Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

866. Pravilnik o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode, stran 2948.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB1 in 55/14) je Občinski svet Občine Medvode na 14. seji dne 16. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Medvode 
1. člen 
Ta pravilnik določa dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Medvode za izvajanje neprofitnih in prostovoljnih dejavnosti izvajalcev otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine Medvode, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine.
2. člen 
V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo za izbor in sofinanciranje izpolnjevati predlagatelji ter izvajalci otroških in mladinskih programov;
– upravičeni in neupravičeni stroški izvajanja otroških in mladinskih programov;
– merila za vrednotenje programov društev in drugih organizacij, izvajalcev otroških in mladinskih programov.
3. člen 
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, obvestilo o razpisu pa v občinskem glasilu in na lokalni televiziji za vsako proračunsko leto posebej.
4. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– predmet javnega razpisa;
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila, po katerih se bo posamezni program ocenjeval;
– okvirno vrednost sredstev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– ime oseb, pooblaščenih za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen 
Izvajalci otroških in mladinskih programov, ki lahko kandidirajo za sofinanciranje po tem pravilniku, so organizacije, navedene v šesti in sedmi alineji 3. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.
6. člen 
Za sofinanciranje po tem pravilniku ne morejo kandidirati izvajalci, ki imajo do Občine Medvode neporavnane obveznosti.
Za sofinanciranje po tem pravilniku prav tako ne morejo kandidirati izvajalci, ki jih je kot javne zavode ustanovila Občina Medvode.
7. člen 
Izvajalci otroških in mladinskih programov, ki kandidirajo za sofinanciranje po tem pravilniku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih kot članih oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo delovanje na področju izvajanja programov določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– vsak prijavljeni program izvajalca (poslovanje ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa.
8. člen 
Na javnem razpisu lahko izvajalci kandidirajo z naslednjima programoma in upravičenimi stroški:
– poslovanje (upravičeni stroški: stroški telekomunikacij (telefon, medomrežje), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno);
– projekt (upravičeni stroški: stroški dela oseb, ki izvajajo otroške oziroma mladinske programe (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela), stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela, stroški obveščanja, prevoza ter drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo projekta).
9. člen 
Neupravičeni so naslednji stroški:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij;
– nakup opreme ali rabljene opreme;
– amortizacija nepremičnin ali opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi.
10. člen 
Izvajalci programov so dolžni te izvajati v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Medvode lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Izvajalec, ki krši določila pogodbe, naslednje leto ne more kandidirati na javnih razpisih Občine Medvode.
Izvajalci lahko z istim programom kandidirajo le na enem javnem razpisu Občine Medvode v proračunskem letu.
11. člen 
Prijavljene predloge programov obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik občinske uprave Občine Medvode. Komisija se imenuje za leto financiranja. Ima predsednika in dva člana.
Komisijo sestavljajo:
– en član, predlagan s strani javnega zavoda, ki ga je ustanovila občina za področje izvajanja otroških in mladinskih programov;
– en član, predlagan s strani Odbora za mladino;
– en član, predstavnik občinske uprave Občine Medvode.
Komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog izbora programov s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Predstojnik občinske uprave Občine Medvode s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
12. člen 
Izvajalci lahko v letu financiranja na javni razpis prijavijo:
– en program poslovanja (točkovanje po 1. točki 13. člena);
– največ dva projekta (točkovanje po 2. točki do vključno 16. točki 13. člena).
Skupni znesek razdeljenih sredstev za programe poslovanja v letu financiranja ne sme preseči 10 % vseh razpisanih sredstev.
Sofinanciranje posameznega programa s strani občine ne sme preseči 80 % celotne vrednosti programa.
13. člen 
Merila za vrednotenje otroških in mladinskih programov:
1. Število članov (za društva) ali število uporabnikov (druge organizacije) izvajalca programa, ki imajo stalno prebivališče v Občini Medvode:
– najmanj 25 članov oziroma najmanj 10 uporabnikov – 1 točka,
– najmanj 50 članov oziroma najmanj 25 uporabnikov – 2 točki,
– najmanj 100 članov oziroma najmanj 50 uporabnikov – 3 točke;
2. Izvajalec programa zajema:
– najmanj 10 uporabnikov (1 točka),
– najmanj 25 uporabnikov (2 točki),
– najmanj 50 uporabnikov (3 točke);
3. Prijavljeni program izvajalca ima zagotovljena sredstva iz drugih virov:
– v višini najmanj 30 % stroškov ocenjene vrednosti programa (1 točka),
– v višini najmanj 60 % stroškov ocenjene vrednosti programa (2 točki);
4. Program ima postavljene jasne cilje, ki zagotavljajo njegovo kakovostno izvajanje (1 točka);
5. Program je inovativen, neposredno ne posnema že izvedenih programov in vsebuje drugačen pristop (1 točka);
6. Program vključuje otroke oziroma mlade, ki niso zaključili šolanja, družbeno izločene ali odklonske otroke oziroma mlade (1 točka);
7. Program vključuje otroke oziroma mlade z manj priložnostmi, iz materialno in drugače ogroženih družin (1 točka);
8. Program vključuje invalidne otroke oziroma mlade (1 točka);
9. Program vključuje otroke oziroma mlade iz celotne občine, ne zgolj ožjega dela lokalne skupnosti (1 točka);
10. Izvajanje programa je dostopno za neorganizirane otroke oziroma mlade (1 točka);
11. Program je zaščitne narave v smislu, da preprečuje zlorabo dovoljenih in nedovoljenih drog ter čustveno in fizično zlorabo v domačem okolju (2 točki);
12. Program izvajalca se neprekinjeno izvaja najmanj tri leta (1 točka);
13. Program izvajalca bo v letu sofinanciranja izveden
– v več kot enem dnevu (1 točka),
– v več kot 3 dneh (2 točki),
– v več kot 5 dneh (3 točke);
14. Program izvajalca je za člane ali uporabnike brezplačen (1 točka);
15. V izvajanju programa sodelujejo prostovoljci:
– najmanj dva prostovoljca (1 točka),
– najmanj štirje prostovoljci (2 točki),
– najmanj osem prostovoljcev (3 točke);
16. Program izvajalca združuje različne izvajalce s sedežem v Občini Medvode (1 točka).
14. člen 
Razpisana sredstva se med izvajalce, ki so se prijavili na javni razpis, razdelijo tako, da se programi izvajalcev ovrednotijo z ustreznimi števili točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka in ta rezultat se za vsak program posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posameznemu programu oziroma upravičencu.
Občina bo sofinancirala samo tiste programe, ki bodo zbrali vsaj 50 % vseh možnih točk.
V primeru velikega števila uspešnih prijav predlagateljev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, lahko komisija iz 11. člena tega pravilnika določi število točk, ki jih mora posamezen program zbrati, da bi bil sofinanciran, ki je višje kot 50 % vseh možnih točk.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 67/04).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-160/2016-2
Medvode, dne 16. marca 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost