Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Ob-1769/16, Stran 720
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni poziv 
za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPP-KŽP-2016)
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
2. Predmet in področje ter cilji poziva
Predmet poziva
Kulturna žepnina za samozaposlene v kulturi (v nadaljevanju: kulturna žepnina) je namenjena ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture in zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi, izboljšanju pogojev delovanja in zviševanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, širitvi in večanju dostopnosti kulturnih dobrin, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne kulturne in umetniške produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.
Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore pri pripravi in/ali izvedbi kulturnih projektov samozaposlenih v kulturi. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.
Vrednost kulturne žepnine je določena v višini 1.500,00 EUR bruto. Ministrstvo bo na podlagi tega javnega poziva kulturne žepnine sofinanciralo v okvirnem predvidenem znesku 99.000,00 EUR (predvidoma 66 kulturnih žepnin).
Področje poziva: poziv se nanaša na vsa področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, na katerih delujejo samozaposleni v kulturi.
Cilji poziva
Podpora delovanju samozaposlenih v kulturi v letu 2016 sledi naslednjim ciljem:
– ohranitev in dvig samozaposlitvenih možnosti na področjih kulture;
– večja vključenost samozaposlenih v kulturi v kulturne projekte;
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem prostoru;
– dvig kompetenc ter mobilnosti.
3. Pomen izrazov
V pozivu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Samozaposleni na področju kulture (v nadaljevanju: samozaposleni) so fizične osebe, ki so na dan oddaje vloge na poziv za kulturno žepnino vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi še najmanj do vključno 31. 12. 2016.
Prijavljena aktivnost je posamična kulturna aktivnost ali več med seboj vsebinsko povezanih kulturnih aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2016 in pomenijo pripravo in/ali izvedbo projekta v okviru specializiranega poklica v kulturi, s katerim je vpisan v razvid. Vsebino in celotni obseg aktivnosti je mogoče razbrati iz prijaviteljeve predstavitve v prijavnem obrazcu.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so samozaposleni, ki so na dan oddaje vloge na poziv vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu in bodo vpisani v razvid najmanj do 31. 12. 2016 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da prijavljene aktivnosti sodijo v okvir specializiranega poklica, s katerim je samozaposlen v kulturi vpisan v razvid (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2014, 2015 in 2016, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti ter vse obveznosti iz naslova statusa samozaposlenega v kulturi (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da prijavljena aktivnost ni in ne bo predmet financiranja na katerem od javnih razpisov in pozivov Ministrstva ali na razpisih in pozivih Slovenskega filmskega centra, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS, na drugih javnih pozivih in razpisih drugih ministrstev, lokalnih skupnosti ali iz EU sredstev (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da v letih 2014, 2015 in 2016 niso prejemniki delovne štipendije Ministrstva, Slovenskega filmskega centra, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti ali Javne agencije za knjigo RS ali delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec);
– da v letu 2014 in 2015 niso bili prejemniki kulturne žepnine po Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo;
– da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja poziva in objave rezultatov poziva na spletni strani Ministrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan prijavni obrazec).
5. Izpolnjevanje pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje ministrica. Vloge, prispele na poziv, odpira imenovani uslužbenec po vrstnem redu prispetja vlog.
Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna.
6. Kriteriji
Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bo obravnavala strokovna komisija po vrstnem redu njihovega prispetja (vrstni red se določi, ko je vloga popolna), skladno z naslednjimi kriteriji:
1. Prijavljene aktivnosti so vsebinsko utemeljene in finančno realno ovrednotene.
2. Prijavljene aktivnosti prispevajo k ohranitvi in širitvi delovanja samozaposlenega v kulturi v obdobju do konca leta 2017.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija bo ovrednotila vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.
Strokovna komisija lahko predlaga v financiranje prijavitelje, ki izpolnjujejo oba kriterija do porabe sredstev.
8. Predvidena vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv, za leto 2016, je 99.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 131123 – Samostojni ustvarjalci na področju kulture.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z oznako JPP-KŽP-2016 se objavi v Uradnem listu RS dne 25. 3. 2016 in na spletni strani Ministrstva za kulturo (http://www.mk.gov.si).
Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 9. 2016.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec.
Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v vložišču Ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva: www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega poziva.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva JPP-KŽP-2016 in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva.
Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni poziv z oznako JPP-KŽP-2016. Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).
Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, velja, da je bila tistega dne oddana ob 23.59.
13. Izločitev vlog
Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno dne 30. 9. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni Ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Mojca Jurič, tel. 01/369-58-74, e-pošta: mojca.juric@gov.si.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
15. Vpogled v dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z dokumentacijo poziva oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh Ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 11.
16. Obveščanje o izboru: Ministrstvo bo prijavitelje o izidu obravnave na pozivu obvestilo najkasneje v enem mesecu po obravnavi na strokovni komisiji. Ministrstvo bo vloge prijaviteljev obravnavalo po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
17. Odločitev: ministrica na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme popolno vlogo upravičenega prijavitelja, ki je bila prva po vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
Ministrstvo za kulturo