Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

849. Operativno-tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji, stran 2888.

  
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – UPB4, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje drugega odstavka 19. in 20. člena Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O  Z A H T E V O 
o nacionalni proizvodnji 
1. člen 
(vsebina) 
Ta operativno-tehnična zahteva določa vsebino organizacijskega priročnika proizvajalca, posebne pogoje glede prostorov, osebja, operativno-tehničnih postopkov, opreme in organiziranosti sistema nadzora kakovosti v zvezi z izdelavo ultralahkih letalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: naprave), kot jih opredeljuje Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08), motorjev, propelerjev in njihovih delov in opreme.
2. člen 
(področje uporabe) 
Ta operativno-tehnična zahteva se uporablja za naprave iz prejšnjega člena, motorje, propelerje in njihove dele in opremo, pri čemer je za njihovo izdelavo uporabljena ena od naslednjih vrst izdelave:
– izdelava lesenih naprav, vključno z izdelavo lesenih naprav z oplato iz tkanine,
– izdelava kovinskih naprav, vključno z izdelavo kovinske naprave z oplato iz tkanine,
– izdelava naprav iz armirane plastike,
– izdelava delov za naprave,
– izdelava ali šivanje delov ali izdelkov za naprave,
– šivanje prevlek za motorne zmaje,
– izdelava ali predelava batnih motorjev z notranjim zgorevanjem in elektro motorjev za naprave,
– izdelava delov za motorje,
– izdelava kovinskih propelerjev,
– izdelava lesenih propelerjev,
– izdelava propelerjev iz armirane plastike,
– izdelava delov za propelerje.
3. člen 
(organizacijski priročnik proizvajalca) 
(1) Proizvajalec mora imeti organizacijski priročnik kot osnovno navodilo za organizacijo proizvodnje in delo proizvodnega osebja. Organizacijski priročnik proizvajalca ima naslednjo vsebino:
– organizacija priročnika (seznam sprememb, seznam veljavnih strani)
– izjava odgovorne osebe
– postopek spreminjanja priročnika
– opis delovnih prostorov, skica
– opis tehnološkega postopka / tehnoloških postopkov
– opis razpoložljive delovne sile
– seznam kontrolorjev ter notranjih kontrolorjev
– skladišče:
– vhodna kontrola
– skladiščenje, postopki
– označevanje
– izdajanje materiala
– karantena
– skladiščenje proizvodov in polizdelkov
– skladiščenje nevarnih snovi in surovin, ki zahtevajo posebne pogoje hrambe
– odprema končnih izdelkov
– sistem kakovosti, vključno s sistemom notranjega poročanja o nepravilnostih in načinom določanja in izvajanja korektivnih ukrepov
– postopki za popravila delov, izdelkov ali polizdelkov z odkritimi napakami in kriteriji za vračanje v proizvodnjo ali za izmet
– seznam izdelkov
– seznam proizvodnih pripomočkov, strojev, orodja, posebnega orodja in opreme (šablone, ipd.)
– seznam meril, merilnih naprav in zapisovalcev pogojev dela
– seznam podizvajalcev
– seznam dobaviteljev
– seznam tehnične dokumentacije za vsak izdelek:
– delovna navodila
– delavniške risbe
– sestavnice
– posebna obdelava (npr. obdelava površine, barvanje, UV zaščita, ipd.)
– kontrolne liste
– seznam standardnih delov, polizdelkov, surovin, materialov ter potrošnega materiala
– preskušanja in testiranja
– preskusno letenje
– vzdrževanje proizvoda do izročitve kupcu
– sistem zagotavljanja kakovosti
– vzdrževanje naprave do izročitve kupcu
– postopek izdaje potrdila proizvajalca naprave o ustreznosti naprave.
(2) Priročnik je lahko en dokument kot celota, lahko ima poleg glavnega uvodnega dela tudi priloge, lahko pa je sestavljen iz več posameznih priročnikov.
4. člen 
(zahteve o delovnih prostorih in skladiščih) 
(1) Delovni prostori proizvajalca, v katerih potekajo tehnološki procesi v zvezi z izdelavo in spremembami na napravi, motorju, propelerju in njihovih delih in opremi, morajo izpolnjevati pogoje glede velikosti prostora, temperature, vlažnosti, zračenja ter druge pogoje, ki so odvisni od vrste tehnološkega delovnega procesa.
(2) Delovni prostori morajo biti primerno veliki, da omogočajo nemoten potek tehnološkega delovnega procesa na zrakoplovu oziroma na posameznih njegovih sklopih.
(3) Temperatura zraka v delovnem prostoru se mora vzdrževati v odvisnosti od vrste materiala, ki se preskuša, vrste obdelave, vrste preskušanja in umerjanja instrumentov, montiranja podsklopov, montiranja sklopov in naprav, motorja, propelerja in njihovih delov in opreme, da bi lahko tehnološki delovni proces potekal nemoteno.
(4) Vlažnost zraka v delovnem prostoru mora biti taka, da so mogoči procesi izdelave laminatov in drugih sklopov, proces izdelave in preskušanja natančnosti instrumentov in proces barvanja ter drugi tehnološki procesi.
(5) Zračenje v delovnem prostoru mora biti tako, da omogoča odstranjevanje prahu in drugih delcev, ki nastanejo med delom pri izdelavi in umerjanju instrumentov, v procesu barvanja in procesu izdelave in preizkušanju delov, materialov in sklopov.
(6) Prostori, v katerih se hranijo izdelavni materiali, gotovi deli in sklopi, morajo izpolnjevati pogoje, pri katerih ni vpliva na spremembe kakovosti izdelavnega materiala, gotovih delov in sklopov.
(7) Skladiščni prostori morajo biti na voljo za rezervne dele, opremo, orodje in potrebni material za proizvodno dejavnost. Pogoji skladiščenja morajo biti taki, da zagotavljajo varnost uskladiščenih postavk in preprečujejo zgubljanje osnovnih lastnosti in poškodbe uskladiščenega materiala.
5. člen 
(dokumentacija proizvajalca) 
(1) Proizvajalec mora svojemu osebju ves čas zagotavljati potrebne zakonske, proceduralne in tehnološko-tehnične podatke, in sicer predvsem letalske predpise, tehnične predpise, tipske certifikate oziroma ateste z vso dokumentacijo za izdelavo posameznega tipa naprave, ki je na seznamu dovoljenja proizvajalca.
(2) Za proizvodnjo delov in opreme se uporablja glede na zahtevnost proizvodov bodisi tehnična dokumentacija odobrene organizacije za načrtovanje ali tehnična dokumentacija, ki jo izdela proizvodna organizacija ali druga ustrezna tehnična dokumentacija.
(3) Na delovnih mestih mora biti ustrezna zadnja veljavna sprememba delovne dokumentacije. Seznam veljavnih sprememb dokumentacije (delavniških risb, navodil za delo, sestavnih risb ipd.) je sestavni del organizacijskega priročnika. Proizvajalec mora imeti sistem za spremljanje veljavnosti delovne dokumentacije ter za njeno ažuriranje na delovnih mestih.
6. člen 
(povezava z organizacijo za načrtovanje) 
(1) Če proizvajalec ni nosilec tipskega certifikata oziroma atesta za svoje proizvode, mora biti natančno določena medsebojna povezanost, sodelovanje, sistem poročanja, predlogov izboljšav z nosilcem tipskega certifikata oziroma atesta. V primeru, da je proizvajalec potrjen tudi kot organizacija za načrtovanje in je nosilec atesta za svoje proizvode, mora imeti vzpostavljene interne postopke, ki to zagotavljajo.
(2) Proizvajalec si na osnovi plovnostnih podatkov in konstrukcijskih podatkov nosilca tipskega certifikata oziroma atesta pripravi proizvodne podatke.
(3) Proizvajalec vzpostavi sistem poročanja ter sodelovanja s kupci oziroma lastniki pri njih izdelanih naprav ter sistem za obveščanje kupcev in lastnikov letal zaradi pomoči kupcem ter zaradi zbiranja podatkov o težavah in nepravilnostih, kar bo služilo kot pomoč pri uvajanju izboljšav (na primer servisni bilteni).
7. člen 
(zahteve o zapisih in hrambi dokumentacije) 
Proizvajalec mora hraniti podrobne zapise proizvodnje, kontrolne liste, rezultate preskušanj in podobno, da lahko izkaže, da so bile izpolnjene vse zahteve za izdajo potrdila proizvajalca naprave o ustreznosti naprave, ki ga določa 21. člen Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08).
8. člen 
(materiali in surovine) 
Proizvajalec mora
– uporabljati materiale in surovine, kot so določeni v dokumentaciji za izdelavo posameznega tipa naprave;
– imeti vzpostavljen nadzor nad kvaliteto dobavljenega materiala in surovin;
– hraniti poročila o ustreznosti materialov oziroma surovin, ki jih prejme skupaj z dobavljenim materialom oziroma surovinami, in sicer za vsak material oziroma surovino, ki se vgradi v napravo, uporabi za izdelavo delov ali polizdelkov oziroma del;
– opravljati kontrole dobavljenega materiala oziroma surovin v pooblaščeni organizaciji za opravljanje posameznih vrst preizkusov;
– hraniti poročila o ustreznosti materialov oziroma surovin.
9. člen 
(oprema, stroji, orodja in priprave) 
(1) Proizvajalec mora imeti za izvajanje odobrenega obsega proizvodnih aktivnosti ustrezno opremo, stroje, orodje in priprave.
(2) Proizvajalec mora imeti delovna sredstva, s katerimi je mogoče v tehnološkem delovnem procesu za določeno vrsto proizvoda doseči določeno kakovost izdelave delov in sklopov. Delovna sredstva so:
– oprema v laboratorijih za preizkušanje kemičnih in mehanskih lastnosti materialov in delov, s katero se lahko doseže določena natančnost pri preskušanju v skladu z ustreznimi standardi ali posebnimi zahtevami;
– sredstva in oprema za gretje in hlajenje materialov ali delov za njihovo obdelavo;
– stroji in oprema v delovnih prostorih za rezanje, skobljanje, rezkanje, brušenje in obdelavo materialov z erozijo, varjenjem ali drugačno obdelavo materiala, s katerim se lahko doseže določena natančnost in kvaliteta obdelava delov, kot ju za določeno vrsto proizvoda zahteva proizvodna dokumentacija;
– kadi za čiščenje in razmaščevanje ter kadi za nanašanje površinske zaščite v delovnih prostorih za površinsko zaščito delov, izdelanih iz lahkih zlitin ali jeklenih materialov;
– naprave in oprema za sestavljanje in preizkušanje podsklopov in sklopov določene natančnosti in velikosti v delovnih prostorih, v katerih se montirajo ali preizkušajo podsklopi in sklopi določenega proizvoda;
– ostala tehnična sredstva in oprema, ki so potrebna glede na zahteve proizvodnje.
(3) Proizvajalec mora opremo, stroje in orodja uporabljati ter vzdrževati v skladu z navodili njihovih proizvajalcev.
(4) Seznam opreme, strojev in orodij ter njihova lokacija so sestavni del organizacijskega priročnika.
10. člen 
(merila, merilni pripomočki in priprave) 
(1) Proizvajalec opravlja za kontrolo proizvodnega procesa kontrolne meritve izdelkov ali polizdelkov. Merila in merilne naprave morajo biti ustrezno umerjene glede na nacionalne oziroma mednarodne standarde. Proizvajalec v organizacijskem priročniku določi postopke in kriterije za ugotavljanje ustreznosti meril in merilnih naprav glede na izvedena umerjanja v akreditiranih kalibracijskih laboratorijih ter določi zahteve za merilo ali merilno napravo za posamezne meritve ali za neko delovno mesto. Glede na pogostnost uporabe, način in pogoje hrambe si organizacija določi tudi pogostnost umerjanj posameznih meril ali merilnih naprav.
(2) Za merila ali merilne naprave za opravljanje manj zahtevnih meritev si lahko proizvajalec sam določi postopke in pogostnost umerjanj z uporabo etalonov ter osebje, ki opravlja takšna umerjanja. Za hrambo etalonov morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji.
(3) Vsa kontrolna merila morajo biti označena, seznam z datumi zadnjih umerjanj, roki iztekov uporabnosti, kje se merilo ali merilna naprava hrani in kje ter za katere meritve se uporablja, pa je sestavni del organizacijskega priročnika.
(4) Proizvajalec določi, kdo sme opravljati posamezne kontrolne meritve. Vodi tudi seznam, kdaj in komu je bilo izdano posamezno merilo ali merilna naprava.
11. člen 
(osebje) 
(1) Proizvajalec mora imeti zadosti ustrezno usposobljenega in izkušenega osebja za planiranje, izvajanje vrste in obsega proizvodnje, za preskušanje ter za delovanje sistema kakovosti v skladu z zahtevami v organizacijskem priročniku.
(2) Zahteve glede osnovne izobrazbe, usposobljenosti, programa usposabljanja in dopolnjevanja ter obnavljanja znanj za posamezno delovno mesto ter pogoje za pridobitev ustreznih pooblastil določi proizvajalec v organizacijskem priročniku.
(3) Strokovno osebje za izdelavo naprav in osebje s posebnimi pooblastili mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo in delovne izkušnje pri teh delih v skladu s proizvodno dokumentacijo ali drugo tehnično dokumentacijo, ki določa tehnične postopke in kakovost izdelave za določeno vrsto proizvoda. Te zahteve določi proizvajalec v organizacijskem priročniku.
(4) Proizvajalec mora zagotoviti zadostno število internih kontrolorjev z ustreznimi pooblastili. Seznam internih kontrolorjev in pooblastila z njihovimi podpisi ter žigi proizvajalca so sestavni del organizacijskega priročnika. Kriterije glede njihove izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj za opravljanje določene interne kontrole, periodičnosti in preskusa znanj določi proizvajalec v organizacijskem priročniku.
(5) Testni piloti morajo poleg zahtev za interne kontrolorje izpolnjevati še ostale zahteve glede predpisov za izvajanje preskusnega letenja.
(6) Proizvajalec določi enega ali več kontrolorjev gradnje ali drugih oseb, ki podpišejo potrdilo proizvajalca naprave o ustreznosti naprave. Proizvajalec v njihovih osebnih mapah evidentira pooblastila, medtem ko njihova imena s pooblastili, podpise ter žige opredeli tudi v organizacijskem priročniku. Kriterije glede njihove izobrazbe, usposobljenosti in izkušenj za opravljanje določene interne kontrole, periodičnosti in preskusa znanj določi proizvajalec v organizacijskem priročniku.
(7) Proizvajalec imenuje osebo, ki skrbi in je odgovorna za delovanje sistema kakovosti. Ta oseba je lahko tudi v pogodbenem razmerju s proizvajalcem, če je zagotovljena zadostna prisotnost glede na obseg in delovanje v organizaciji. Za izvajanje presoj lahko organizacija imenuje tudi druge svoje osebe, ki pa ne smejo presojati področij, na katerih delujejo.
(8) Direktor oziroma odgovorna oseba proizvajalca je odgovoren za delovanje organizacije v skladu s to operativno- tehnično zahtevo, z ostalimi predpisi ter standardi in da skrbi za zagotavljanje virov, pravilno njihovo uporabo ter za nemoten potek proizvodnega procesa. Imeti mora zadostna znanja, izkušnje in avtoriteto za ustrezne odgovore pristojnemu organu glede pomembnih odprtih vprašanj ter izboljšav. Izkazati mora, da se zaveda pomena in podpore politike zagotavljanja kakovosti in da vzdržuje ustrezne stike z osebo odgovorno za delovanje sistema kakovosti. Proizvajalec lahko za pomoč direktorju imenuje še odgovorne vodje posameznih področij.
12. člen 
(Podizvajalci in dobavitelji) 
Proizvodna organizacija v organizacijskem priročniku opredeli način nadzora svojih podizvajalcev in dobaviteljev na tak način, da so izdelki oziroma storitve izdelane oziroma izvedene v skladu z dokumentacijo naprave, motorja, propelerja in njihovih delov in opreme ter so ustrezne za varno uporabo naprave oziroma izdelka. Proizvajalec lahko sam dobavlja material podizvajalcem oziroma dobaviteljem, lahko pa le-ti sami nabavljajo material za proizvajalca.
13. člen 
(Preskušanje, preskusno letenje) 
(1) Proizvajalec med posameznimi fazami izdelave opravlja kontrole ter testiranja izdelkov ali polizdelkov. Testiranje končnega proizvoda določi potrjena organizacija za načrtovanje, ki je nosilka tipskega certifikata oziroma atesta tipa, ali pa način in vsebino testiranja predpiše proizvajalec, nosilec atesta pa ga potrdi.
(2) Vsaka naprava se po opravljenih zemeljskih testih preskusi tudi v zraku. Za testno letenje proizvajalec s programom preskušanja določi obseg in način preskušanja, krajevne omejitve, meteorološke pogoje ter imenuje preskusne pilote. Preskusno letenje se praviloma izvaja podnevi ter v pogojih za vizualno letenje.
(3) Proizvajalec določi postopke in interne dokumente, ki jih je potrebno izdati pred pričetkom izvajanja preskusnega letenja. Pred izvajanjem preskusnih letov se morajo piloti seznaniti s tipom naprave, z letalnim priročnikom in s programom preskušanja ter z namenom posameznega preskusnega leta.
(4) Proizvajalec o preskusnem letenju vodi kronometražo najmanj s podatki, ki se vpisujejo v operativni dnevnik letenja. Nalet letala, delovanje motorja in propelerja med testiranjem se upošteva v njihovem skupnem času delovanja. S točnimi podatki o opravljenem preskusnem letenju je potrebno seznaniti tudi kupca naprave. Tovarniško preskusno letenje je del proizvodnega procesa, zato je potrebno ustrezno hraniti tudi vse ugotovitve in pripombe ugotovljene med preskusnim letenjem.
14. člen 
(sistem kakovosti) 
(1) Proizvajalec vzpostavi in vzdržuje sistem zagotavljanja kakovosti. Ta sistem kakovosti mora organizaciji omogočati, da zagotovi, da je vsaka naprava, motor, propeler in njihov del ali oprema, ki ga izdela proizvajalec ali njeni partnerji ali ki ga nabavi pri zunanjih dobaviteljih ali podizvajalcih, v skladu z veljavno dokumentacijo in zagotavlja varno obratovanje, in da izda potrdilo proizvajalca naprave o ustreznosti naprave.
(2) Sistem kakovosti mora vsebovati:
1. kolikor je potrebno glede na obseg odobrenih del nadzor nad:
a) izdajo, odobritvijo ali spremembo dokumentov,
b) podizvajalci in dobavitelji,
c) vhodnimi polizdelki in storitvami, deli, materiali in opremo, vključno z novo ali rabljeno opremo, ki jo dobavijo kupci proizvodov, da ustrezajo zahtevam v proizvodni dokumentaciji,
d) označevanjem in sledljivostjo,
e) postopki izdelave,
f) pregledi in testiranji, vključno s proizvodnimi testnimi leti,
g) kalibracijo orodij, šablon in opreme za testiranje,
h) kontrolo neskladnih postavk,
i) usklajevanje plovnosti s prosilcem za odobritev projektov ali njenim nosilcem,
j) pripravo in arhiviranje dokumentov,
k) usposobljenostjo in kvalifikacijami zaposlenih,
l) izdajo potrdil proizvajalca naprave o ustreznosti naprave,
m) rokovanjem, skladiščenjem in pakiranjem,
n) internimi kontrolami kakovosti in posledičnimi korektivnimi ukrepi,
o) delom, opravljenim po zaključku proizvodnje, vendar pred dobavo, da se zrakoplov ohrani v stanju, varnem za obratovanje.
Kontrolni postopki morajo vsebovati posebne določbe za vse kritične dele;
2. neodvisno funkcijo zagotavljanja kakovosti zaradi spremljanja skladnosti z dokumentiranimi postopki sistema kakovosti in njihove ustreznosti. To spremljanje vključuje sistem povratnih informacij osebam ali skupini oseb, navedenim v 11. členu te operativno-tehnične zahteve, ki je odgovorna za delovanje sistema kakovosti in direktorju.
(2) Oseba, odgovorna za delovanje sistema kakovosti, je dolžna v obdobju dvanajstih mesecev preveriti proizvajalca glede izpolnjevanje zahtev, ki so navedene v organizacijskem priročniku proizvajalca in na skladnost zagotavljanja izpolnjevanja zahtev te operativno-tehnične zahteve.
17. člen 
(prehodna določba) 
Proizvajalci, ki so pridobili dovoljenje za proizvodnjo določenega tipa naprave v skladu z 19. členom Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08), se uskladijo z zahtevami te operativno-tehnične zahteve najkasneje 31. decembra 2016.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta operativno-tehnična zahteva začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. marca 2016
Rok Marolt l.r.
direktor Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije