Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016

Kazalo

Št. 41010-0001/2016-1 Ob-1746/16, Stran 705
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15), Odloka o rebalansu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 20/16), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08, 16/09), Letnega programa športa Občine Kanal ob Soči za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15), Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 7/04), Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 78/07), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16) in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 20/16) Občina Kanal ob Soči objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov kulturnih, športnih, turističnih, socialno – humanitarnih in ostalih društev in organizacij iz proračuna občine za leto 2016
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, tel. 05/39-81-200, faks 05/39-81-223, e-pošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si.
2. Predmet razpisa: programi kulturnih, športnih, turističnih, socialno-humanitarnih in drugih stanovskih (upokojenska, veteranska, borčevska, mladinska, taborniki …) društev in organizacij.
3. Osnovni pogoji: Osnovni pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezne vrste družbenih dejavnosti.
4. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov:
– na področju ljubiteljske kulture (postavka 4180130) 60.946,00 EUR,
– na področju športa (postavka 4180230) 62.537,00 EUR,
– na področju turizma (postavka 4140080) 27.620,00 EUR,
– na področju humanitarnih, invalidskih in zdravstvenih organizacij (postavka 4200120) 21.332,00 EUR,
– na področju stanovskih društev skupaj 20.182,00 EUR, in sicer: za programe veteranskih organizacij (postavka 4180200) 4.638,00 EUR, za sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin (postavka 4180210) 12.044,00 EUR in za sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (postavka 4180270) 3.500,00 EUR.
5. Merila za sofinanciranje: programi bodo vrednoteni v skladu s sprejetimi merili in kriteriji v veljavnih pravilnikih. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016.
6. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloge za sofinanciranje morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, v času od objave do izteka roka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.obcina-kanal.si.
7. Rok in način oddaje prijav
Vloge morajo biti predložene do 26. 4. 2016 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno v tajništvo občine. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako programa, za katerega predlagatelj kandidira. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Kanal ob Soči).
8. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom prejmejo interesenti v tajništvu Občine Kanal ob Soči (tel. 39-81-200).
9. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Izvedeno bo najkasneje v 10 dneh po zaključku razpisa.
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
10. Na spletni strani občine: www.obcina-kanal.si je istočasno objavljen tudi Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Kanal ob Soči za leto 2016.
Občina Kanal ob Soči