslov 41. člena se spremeni tako, da se glasi »(sprejem finančnega načrta)«.
Tretji odstavek se črta.
19. člen 
Drugi odstavek 42. člena se črta.
20. člen 
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je v tekočem letu ocena načrtovanega zneska ustvarjenih prostih denarnih sredstev, ki so namenjena za poplačilo obveznosti DUTB, za več kot 20 odstotkov večja ali manjša od načrtovanega zneska, DUTB pripravi popravek finančnega načrta.«.
21.  člen 
Naslov 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »(ekonomska upravičenost odkupa izdanih vrednostnih papirjev in predčasnega poplačila posojil)«.
Prvi odstavek se črta. Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji odstavek.
22.  člen 
47. in 48. člen se črtata.
23. člen 
Za 49. členom se doda nov naslov oddelka 6.a, ki se glasi: »6.a MERILA ZA OCENJEVANJE UČINKOV UKREPOV«.
24.  člen 
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen 
(ocenjevanje učinkov ukrepov) 
Ministrstvo pri poročanju vladi v skladu s šestim odstavkom 20. člena ZUKSB vlado seznani s:
– kapitalsko ustreznostjo bank, v zvezi s katerimi so bili izvedeni ukrepi;
– stanjem v bančnem sistemu v zadnjih šestih mesecih;
– gibanjem višine pribitka na državne obveznice v času izvajanja ukrepov;
– gibanjem bruto domačega proizvoda v času izvajanja ukrepov;
– gibanjem obsega nedonosnih izpostavljenosti v bančnem sistemu v času izvajanja ukrepov;
– stanjem pokritosti nedonosnih izpostavljenosti bank z oslabitvami in zavarovanji ter
– uresničevanjem zavez, ki jih je Republika Slovenija dala EU v skladu s pravili o državnih pomočeh.«.
25. člen 
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je priloga in sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-6/2016
Ljubljana, dne 16. marca 2016
EVA 2013-1611-0190
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik